Yahugo gonɗum nder

Yahugo tindinoore gonɗum nder

 BAABUWOL 18

Yeesu waɗi kaayeefiiji

Yeesu waɗi kaayeefiiji

Kaayeefiiji ɗi Yeesu waɗi holli bana noy o huuwitiniran baawɗe Laamu maako

ALLAH hokki Yeesu baawɗe ngam waɗugo kuuje jey neɗɗo fotaay waɗugo. Yeesu waɗi kaayeefiiji maŋgi ɗuuɗɗi​—yeeso seedooɓe ɗuuɗɓe. Kaayeefiiji ɗi holli bana noy baawɗe maako ɓuri baawɗe wanyɓe e faddaanooje ko ɓii Aadama fotaay ittugo. Ndaaren misaaluuji seɗɗa.

Weelo. Kaayeefi arani ɗi Yeesu waɗi ɗum ndiyam warti inaboojam mbooɗɗam. Nyande feere fahin, o nyaamni yimɓe ujineeje bee tamseeje e liɗɗi tis tan. Kala fuu, yimɓe nyaami haa lutti.

Nyawji. Yeesu nyamɗiti “nyawɓe e jiijiiɓɓe ɗuuɗɓe.” (Matta 4:23) Bee meemugo yimɓe, Yeesu nyamɗiti wumɓe, pahaaɓe, kuturu’en, e paɗɗeɓe. O nyamɗiti boo layanɓe, woosɓe e waata-terɗe’en. Walaa nyaw jey ɓuri mo nyamɗititgo.

Wakkati kalluɗum. Yaake Yeesu bee pukara’en muuɗum ɗon era Maayo Galili, weendu saatundu waɗi. Pukara’en kulli masin. Yeesu laari gal weendu e o wi’i: “De’u!” E de’ere mawnde laati. (Markus 4:37-39) Nyande feere, o wanci dow ndiyam saa’i weendu saatundu.​—Matta 14:24-33.

Ruuhuuji halluɗi. Ruuhuuji halluɗi ɓuri piw ɓii Aadama bee sembe. Yimɓe ɗuuɗɓe ngarti tampuɓe yeeso wanyɓe Allah ɓe’e. Tum, Yeesu riwi ginnaaji e wurtini ɓe diga yimɓe ɗuuɗɓe. O hulaay ɓe sam. Ngam ɓe anndino baawɗe maako e ɓe kuli mo masin.

Maayde. Maayde ɗum jokkiɗɗiraajum ko ɓii-Aadama fotaay jaalaago, ɗum “konneejo ragareejo.” (1 Korintu’en 15:26) Ammaa, Yeesu ummitini maayɓe. O ummitini derkeejo e yahrini mo daada maako o jurumɗo. O ummitini fahin ɓiŋgel debbo e o yahri ngel baaba e daada maagel; ɓe ɗonno mbooya. Saa’i feere jey goɗɗo fotaay yejjititgo, Yeesu ummitini Soobaajo maako Laajarus yeeso yimɓe jey ɗonno mbooya, ngam o maayino diga balle nayi! Koo wanyɓe Yeesu maa jaɓi kaayeefi ndi o waɗi.​—Yuhanna 11:38-48; 12:9-11.

Ngam ɗume Yeesu waɗi kaayeefiiji ɗi’i? Naa yimɓe jey o ummitinino maayi fahin na? Fakat ɓe maayi fahin, ammaa, kaayeefiiji Yeesu waɗi kolli ko ɓuri fottugo. Ɗum holli yoo, annabaakuuji dow Laamu Almasiihu laatoto gooŋga. Walaa seeko ngam saa’i jey Yeesu laatoto Laamiiɗo, o jinnan weelo, nyawji, weendu saatundu, ruuhuuji halluɗi e maayde. O holli jinni no Allah hokki mo baawɗe mawnde ngam waɗugo kuuje ɗe’e.

​—Ndaare defte Matta, Markus, Luka, e Yuhanna.