Yahugo gonɗum nder

Yahugo tindinoore gonɗum nder

 BAABUWOL 11

Gime maŋgtooje jey de’itingo ɓernde e ekkitingo

Gime maŋgtooje jey de’itingo ɓernde e ekkitingo

Daawuda e yimɓe feere yusɓi gime ngam dewki. Deftere Jabuura sigi yimre 150

DEFTERE jey ɓurna mawnde nder Deftere Allah ɗum kawtal gime ceniiɗe. Hawtugo deftere man fuu waɗi duuɓi baakin 1 000. Deftere Jabuura mari maatirle hoolaare lugguɗe ɗe en tawataa nder deftere feere. Maatirle neɗɗaaku ɗuuɗɗe ɗon nder deftere nde’e: seyo, maŋgtoore, yettugo Allah. En tawan boo ko laarani mettam-ɓeram, suno, tuubu. Ɗum laaɓɗum yoo, bindooɓe deftere Jabuura mari hoolaare Allah, e boo, ɓe mari yiide lugguɗum ngam maako. Ndaaren jonta seɗɗa ko woni nder deftere Jabuura.

Yeehova, o Laamiiɗo adiliijo, o he’i dewki e maŋgtoore. Nder deftere Jabuura 83:​18, ndaa ko en jaŋgata: “Nden kam ɓe anndan an feere ma woni Jawmiraawo [Yeehova, NW], an woni Ɓaŋgiiɗo dow duniyaaru fuu.” Gime ɗuuɗɗe ɗon maŋgta Yeehova ngam ko o tagi, bana koode haa asamanji, kuuje booɗɗe dow lesdi e bana noy o tagi ɓandu neɗɗo bee kaayeefiiji. (Jabuura 8, 19, 139, 148) Gime feere ɗon teddina Yeehova bana Allah mo huuwtinirta baawɗe maako ngam hisnugo e aynugo hooliiɓe mum. (Jabuura 18, 97, 138) Gime feere boo ɗon wolwa dow maako bana Allah adiliijo, mo hisnata yimɓe jey ɗon njara bone e hiitata halluɓe.​—Jabuura 11, 68, 146.

Yeehova waddan ballal e de’ere ɓernde ngam yiɗooɓe mum. Teema nder deftere Jabuura, ɓurdanɗo ɗum Jabuura 23. Haa ton, Daawuda ɗon holla Yeehova bana Gaynaako giɗaaɗo, mo ɗon ɗowa, ayna, e hakkilana baali mum. Jabuura 65:2 ɗon siftonira rewooɓe Allah yoo, Yeehova ɗon “Jaɓa do’aaji maɓɓe.” Ɗuuɗɓe jey do’i nder hakkeeji mawɗi, keɓi daama ngam Jabuura 39 e 51, ngam haa ton Daawuda ɗon wolwa dow tuubu hakke maako bee ɓernde woore e holli nuɗɗinki ngam yaafuye Yeehova. Jabuura 55:22 ɗon umra en hoola Yeehova e en sakkina dooŋle meeɗen dow Maako.

Yeehova sanjan duniyaaru bee Laamu Almasiihu. Aayaaje ɗuuɗɗe nder Jabuura ɗon anndina laaɓɗum Almasiihu, Laamiiɗo mo Allah iini. Jabuura 2 anndini yoo, Laamiiɗo man nattan ummatooje halluɗe, jey jaɓaay laamu maako. Jabuura 72 anndini yoo, Laamiiɗo oo, timminan weelo, sooynde adilaaku e ɓillaare. Jabuura 46:9 wi’i Allah timminan konu e nattan balmi fuu. Nder Jabuura 37, en ɗon jaŋga yoo, halluɓe majjan pat, ammaa adili’en joɗoto dow lesdi haa foroy, ceyorto njamu e narral haa lesdi fuu.

—Ndaare deftere Jabuura.