Yahugo gonɗum nder

Yahugo tindinoore gonɗum nder

 BAABUWOL 8

Yimɓe Isra’iila naasti Kanaana

Yimɓe Isra’iila naasti Kanaana

Yosuwa ɗowi Isra’iila e nasri Kanaana. Yeehova hokki ɓe alkaali’en ngam hisnugo ɓe diga ɓillal

DUUBI 470 hiddeko yimɓe Isra’iila naasta nder Kanaana, Yeehova iinino o hokkan lenyol Ibrahiima lesdi ndi. Jonta nder ngomnaaku Yosuwa, yimɓe Isra’iila ɓaditi nyaamugo lesdi ndi Allah iini ɓe.

Allah iinino yimɓe Kanaana nattinan. Ɓe kebbini nokkure maɓɓe bee daakaareeku e bee mbar-ko’en. Ngam maajum, yimɓe Isra’iila nasran nokkuuje Kanaana e nattinan ɓe.

Ammaa, hiddeko ɓe naasta nder wuro, Yosuwa neli horooɓe ɗiɗo. Ɓe njooɗi saare Rahab nder wuro Yeriko. O jaɓi horooɓe ɓe’e nder saare maako e ayni ɓe, ngam o anndino fakat, ɓe yimɓe Isra’iila. Rahab nuɗɗini Allah Isra’iila’en, ngam o nanino bana noy Yeehova hisni yimɓe maako. O waɗi ɓe hunna ɓe kisnan mo e yimɓe saare maako.

Ɓaawo man, yaake yimɓe Isra’iila naasti lesdi Kanaana e ɓe ngaɗi konu bee yimɓe Yeriko, Yeehova waɗi kaayeefi e mahi Yeriko kippi. Konooɓe Yosuwa naasti law e nattini berniwol ngol pat. Ammaa, ɓe kisni Rahab bee yimɓe saare maako. Ɓaawo o hooci Yeriko, Yosuwa jaɓti ngure fuu nder lesdi Kanaana. Ɓaawo man, ɓe sendiri lesdi caka le’i Isra’iila.

Nde o ɓadi timmugo kuugal ngal Allah hokki mo, Yosuwa mooɓti yimɓe Isra’iila. O linyi ɓe bana noy kaakaaji maɓɓe ngaɗi daakaareeku yeeso Yeehova e irni ɓe ndewa Yeehova tan. Ammaa, ɓaawo maayde Yosuwa bee wallooɓe maako, yimɓe Isra’iila acci Yeehova e ɓe ndewi ɗowanteeɓe. Wakkati duuɓi 300, yimɓe Isra’iila jogaay umroore Yeehova bana o yiɗi. Wakkati ndi, Yeehova waɗi konne’en maɓɓe, bana Filisti’en, njara ɓe bone. Yaake yimɓe Isra’iila tori Yeehova ngam wallugo ɓe, o hokki ɓe alkaali’en​—12​—haa hisna ɓe.

Nder deftere Alkaali’en, saa’i alkaali’en fuɗɗi bee Otniyel e timmi bee goɗɗo mo ɓurna neɗɗo fuu bee sembe, Samson. Ndaa gooŋga en tawata nder deftere Alkaali’en: Ɗowtaare laamu Yeehova waddan barka, luutki waddan bononda.

—Ndaare Yosuwa; Alkaali’en; Farillaaki Lewiŋko’en 18:​24, 25.