Yahugo gonɗum nder

Yahugo tindinoore gonɗum nder

 BAABUWOL 14

Allah huuwtiniri annabo’en

Allah huuwtiniri annabo’en

Yeehova huuwtiniri annabo’en ngam waazugo bolle kiita, dewki laaɓki, e tammunde Almasiihu

WAKKATI laamiiɓe Isra’iila e Yahuuda, kawtal yimɓe ngari waazugo bolle Allah​—annabo’en. Yimɓe ɓe’e, ɗum yimɓe marɓe hoolaare Allah masin e ɓe suusɓe ngam anndingo umrooje Allah. Ndaaren jonta habaruuji nayi ɗi annabo’en Allah anndini.

1. Nattere Urusaliima. Daayiɗum, yeeso annabo’en​—waato Esaaya e Yeremiya​—puɗɗi barraago yoo, yimɓe nattan Urusaliima e accan lesdi meere. Bee sembe, ɓe mbolwi bana noy berniwol ngol metti ɓernde Allah. Gooŋga walaano ngam wookaandu tuubu maɓɓe, ngam yimɓe Urusaliima accaay tokkugo ɗowanteeɓe, bilki, e toonyaare.​—2 Laamiiɓe 21:10-15; Esaaya 3:1-8, 16-26; Yeremiya 2:1–3:13.

2. Lornango diina gooŋgaha. To yimɓe Urusaliima ngaɗi duuɓi 70 haa Baabila, Allah rimɗinan ɓe. Ɓe loran haa Urusaliima e ɓe nyiɓtan haykaliiru Yeehova. (Yeremiya 46:27; Amos 9:13-15) Duuɓi baakin 200 yeeso, Esaaya anndini innde jaaliiɗo​—Koores​—mo jaali Laamɗo Baabila e lorni yimɓe Allah nder lesdi maɓɓe ngam lornango diina gooŋgaha. Esaaya holli maa bana noy Koores jaɓtata lesdi Baabila.​—Esaaya 44:24–45:3.

3. Garoyki Almasiihu e boneeji maako. Almasiihu danyan nder berniwol Baytilaama. (Mika 5:1) O jaŋkiniiɗo e o naastan Urusaliima ba’iiɗo wamnde. (Jekariya 9:9) Bee nasiihaaku e mbooɗeeŋga maako fuu, yimɓe wanyan mo e ɗuuɗɓe wudinan mo. (Esaaya 42:1-3; 53:1, 3) O yaran bone haa maayde. Kadi, banani on timmata ngeendam Almasiihu na? A’a, o maayi ngam yaafugo hakke yimɓe ɗuuɗɓe. (Esaaya 53:4, 5, 9-12) Ummitineeki maako tan waɗoto ɗum.

4. Laamu Almasiihu dow lesdi fuu. Yimɓe marɓe hakke potaay laamingo hoore maɓɓe booɗɗum, ammaa Laamiiɗo Almasiihu kam foti. O ewneteeɗo Laamɗo salaaman. (Esaaya 9:6, 7; Yeremiya 10:23) Bee laamu maako, koomoy fuu seyoto njamu bee keeddiɗɗiraawo mum e boo bee dabbaaji ɗi Allah tagi fuu. (Esaaya 11:3-7) Nyaw timman. (Esaaya 33:24) Maayde maa jinnan haa foroy. (Esaaya 25:8) Saa’i laamu Almasiihu, maayɓe pat ummitinan ngam yeeɗugo dow lesdi.​—Daniyel 12:3.

​—Ndaare defte Esaaya, Yeremiya, Daniyel, Amos, Mika, e Jekariya.