Yahugo gonɗum nder

Yahugo less ko woni

Yahugo tindinoore gonɗum nder

Seedooɓe Yeehova

Fulfulde (Kamerun)

Deftere Allah​—Ɗume habaru maare?

Diidol duuɓi Bibel

Diidol duuɓi Bibel
 1. “Haa fuɗɗam . . . ”

 2. 4026 Y.H.M. Tageefo Aadamu

 3.  3096 Y.H.M. Maayde Aadamu

 4.  2370 Y.H.M. Fuɗɗam Ilam tuufaana

 5.  2018 Y.H.M. Danyeeki Ibrahiima

 6. 1943 Y.H.M. Alkawal bee Ibrahiima

 7.  1750 Y.H.M. Cippugo Yusufu bana maccuɗo

 8.  yeeso 1613 Y.H.M. Jarriboore Ayuba

 9.  1513 Y.H.M. Gurtaaki Misra

 10.  1473 Y.H.M. Isra’iila nasti Kanaana bee Yosuwa

 11. 1467 Y.H.M. Nasaraaku Kanaana jinni

 12.  1117 Y.H.M. Moytugo Sawulu bana laamiiɗo

 13.  1070 Y.H.M. Allah iini Daawuda Laamu

 14. 1037 Y.H.M. Suleymaanu laati laamiiɗo

 15. 1027 Y.H.M. Timmode haykaliiru Urusaliima

 16. baakin 1020 Y.H.M. Timmode yimre Suleymaanu

 17.  997 Y.H.M. Isra’iila sendiri laamuuji ɗiɗi

 18.  baakin 717 Y.H.M. Hawtugo deftere Balndi jinni

 19.  607 Y.H.M. Ɓe natti Urusaliima; eggineeki haa Baabila fuɗɗi

 20.  539 Y.H.M. Baabila do’i juŋŋgo jaaliiɗo Koores

 21. 537 Y.H.M. Egginooɓe Yahuudu’en lori Urusaliima

 22. 455 Y.H.M. Mahi Urusaliima mahti;  69 asaweeje duuɓi fuɗɗi

 23. Ɓaawo 443 Y.H.M. Annabi Malaki timmini deftere maako

 24.  baakin 2 Y.H.M. Daniyeeki Yeesu

 25. 29 H.M. Yeesu yiiwaama ngiiwam baptisma;  Yeesu fuɗɗi waazu ko laarani Laamu Allah

 26. 31 H.M. Yeesu suɓti nelaaɓe 12; waazu Yeesu dow towndiire

 27.  32 H.M. Yeesu ummitini Laajarus

 28.  Nisan 14, 33 H.M. Ɓe kaɓɓi Yeesu dow kaɓɓirgal (Nisaanu fotti Maaris e geɗal Apriil)

 29. Nisan 16, 33 H.M. Yeesu ummiti

 30.  Sivan 6, 33 H.M. Pentekosta; saŋkitugo ruuhu ceniiɗo (Sivan fotti bee geɗal Maayu e geɗal Yunyu)

 31. 36 H.M. Korneliyus laati Masiihiŋkeejo

 32.  baakin 47-48 H.M. Jahaaŋgal Pol aranol ngam waazu

 33. baakin 49-52 H.M. Jahaaŋgal Pol ɗiɗaɓol ngam waazu

 34. baakin 52-56 H.M. Jahaaŋgal Pol tataɓol ngam waazu

 35.  baakin 60-61 H.M. Pol windi bataakeeji diga daŋgay haa Roma

 36.  yeeso 62 H.M. Yakuba, derɗiraawo Yeesu windi bataakeewol maako

 37.  66 H.M. Yahuudu’en tuurti bee Roma’en

 38. 70 H.M. Roma’en natti Urusaliima e haykaliiru maaru

 39.  baakin 96 H.M. Yuhanna windi Wahayu Yuhanna

 40. baakin 100 H.M. Maayde Yuhanna, nelaaɗo ragareejo