Yahugo gonɗum nder

Yahugo tindinoore gonɗum nder

 BAABUWOL 7

Allah rimɗini ɓikkon Isra’iila

Allah rimɗini ɓikkon Isra’iila

Yeehova faɗi Misra bee masiibooji, e Muusa wurtini ɓikkon Isra’iila Misra. Allah hokki Isra’iila Umroore juŋŋgo Muusa

ƁIKKON Isra’iila neeɓi lesdi Misra, ɓe riski e ɓe ɗuɗɗini ton. Ammaa Firawna feere fuɗɗi laamugo. Firawna man anndaa Yusufu. Laamiiɗo go ɗon laama bee caatal, ngam o yi’i ɓikkon Isra’iila ɗon ɗuɗɗina. O wartini ɓe maccuɓe e o umri yoo, ɓe mbara ɓikkon worɓe diga danyeeki maɓɓe. Ɓe cakkina ɓe nder Maayo Misra. Ammaa debbo cuusɗo ayni ɓiŋgel mum, nyukkini ngel nder silaawo caka kewe. Ɓii Firawna debbo tawi ɓiŋgel ngel, ewni ngel Muusa e elti mo nder saare laamiido Misra.

Yaake Muusa mari duuɓi 40, o heɓi haala ngam o walli maccuɗo, Isra’iilaajo mo ɗonno haɓa bee Misraajo, aynoowo maɓɓe. Muusa doggi lesdi dayiɗɗum, o jooɗi ton bana kodoojo. Yaake Muusa yotti duuɓi 80, Yeehova suɓi mo haa o wurtina ɓikkon Isra’iila nder maccuŋgaaku. Yeehova neli Muusa haa Misra o waŋga yeeso Firawna e o wi’a mo o yoofa yimɓe Allah.

Firawna sali yoofugo ɓe. Allah faɗi ɓe bee masiibooji sappo. Muusa waŋgi yeeso Firawma haa maatina mo dow masiibo feere fahin, ammaa Firawna sali jaɓugo wolde Muusa e Allah maako, Yeehova. Haa timma, masiibo sappore mbari afɓe fuu nder lesdi Misra​—sinaa afɓe Isra’iila en jey ɗowtani Yeehova e tagi yiyam jawgel dammugal saare maɓɓe tan maayaay. Malaa’ikaajo mo Allah neli nattugo afɓe Misra’en meemmaay saare Isra’iila’en. Yimɓe Isra’iila ɗon ngaɗa juulde hitaande fuu ngam siftorgo ko Allah waɗi. Ɓe ewni ɗum Paska.

Ɓaawo maayde afo maako, Firawna umri Muusa e yimɓe Isra’iila ɓe ngurto Misra. Law, ɓe mooɓti ngam gurtaaki. Hiddeko ɓe njotta daayiɗum, Firawma wayliti numol maako. O tokki ɓe bee konooɓe ɗuuɗɓe e mootaaji pucci ɗuuɗɗi. Yimɓe Isra’iila tammi ɓe ɗon naŋgi nder tuuforgol Maayo Maaliya. Ɓe tammi yimɓe Firawna njokkan ɓe, ammaa Yeehova walli ɓe. O sendiri Maayo Maaliya haa ɓe caala dow joornɗum, caka mahi ndiyamji! Yaake Misra’en naasti ɓaawo maɓɓe, Allah lorni ndiyamji dow Firawna e konooɓe, natti ɓe pat.

Ɓaawo man, ɓikkon Isra’iila ngaɗi cuuɗi laaymaaji gaɗa hooseere Sina. Haa ton Yeehova haɓɓi alkawal ɓee maɓɓe. huuwtiniri Muusa bana hakkundeejo, Allah hokki ɓii Isra’iila’en umroore ngam hollugo ɓe bana noy ɓe ngeeɗata e boo jey aynugo ɓe nyalaade fuu. Koo ndey fuu to ɓe jaɓi laamu Allah, Yeehova wonan bee maɓɓe e barkiɗinan ɓe ɓuri lesɗe feere fuu.

Bee ko Yeehova waɗini ɓe ɗo fuu, yimɓe ɗuuɗɓe caka Isra’iila’en holli sooynde ɗowtaare. Kadi boo, Yeehova waɗi ɓe yiilo nder ladde hamaadaare duuɓi 40. Ngam maajum, hiddeko o maaya, Muusa anndini adiliijo Yosuwa o hoocan baabal maako. Jonta kam ɓikkon Isra’iila poti naastugo lesdi ndi Allah iini haa Ibrahiima diga naane.

—Ndaare Gurtaaki; Farillaaki Lewiŋko’en; Limle; Tooktaaki Tawreeta; Jabuura 136:10-15; Kuuɗe Nelaaɓe 7:17-36.