Yahugo gonɗum nder

Yahugo tindinoore gonɗum nder

8. Ɗume woni Laamu Allah?

8. Ɗume woni Laamu Allah?

1 LAAMU ALLAH ƊUM NGOMNA GOOŊGA

“Laamu maaɗa wara. Muuyo maa laato nder duniyaaru bana haa asama.”​—Matta 6:9-13

Ɗume woni Laamu Allah?

2 YEESU TAMMI LAATAAGO ƁURDANƊO ARDIIƁE

“O hiitanto laafuɓe fodde adilaaku, o hiitoto lesɓe lesdi kiita ngooŋɗuka.”​—Esaaya 11:4

Ngam ɗume Yeesu woni ɓurɗo suɓeego ngam laataago Laamɗo?

 • 1 Timote 6:16

  Ardiiɓe politik pat tammi maayugo, ammaa naa Yeesu. Barkaaji Yeesu waɗanta en laatoto haa foroy.

 • Esaaya 11:2-4

  Yeesu mari baawɗe waɗugo ko laamiiɓe feere fotaay waɗugo. Baawɗe maako ɓuri baawɗe kawtal laamiiɓe fuu. O adiliijo, o ɗon laara jurumɗum amin.

3 LAAMU ALLAH ƊON HOLLA FAKAT MUUYO MAAKO WAƊAN

“Allah mo asama darnan Laamu feere ngu halkataa haa foroy.”​—Daniyel 2:44

Ɗume Laamu Allah fuɗi waɗugo? Ɗume ngu waɗata yeeso?

 • Wahayu Yuhanna 12:7-12

  Ɓaawo ɓe laamini Yeesu nder hitaande 1914, o riiwi Sayɗaanu diga asama. Ngam maajum fitina, nawɗum, e boneeji ɗuuɗi nder duniyaaru fuu.

 • Gaazoowo 8:9; Wahayu Yuhanna 16:16

  Haa Harmagedon, Laamu Allah nattinan ngomnaaji njarnanɗi yimɓe bone e waɗanɓe rikiciiji.

 • Jabuura 37:10

  Yimɓe tokkotooɓe waɗugo kalluɗum pat kalkan.

 • Wahayu Yuhanna 22:1-3

  To Laamu Allah fuɗɗi huuwugo dow lesdi, walaa mo nyawata malla maayata. Yimɓe fuu teddinan innde Allah.