Yahugo gonɗum nder

Yahugo less ko woni

Yahugo tindinoore gonɗum nder

Seedooɓe Yeehova

Fulfulde (Kamerun)

Deftere Allah​—Ɗume habaru maare?

 BAABUWOL 4

Allah haɓɓi alkawal bee Ibrahiima

Allah haɓɓi alkawal bee Ibrahiima

Ibrahiima ɗowtani Allah bee hoolaare e Yeehova iini o barkiɗinan mo e ɗuɗɗinan danygol maako

DUUƁI 350 caali ɓaawo Ilam Tuufaana, saa’i Nuuhu. Ibrahiima marino joonde maako nder berniwol Ur lesdi Irakiya. Ibrahiima marino hoolaare maŋga. Ammaa jonta kam, hoolaare maako jarribake.

Yeehova wi’i Ibrahiima, o acca lesdi danygol maako e o egga lesdi ndi o anndaa, waato lesdi Kanaana. Ibrahiima ɗowtani bilaa sekugo. O hooci yimɓe saare maako, Saratou, debbo maako e ɓii deerɗiko, Ludu. Ɓaawo jahaaŋgal ngal, ɓe darni cuuɗi laaymaaji maɓɓe haa Kanaana. Nder alkawal Yeehova haɓɓi bee Ibrahiima, o iini o laatoto ummatoore mawnde. Waato yimɓe lesdi fuu barkiɗiniran ngam maako e danygol maako nyaamtan lesdi Kanaana.

Ibrahiima e Ludu, ɓe riski masin. Ɓe keɓi tokke baali e na’i. Bee muuyo, Ibrahiima acci Ludu o suɓa lesdi ndi o yiɗi. Ludu suɓi waadiwol maayo Urdun e dari wakeere berniwol Sodoma. Yimɓe Sodoma, ɓe daakaaje​—marɓe hakke masin haa Yeehova.

Ɓaawo man, Yeehova Allah wi’i Ibrahiima danygol maako ɗuuɗɗan bana koode asama. Ibrahiima nuɗɗini iina ka’a. Fahin, debbo giɗaaɗo Ibrahiima, Saratou o dimaro. Yaake Ibrahiima yotti duuɓi 99 e Saratou ɓadiri 90, Allah wi’i Ibrahiima e Saratou ɓe keɓan ɓiŋgel. Fakat bana Allah wi’i, Saratou danyi Isiyaaku. Ibrahiima danyi ɓikkon feere, ammaa bee Isiyaaku tan Kisnoowo iini nder Adnin ngurtoto.

Ludu e yimɓe saare maako darni joonde maɓɓe wakeere Sodoma. Ammaa adiliijo Ludu tokkaay halluɓe Sodoma. Yaake Yeehova ɓadiri hiitugo Sodoma, o nelli malaa’ika’en yeeso haa anndira mo nattuki garanɗum. Malaa’ikaa’en umri Ludu e yimɓe saare maako ɓe ngurto law Sodoma e taa ɓe ndaara ɓaawo. Allah toɓi yiite e baruudu dow Sodoma e bernewol Gomorra, natti jooɗiiɓe pat. Ludu e ɓiiyuuko’en rewɓe kiisi. Ammaa debbo Ludu laari ɓaawo, teema o ɗonno numma dow kuuje o acci. Bee luutki ki’i, o halki ngeendam maako.

—Ndaare Laataanooji 11:10–19:38.