Yahugo gonɗum nder

Yahugo less ko woni

Yahugo tindinoore gonɗum nder

Seedooɓe Yeehova

Fulfulde (Kamerun)

Deftere Allah​—Ɗume habaru maare?

 BAABUWOL 15

Annaboojo diga eggineeki laari gi’ki ko laarani garanɗum

Annaboojo diga eggineeki laari gi’ki ko laarani garanɗum

Daniyel anndini Laamu Allah e garoyki Almasiihu. Baabila do’ake

DANIYEL, derkeejo o tedduɗo, egginaama lesdi Baabila, hiddeko ɓe natta Urusaliima. Kaŋko e Yahuudu’en feere​—egginaaɓe diga lesdi laamu Yahuuda​—marinno ndimu seɗɗa. Wakkati duuɓi ɗi o waɗi haa Baabila, Allah barkiɗini mo masin. O jaɓti mo hunduko barooɗe e hokki mo gi’ki ki holli mo garanɗum. Ɓurna annabaaku jey Daniyel windi ɗon wolwa dow Almasiihu e laamu maaru.

Daniyel nani ndey warata Almasiihu. Daniyel nani ndey ɓikkon Isra’iila poti reenugo garoyki “ardiiɗo mo Allah suɓi [Almasiihu, NW]”: asaweeje duuɓi 69 ɓaawo umroore nyiɓtaago Urusaliima e mahi maaga. Asaweere gooŋga ɗon waɗa balde joweɗiɗi; asaweere nduuɓu ɗon waɗa duuɓi joweɗiɗi. Asaweeje 69 waɗan duuɓi 483. Umroore tabiti neeɓi ɓaawo saa’i Daniyel, 455 Y.H.M. Fuɗɗi hitaande nde, “asaweeje” 69 timmi hitaande 29 H.M. Haa yeeso nder deftere nde, ndaaren ko yottoto hitaande 29 H.M. Daniyel nani boo yimɓe “nattinan goɗɗo mo Allah suɓi”, waato Almasiihu, ngam soottugo hakke.​—Daniyel 9: 24-26.

Almasiihu laatan Laamiiɗo haa asama. Daniyel yi’i bee kaayeefi haa asama, Almasiihu, waato “goɗɗo bana ɓii neɗɗo,” mo ɓaditiri leese laamu Yeehova. Yeehova hokki mo “baawɗe e tedduŋgal e laamu.” Laamu ngu ɗon nduumo haa foroy. Daniyel nani huunde feere kaydiniɗum fahin dow Laamu Almasiihu​—Laamiiɗo oo laaman bee woɗɓe, waato jama’aare “yimɓe Allah Ɓaŋgiiɗo.”​—Daniyel 7:13, 14, 27.

Laamu Allah nattan laamuuji duniyaaru. Allah hokki Daniyel baawɗe fassitirgo koyɗol ngol sakli laamiiɗo Baabila masin, Buutunasar. Laamiiɗo oo yi’i foto, ngel maapake. Hoore suura maajum laati kaŋgeeri, wiɓɓere maaga e juuɗe maaga cardi, reedu e keesi maaga njamndi mboɗeeri, dawɗe e korle maaga laati njamndi ɓaleeri, kosɗe maaga boo njamndi ɓee loope. Hayre dirti haa hooseere, nde tappi kosɗe foto ɗe njamndi bee loope, nde nami ɗe bana koroori. Daniyel tindini Buutunasar yoo, geɗe foto o laari, ɗum laamuuji duniyaaru ɗi tokkoto. Laamuuji ɗi’i fuɗɗi bee Baabila, waato hoore bee kaŋgeeri. Daniyel tindini yoo, saa’i timmoode laamuuji duniyaaru hallunɗu ndu’u, Laamu Allah huuwan. Ngu naman laamuuji duniyaaru ndu. Bana ni, ngu tabitan haa foroy.​—Daniyel, fasluwol 2.

Daniyel naywi haa o laari do’’aaki Baabila. Laamiiɗo Koores hippi berniwol kal kal bana ɗum anndinaama. Saa’i seɗɗa tan ɓaawo man, ɓe njoofti Yahuudu’en diga eggineeki​—nonnon, duuɓi 70, ɓaawo ɓe ngurti lesdi ndanyardeeri maɓɓe. Ɗowtanooɓe Allah bana ngomnaaji, limanji, e annabo’en mballi yahuudu’en ngam nyiɓtaago Urusaliima e haykaliiru Yeehova. Ko waɗata to duuɓi 483 timmi?

​—Ndaare deftere Daniyel.