Yahugo gonɗum nder

Yahugo tindinoore gonɗum nder

 BAABUWOL 16

Garoyki Almasiihu

Garoyki Almasiihu

Yeehova holli Yeesu Nasaratuujo bana Almasiihu mo o iini

YEEHOVA wallan yimɓe ngam heɓtugo Almasiihu na? Ooho. Ndaaren ko Allah waɗi. Ɗum waɗi duuɓi baakin 400 diga ɓe timmini windugo Alkawal Ɓooymawal. Nder berniwol Nasaratu, lesdi woyla haa Galili, ɓiŋgel debbo ewneteeɗo Mariyama jaɓi koɗo jey o renataano. Malaa’ikaajo ewneteeɗo Jibrila waŋgini e wi’i mo, Allah huuwtiniran ruuhu ceniiɗo ngam o danya ɓiŋgel gorko, koo to o ɗon paanyo. Ɗum Laamiiɗo mo Allah iinino, mo laamoto haa foroy! Ɓiŋgel ngel laati afo Allah, mo Allah eggini ngeendam diga asama nder reedu Mariyama.

Bee Yaŋkinaare, Mariyama jaɓi kaliifaaku maŋgu ndu. Muuyɗo maako o cehoowo ewneteeɗo Yusufu. O ɓaŋgi mo ɓaawo nde Allah neli malaa’ikaajo wolwango mo bana noy Mariyama reedata. Annabaaku anndini yoo Almasiihu danyan haa Baytilaama. (Mika 5:2) Noy ɗum waɗoto? Berniwol pamarol ngol ɗonno daayi bee maɓɓe kilometa 140.

Laamiiɗo Roma umri limgal yimɓe. Koo moy fuu yaha lesdi danyeeki maako ngam limgal. Yusufu bee Mariyama ndanyi haa Baytilaama, non boo, Yusufu hooci debbo maako bee reedu e yahrani mo ton. (Luka 2:3) Mariyama danyi nder suudu dabbaaji, o wallini ɓiŋgel nder nyamnirde. Allah neli malaa’ika’en ɗuuɗɓe ngam wolwingo waynaaɓe haa wuttudu hooseere yoo, ɓiŋgel mo danyi woni Almasiihu. Haa ton on Daawuda ɗonno dura tokkere mum woodi duuɓi ujinere.

Ɓaawo man, yimɓe feere seedi boo Yeesu woni Almasiihu mo Allah iini. Annabi Esaaya anndini diga ɓooyma goɗɗo feere mo’inan laawol ngam kugal Almasiihu. (Esaaya 40:3) Ardiɗo go laati Yuhanna. Yaake o yi’i Yeesu, o wi’i: “Ndaa jawgel Allah ittanŋgel hakkeeji duniyaaru!” Pukara’en Yuhanna feere tokki law Yeesu. Gootel caka maɓɓe wi’i: “Min tawi Almasiihu.”​—Yuhanna 1:29, 36, 41.

Woodi seedamku feere fahin. Saa’i Yuhanna yiiwi Yeesu ngiiwam baptisma, Yeehova bee hoore mum wolwi diga asama e wi’i: “Oo woni Ɓiɗɗo am giɗaaɗo, mi ɗon seyoro mo masin.” (Matta 3:16, 17) Almasiihu jey Allah iinino diga ɓooyma yotti!

Ndey ɗum waɗoto? Hitaande 29 H.M, kal kal duuɓi 483 bana Daniyel anndinino. Ooho, ɗum saa’i man fakat on Yeesu laati Almasiihu. Nden kam, habaru ɗume o waazata wakkati o wonanno haa lesdi?

Ndaare Matta fasluuji 1 haa 3; Markus fasluwol 1; Luka fasluwol 2; Yuhanna fasluwol 1.