Yahugo gonɗum nder

Yahugo less ko woni

Yahugo tindinoore gonɗum nder

Seedooɓe Yeehova

Fulfulde (Kamerun)

Deftere Allah​—Ɗume habaru maare?

 BAABUWOL 20

Ɓe mbari Yeesu Almasiihu

Ɓe mbari Yeesu Almasiihu

Yeesu darni juulde kese; ɓe njaambi mo e ɓe kaɓɓi mo dow kaɓɓirgal

ƁAAWO waazugo e ekkitingo yimɓe wakkati duuɓi tati e reeta, Yeesu faami yoo, balɗe maako dow lesdi ɓadi timmugo. Arduɓe diina Yahuudu’en kaɓdi mbarugo mo, ammaa ɓe kuli fitina caka yimɓe ngam ɓe anndi o annabaajo. Kadi boo, Sayɗaanu waɗi rikisi dow gooto caka pukara’en 12​—Yahuuda Iskariyot​—o jaamba Yeesu. Arduɓe diina Yahuudu’en hokki mo ceede cardi 30 ngam jaambugo mo.

Saa’i jemmaare ragaareere, Yeesu hawti pukara’en maako ngam juulde Paska. Ɓaawo o farti Yahuuda, o darni juulde kese, waato Nyaamdu Maŋgariba. O hoo’i tamseere, tori Allah, e waɗi luttuɓe pukara’en 11 caala ɗum caka maɓɓe. O wi’i: “Ɗum woni ɓandu am hokkaandu ngam mooɗon,” fahin: “Mbaɗe ɗum ngam haa on ciftorammi.” O waɗi bana ni bee jardugel mbal e o wi’i: “Jardugel ngel woni alkawal kesal, ngal Allah tabitinta bee yiyam am.”​—Luka 22:19, 20.

Yeesu marino kuuje juur ngam wolwingo pukara’en jemmaare nde’e. O hokki ɓe umroore hesre​—haa ɓe ngiɗindira bee ɓernde woore. O wi’i: “To on ɗon ngiɗindira, nden kam yimɓe anndan onon on pukara’en am.” (Yuhanna 13:34, 35) O irni ɓe taa ɓernde maɓɓe ta’a ngam saklere ɓe ɓadi heɓugo. Yeesu tori bee sembe ngam pukara’en maako. Ɓe ngimi maŋgtoore bee maako e ɓe ngurti nder jemma.

Nder jarne Gecemane, Yeesu tuggi koppi maako e maɓɓiti ɓernde maako haa Allah nder do’a. Law, sooje’en, liman’en, e yimɓe feere pat ngari naŋgugo mo. Yahuuda Iskariyot ɓaditi e harli Yeesu ngam hebbugo mo bee hunduko. Nde ɓe naŋgi Yeesu, pukara’en teeti fuu.

Yeeso dawrooɓe Yahuudu’en, Yeesu holli o ɓiɗɗo Allah. Dawrooɓe wi’i o waɗi ayɓe kalluka e ɓe kiiti o he’i mbareego. Ɓe njahri Yeesu haa ngomnaaajo Roma’en Pontiyu Pilaatu. Pilaatu tawaay ayɓe haa Yeesu, ammaa bee man fuu o hokki mo haa juŋŋgo yimɓe jey ngiɗi maayde Maako.

Ɓe njahri mo Golgota. Haa ton, sooje Roma’en kaɓɓi mo dow kaɓɓirgal. Bee kaayeefi, annoora dow lesdi fuu sanji nyiɓre. Seɗɗa ɓaawo, asiri, Yeesu maayi, e lesdi diwni masin. Ɓe iiri mo nder ngaska ngasaama nder tapaare. Jaŋgo maajum, liman’en takki maɓɓirɗe yenaande e darni aynooɓe ton. Yeesu faɓɓi nder yenaande man na? Aa’a. Kaayeefi jey ɓuri kaayeefiiji fuu ɓadi waɗugo.

—Ndaare Matta fasluuji 26 e 27; Markus fasluuji 14 e 15; Luka fasluuji 22 e 23; Yuhanna fasluuji 12 haa 19.

^ mas. 15 To on ngiɗi anndugo ɓuri ɗo ko laarani saman dokkal Yeesu, ndaare bakeeje 47-56 nder deftere Qu’enseigne réellement la Bible?