1 YEEHOVA ƊON ANNDINA EN KO TAMMI WARGO

“Diga fuɗɗoode, mi anndini ko tammi laataago, diga ɓooyma mi anndini on kuuje ɗe ciwaa laataago.”​—Esaaya 46:10

Ko en anndi dow nyalɗe ragareeje?

 • Daniyel 7:13, 14

  Yeesu laati Laamiiɗo haa asama nder hitaande 1914.

 • Matta 24:3-14

  Yeesu wiʼi wakkatiiji caɗɗi tammi wargo dow yimɓe.

 • Wahayu Yuhanna 12:7-9, 12

  Neeɓaay ɓaawo ɓe laamini Yeesu, o sakkini Sayɗaanu diga asama haa lesdi. Sayɗaanu ɗon ɓerni ngam o anndi wakkati seɗɗa tan luttani mo hiddeeko Allah halka mo.

2 EN ƊON NDER NYALƊE RAGAREEJE

“Alaama kaye waŋginta . . . timmuki duniyaaru?”​—Matta 24:3

A ɗon laara hiɓɓinki annabaakuuji Bibel na?

 • Matta 24:7; Luka 21:11

  Hannde, en ɗon ndaara konuuji, weelooji, dimmbanɗe lesdi, e nyawji, ɓuri ko wonino ɓooyma.

 • 2 Timote 3:1-5

  Nelaaɗo Pol holli noy gikkuuji yimɓe laatoto nder nyalɗe ragareeje.

 • Daniyel 12:4

  Allah walli yimɓe maako faamugo Bibel booɗɗum ɓuri ɓooyma.

 • Matta 24:14

  Kubaruwol belŋgol Laamu Allah ɗon waazine nder duniyaaru fuu.

3 HAƁDU WAƊUGO DIGA JOTTA KO SEYATA YEEHOVA

“Nyalaade Jawmiraawo [Yeehova, TMN] waran bana gujjo garanɗo jemma.”​—1 Tessaloniikiʼen 5:2

Nde ragare duniya ɓadake, ɗume a foti waɗugo?