Yahugo gonɗum nder

Yahugo tindinoore gonɗum nder

 BAABUWOL 23

Kubaruwol belŋgol ɗon waanja

Kubaruwol belŋgol ɗon waanja

Pol waɗi jahaale dow lesdi e nder maayo ngam waazugo

ƁAAWO o laati masiihiŋkeejo, law Pol waazi kubaruwol belŋgol ko laarani Laamu Allah. Jonta kam, Pol mo ɗonno wanya masiihiŋko’en ɗon wanyi kaŋko boo. Pukara tiiɗɗo oo, taari masin ngam waanjugo kubaruwol belŋgol ko laarani Laamu Allah. Laamu ngu tabitinan muuyo Allah ngam neɗɗaaku bana haa fuɗɗam.

Haa Listira, yaake jahaaŋgal aranal maako ngam waazu, Pol nyamɗiti boosɗo diga danyeego maako. Mooɓre puɗɗi hoolgo Pol e Barnabas bana ɗowanteeɓe. Ɗum saɗɗi masin ngam Pol e Barnabas haɗɗugo mooɓre waɗango ɓe sadaka. Wanyɓe Pol raaɓi mooɓre nde’e e piɗi mo kaa’e e acci mo ngam ɓe tami o maayi. Pol hisi e ɓaawo man o lori wuro ngam sembiɗingo pukara’en bee bolle.

Masiihiŋko Yahuudu’en woɗɓe waaɓootiri bee Masiihiŋko’en feere, ɓe kuuwtinira bee Tawreeta. Pol yahri haala ka yeeso nelaaɓe bee dawrooɓe haa Urusaliima. Ɓaawo ɓe leyni Deftere Allah e bee ballal ruuhu ceniiɗo, ɓe bindi jama’aaje Masiihiŋko’en. Nder bataakewol ngol, ɓe irni ɓe kula ndokkitirgo laɓɓi, nyaamugo yiyam e kusel to ngel hirsaaka, e waɗugo njeenu. Umrooje ɗe ɓuri fottugo. Ammaa jogugo ɗum yiɗaa wi’ugo yoo, en tokka Tawreeta.​—Kuuɗe Nelaaɓe 15:28, 29.

Saa’i nyalaade waazu ɗiɗawre, Pol yalti Bereya, waato lesdi Yunaniŋko’en hannde. Yahuudu’en jooɗooɓe haa ton jaɓi bee seyo waazu; ɓe ɗon lenya Deftere Allah balle fuu, haa laarta ekkitinki maako. Nde woore fahin, wanyɓe maako ngurtini mo, e jonta o dilli Ateena. Yaake Pol ɗonno yeeso udumre haa Ateena, o waazini ɓe bee baawɗe e holli en noy en mbolwata enen boo bee yaŋkinaare, kirseeku e fasaaha.

Ɓaawo nyalaade waazu tataɓre maako, Pol dilli Urusaliima. Yaake o yalti haykaliiru ton, Yahuudu’en woɗɓe jokkiri bee maako, ngiɗino mbarugo mo. Sooje Roma’en jaɓti mo e yami mo. Ngam o Romaajo, Pol yahi yeeso Ngomnaajo Roma Felikus ngam kiita maako. Yahuudu’en tawaay kooɗume ko he’i naastingo mo fursina malla mbarugo mo. Kadi boo, ngam taa Festus, ngomnaajo Roma’en feere, lorna mo Yahuudu’en, Pol wi’i: “Yahra kiita am haa laamiiɗo Roma.” Festus wi’i: “A tori yahreego haa laamiiɗo Roma, a yahan haa maako.”​—Kuuɗe Nelaaɓe 25:11, 12.

Pol hooci koombewal ngal yahra mo Italiya ngam kiita maako. Wakkati jahaaŋgal ngal, koombewal heɓi saklere, ngam maajum o saali nyalaade jaaŋgol haa duunde Malta. Yaake o yotti Roma, o jooɗi suudu haya duuɓi ɗiɗi. Koo to sooje’en ɗonno ayna mo, nelaaɗo Pol, bee tiinaare, tokki waazugo ko laarani Laamu Allah, haa yimɓe jey ɗon yalta mo.

—Ndaare Kuuɗe Nelaaɓe 11:22–28:31.