Yahugo gonɗum nder

Yahugo less ko woni

Yahugo tindinoore gonɗum nder

Seedooɓe Yeehova

Fulfulde (Kamerun)

Deftere Allah​—Ɗume habaru maare?

 BAABUWOL 9

Ɓikkon Isra’iila yami laamiiɗo

Ɓikkon Isra’iila yami laamiiɗo

Laamiiɗo arano Isra’iila, waato Sawulu, ɗowtanaay Allah. Daawuda ronti mo e Allah haɓɓi alkawal bee maako ngam laamu ndu timmataako

ƁAAWO balɗe Samson, Samuyila laati annabaajo e alkaali haa lesdi Isra’iila. Ɓikkon Isra’iila yami ɓe ngiɗi laatugo bana ummatooje feere e ɓe ngiɗi laamiiɗo neɗɗaaku bana maɓɓe. Ammaa Yeehova yiɗaano yamol ngol, e o nelli Samuyila ngam nootugo ɓe. Allah suɓi derkeejo jaŋkinaaɗo ewneteeɗo Sawulu haa o laato laamiiɗo. Ɓaawo man, laamiiɗo Sawulu hafi e ɗowtanaay Allah. Yeehova wudini laamu maako e wi’i Samuyila teefa laamiiɗo feere​—derkeejo ewneteeɗo Daawuda. Ammaa Daawuda laamaay law.

Yaake o ɗonno derkeejo, Daawuda yaali deerɗum’en konooɓe nder jama’aare konu Sawulu. Jama’aare konu fuu hulinno maapindiijo ewneteeɗo Goliyat, mo ɗonno janca ɓe e Allah maɓɓe. Bee hoolaare, Daawuda jaɓi haɓugo bee maapindiijo go. Bee kaa’e botowɗe tis, derkeejo Daawuda ummi haɓugo bee konneejo jey ɓuri mo piw bee daande; o mari meter baakin tati. Nde Goliyat janciri mo, Daawuda wi’i, o mari balmol ɓuri mo, ngam o wari haɓugo bee innde Yeehova Allah. Daawuda mbari Goliyat bee hayre woore e bee kaafaahi maapindiijo go, taa’i mo hoore. Jama’aare konu Filisti’en cankiti ngam kulol.

Arano, Sawulu hayɗini ngam ngorku Daawuda e darni mo arɗuɗo jama’aarre konu maako. Ammaa ngam Daawuda ɓuri mo bee sembe nder haɓre, Sawulu waɗi kaajal masin. Daawuda doggi ngam hisugo hoore maako e laati bana yiiloowo duuɓi ɗuuɗɗi. Bee man fuu, Daawuda ɗon ɗowtani laamiiɗo mo ɗon teefa mbarugo mo, ngam o anndi yoo, Yeehova Allah on darni laamiiɗo Sawulu. Haa timma, Sawulu maayi konu. Neeɓaay, Daawuda laati laamiiɗo bana Yeehova iinino.

“Mi tabitinan laamu maako haa foroy.”​2 Samuyila 7:13

Laamiiɗo Daawuda yiɗino masin mahugo haykaliiru ngam Yeehova. Ammaa, Yeehova wi’i, danygol maako mahata haykaliiru ndu, waato Suleymaanu. Allah barkiɗini Daawuda masin ngam o haɓɓi alkawal maŋgal bee maako: Laamiiɗo wurtoto asŋgol maako tan. Kisnoowo malla danygol mo Allah iini haa Adnin wurtan nder lenyol maako. Danygol ngol laatan Almasiihu, malla “Cuɓaaɗo,” waato mo Allah iini. Yeehova iini yoo, Almasiihu laatoto Laamiiɗo ngomna, malla Laamu ngu timmataako.

Bee seyo haa ɓernde, Daawuda mooɓti kuuje mahugo juur bee kaŋgeeri e cardi ngam mahugo haykaliiru. O windi boo gime ɗuuɗɗe bee ruuhu Allah. Hiddeko o maaya, Daawuda windi: “Ruuhu Jawmiraawo ɗon anndinammi bolle, kaŋko o ɗon wolwira bee hunduko am.”​—2 Samuyila 23:2.

​—Ndaare 1  Samuyila; 2 Samuyila; 1 Habaruuji Nyalaaɗe; Esaaya 9:7; Matta 21:9; Luka 1:32; Yuhanna 7:42.