Yahugo gonɗum nder

Yahugo less ko woni

Yahugo tindinoore gonɗum nder

Seedooɓe Yeehova

Fulfulde (Kamerun)

Deftere Allah​—Ɗume habaru maare?

Ɗume woni zaata habaru Deftere Allah?

Ngam ɗume linyugo Deftere Allah?

Ndaare ko wallata mon nder Deftere Allah, waato deftere anndaande nder duniyaaru fuu.

BAABUWOL 1

Allah hokki neɗɗo Aljanna

Noy Deftere Allah anndiniri tageeki neɗɗo? Umrooje ɗeye Allah hokki Aadamu e Hawwa?

BAABUWOL 2

Ɓe kalki Aljanna

Tammunde ndeye Allah hokki yaake O ƴami Aadamu e Hawwa dow aybeeji ɓe ngaɗi?

BAABUWOL 3

Yimɓe kiisi Ilam Tuufaana

Noy halleende hebbini lesdi? Noy nuuhu holli nuɗɗinki maako ?

BAABUWOL 4

Allah haɓɓi alkawal bee Ibrahiima

Ngam ɗume Ibrahiima eggi lesdi Kanaana ? Alkawal ngale Allah haɓɓi bee Ibrahiima ?

BAABUWOL 5

Allah barkiɗini Ibrahiima bee saare mum

Ko Yeehova yiɗino hollugo Ibrahiima yaake O ƴami mo o hirsa Isiyaaku? Annabaaku nguye Yakubu anndini hiddeko o maaya?

BAABUWOL 6

Ayuba holli adilaaku maako

Noy deftere Ayuba hollirta no kala tagɗi marndi hakkilo fuu foti seeɗango jawmiraagu Allah?

BAABUWOL 7

Allah rimɗini ɓikkon Isra’iila

Ngam ɗume Allah huuwtiniri Musa rimɗingo Isra’iila’en nder maacuŋgaaku haa Misra? Ko wi’ete julde paska?

BAABUWOL 8

Yimɓe Isra’iila naasti Kanaana

Yaake Isra’iila’en nasti lesdi Kanaana, ngam ɗume Yeehova hisni Rahab e yimɓe saare maako nder berniwol Yeriko ?

BAABUWOL 9

Ɓikkon Isra’iila yami laamiiɗo

Yaake Isra’iila’en yelino ardiiɗo, yeehova suɓi Sawulu. Koni Yeehova ɓorti Laamɗo Sawulu e lammini Dawuda ?

BAABUWOL 10

Suleymaanu laami bee hikma

Ɗume woni misaaluuji hikma Suleymaanu? Ko heɓi mo saa’i o acci laabi Yeehova?

BAABUWOL 11

Gime maŋgtooje jey de’itingo ɓernde e ekkitingo

Jabuura toy hollata noy Allah wallata e de’itinta yiɗɓe mo ? Ko laamiiɗo anndinta men nder deftere Yimre Suleymaanu ?

BAABUWOL 12

Hikma Allah ngam ngeendam

Ndaare noy dawruki nder defte Balndi e Gaajoowo foti hokkugo aynuki e ko wallata en nuɗɗingo Allah.

BAABUWOL 13

Laamiiɓe wooɗɓe e laamiiɓe halluɓe

Noy Isra’iila senditi laamuuji ɗiɗi?

BAABUWOL 14

Allah huuwtiniri annabo’en

Kubaruuji ɗiyeeji annabo’en Allah anndini ? Ndaaren numooji nayi ɗi ɓe windi.

BAABUWOL 15

Annaboojo diga eggineeki laari gi’ki ko laarani garanɗum

Ɗume Daniyel faami ko laarani Almasiihu e Laamu Allah ?

BAABUWOL 16

Garoyki Almasiihu

Noy Allah huuwtiniri malaa’ika’en e Yuhanna baɗoowo ngiiwam baptisma ngam anndingo Yeesu o Almasiihu ? Noy Yeehova waŋgini bee laaɓɗum Ɓiŋgel maako o Almasiihu?

BAABUWOL 17

Yeesu ekkitini ko laarani Laamu Allah

Ɗume woni maana waazu Yeesu? Noy o holliri no o laamoto bee yiide e adilaaku?

BAABUWOL 18

Yeesu waɗi kaayeefiiji

Ɗume kaayeefiiji ɗi Yeesu waɗi kolli dow baawɗe maako e garanɗum wakkati o laamoto duniya?

BAABUWOL 19

Yeesu hokki annabaaku maŋgu

Ɗume sifa alaama yeesu hokki nelaaɓe maako ?

BAABUWOL 20

Ɓe mbari Yeesu Almasiihu

Julde hesre ndeye Yeesu waŋgini hiddeko ɓe njaamba mo e ɓe kaɓɓa mo dow leggal?

BAABUWOL 21

Yeesu o geeto!

Noy nelaaɓe Yeesu heɓti yoo, Allah ummitini mo ?

BAABUWOL 22

Nelaaɓe Yeesu ɗon ngaaza bilaa kulol

Ko waɗi nyande julde Pentakosta? Noy konne’en ndaari waazu pukara’en Yeesu?

BAABUWOL 23

Kubaruwol belŋgol ɗon waanja

Ko saali yaake Pol yamɗitini boosɗo haa Listira? Noy Pol yahiri Roma?

BAABUWOL 24

Pol windi jama’aaje Masiihiŋko’en

Laawol ngole Pol tinndini ko laarani kawtal jamaa’are? Ko o wi’i dow danygol iinaaŋgol ?

BAABUWOL 25

Dawruki dow nuɗɗinki, joonde, e yiide

Noy masiihiŋkeejo foti hollugo nuɗɗinki maako? Noy goɗɗo hollata no o yiɗiri Allah bee gooŋga ?

BAABUWOL 26

Aljanna heɓtiri!

Noy deftere Wahayu Yuhanna hiɓɓini habaru Bibel?

Habaru Deftere Allah​—Ndaa ko ɗon tindini nder

Noy Yeehova anndini seɗɗa seɗɗa ɗum Ɓiŋgel maako on laatoto Almasiihu, mo lortinta Aljanna dow lesdi ?

Diidol duuɓi Bibel

Ndaare diidol duuɓi taariha Bibel, diga 4026 A.Y. deydey 100 T.Y.