Yahugo gonɗum nder

Yahugo less ko woni

Yahugo tindinoore gonɗum nder

Seedooɓe Yeehova

Fulfulde (Kamerun)

Deftere Allah​—Ɗume habaru maare?

 BAABUWOL 13

Laamiiɓe wooɗɓe e laamiiɓe halluɓe

Laamiiɓe wooɗɓe e laamiiɓe halluɓe

Lesdi Isra’iila sendiri. Nde saa’i ɗon saala, laamiiɓe ɗuuɗɓe laami dow lesdi Isra’iila, e ɓurna caka maɓɓe koolaay Allah. Ngam maajum, yimɓe Baabila natti Urusaliima

KAL kal bana Yeehova iini, Isra’iila sendiri ɓaawo nde Suleymaanu acci rewugo Allah. Ɓiŋgel maako Robowam, mo laami ɓaawo maako ɗonno saati masin. Ngam maajum le’i Isra’iila 10 tuurti e ɓe laati laamu woylawu, waato Isra’iila. Le’i ɗiɗi tan ndokki portaagu maaji haa laamiiɗo danygol Daawuda, lesdi Urusaliima; ɓe laati laamu foombinawu, waato Yahuuda.

Laamuuji ɗiɗi fuu ɗonno nder saklere ngam sooynde hoolaare e sooynde ɗowtaare laamiiɓe maaji. Yimɓe Isra’iila keɓi saklere ɓuri Yahuuda, ngam laamiiɓe maɓɓe tokki diina pewoowa diga fuɗɗam. Annabo’en kooliiɓe Allah bana Eliya e Elisa ngaɗi kaayeefiiji ɗuuɗɗi​—ɓe ummitini maa maayɓe​—ammaa, bee man fuu Isra’iila tokki laawol kalluɗum. Haa timma, Allah waɗi lesdi Asiriya natta laamu woylawu.

Yahuuda neeɓi seɗɗa ɓaawo Isara’iila, wakkati duuɓi baakin teemerre e gelle, ammaa Allah hiiti mo boo. Laamiiɓe Yahuuda tis tan njaɓi barraaki annabo’en e kaɓdi lornugo ɓernde yimɓe haa Yeehova. Bana laamiiɗo Josias mo fuɗɗi laaɓɓingo Yahuuda daliila diina pewoowa e mahtaago haykaliiru Yeehova. Yaake mahaaɓe keɓi Tawreeta, ɓernde maako semɓititi e o ummi nattingo ɗowanteeɓe.

Bee bone, kadi boo, laamiiɓe jey tokki Josias tokkaay misaalu booɗndu maako. Yeehova waɗi Baabila nasra Yahuuda e Urusaliima bee haykaliiru maaru. Ɓe njahri luttuuɓe kodneeki lesdi Baabila. Allah iini kodneeki ki neeɓan duuɓi 70. Yahuuda fuu laatoto ɓille e laɗɗe meere wakkati ndi’i​—hiɗɗeko Allah lorna ɓe haa Urusaliima, lesdi maɓɓe bana o iinino.

Fuu e non, walaa laamiiɓe danygol Daawuda laamata fahin haa yotto Kisnoowo, Almasiihu mo Allah iini. Laamiiɓe jey laami haa Urusaliima dow leeso laamu Daawuda holli yoo, ɓii-Aadama wawataa laamugo bee nasaraaku. Almasiihu tan he’i laamugo. Ngam maajum Yeehova wi’i laamiiɗo ragareejo danygol Daawuda: “Ittu meetaleewol ma. . . . Ɗum fuu ɗum laatoto nder saa’iire nde goɗɗo go warata mo kalfitinanmi kiita dow maagol.”​—Ejekiyel 21:31, 32.

—Ndaare 1 Laamiiɓe; 2 Laamiiɓe; 2 Habaruuji Nyalaaɗe fasluuji 10 haa 36; Yeremiya 25:8-11.