Yahugo gonɗum nder

Yahugo less ko woni

Yahugo tindinoore gonɗum nder

Seedooɓe Yeehova

Fulfulde (Kamerun)

Deftere Allah​—Ɗume habaru maare?

 BAABUWOL 12

Hikma Allah ngam ngeendam

Hikma Allah ngam ngeendam

Deftere Balndi ɗum kawtal dawruki laati bee ruuhu Allah​—ɓurna Suleymaanu windi​—ngam yeeɗugo nyalaade nyalaade

YEEHOVA, o Laamiiɗo hikmaajo na? To en ngiɗi heɓugo jaawaabu dow yamol ngol, sey en jaŋga dawruki o hokki. Ɗum wallan na? Tokkugo dawruki ki hokkan ngeendam belɗam e ceniiɗam na? Laamiiɗo hikmaajo Suleymaanu windi balndi teemeɗɗe. Ɗum ɗon meema ko en ɗon waɗa fuu. Ndaaren misaalu seɗɗa.

Hoolaare Allah. Hoolaare maɓɓitan laawol soobaabu bee Yeehova. Suleymaanu windi: “Hoola Jawmiraawo [Yeehova, New World translation of the Holy Scriptures] bee ɓernde woore, taa tuugta hakkiilo ma. Ciftor mo nder kuuɗe ma fuu, kaŋko boo o darnan laabi ma.” (Balndi 3:5, 6) Hoolugo Allah bee ɗaɓɓitugo dawruki maako e ɗawtanaago mo waddan hayru. Banani, neɗɗo fotti seynugo ɓernde Allah e hokkugo Yeehova dabare jaabaago toskuɗo maako, waato Sayɗaanu.​—Balndi 27:11.

Ngondal bee yimɓe bee hikma. Dawruki Allah ngam worɓe, rewɓe, e ɓikkon mari saman hannde haa ɓurna fuu. Ndaa ko Allah wi’i gorko: “Seyora debbo mo ɓaŋgɗa nder sukaaku ma,” ɗum wi’igo yoo, o jooɗa nder hoolo bee debbo maako. (Balndi 5:18-20) Rewɓe boo keɓɓan nder deftere Balndi tindinoore dow debbo tiiniiɗo mo faggiti manoore goriiko e ɓikkon mum. (Balndi, fasluwol 31) E ɓikkon boo tawan dawruki ngam ɗowtanaago saarooji maakon. (Balndi 6:20) Deftere Balndi boo ɗon holla belɗum soobaabu, ngam yeeweende waddan suuno. (Balndi 18:1) Soobiraaɓe fotti eltugo en nder booɗɗum malla nder kalluɗum, ngam maajum, suɓe ɗe bee hikma.​—Balndi 13:20; 17:17.

Aynugo hoore mum bee hikma. En tawan nder deftere Balndi dawruki ngam wudingo yarugo nguykinoojam jur, huuwugo maatirle seyirɗe jey hokkata njamu e wudingo maatirle kalluɗe, e kuuwoowo goniijo. (Balndi 6:6; 14:30; 20:1) Deftere Balndi ɗon barra en yoo, wudingo dawruki Allah ngam hoolaago neɗɗo waddan sarru. (Balndi 14:12) Ɗum ɗon umra en, en ayna ko woni nder meeɗen, waato ɓernde men, dow bilki. Ɗum ɗon siftora en fahin: “ngeendam ma laatoto bana numooji ma.”​—Balndi 4:23.

Yimɓe milionji haa duniyaaru tawi dawruki deftere Balndi ɗon hokka ngeendam belɗam. Bana ni, ɓe mari sababu jaɓugo Yeehova bana Laamiiɗo maɓɓe.

—Ndaare deftere Balndi.