Yahugo gonɗum nder

Yahugo tindinoore gonɗum nder

5. Coottaari​—Dokkal Allah ɓurnduŋgal mawnugo

5. Coottaari​—Dokkal Allah ɓurnduŋgal mawnugo

1 EN FUU EN MARI HAAJE COOTTAARI

‘Ngam Ɓii-neɗɗo wari . . . haa o hokka yoŋki maako ngam soottugo ɗuuɗɓe.’​—Matta 20:28

Ngam ɗume en mari haaje coottaari?

 • Laataanooji 3:17-19

  Yaake Aadamu ɗowtanaay Allah, o sooyi soobiraaku maako bee Yeehova, ngeendam timmuɗam e joonde nder Aljanna.

 • Roma’en 5:12

  Sooynde ɗowtaare Aadamu waɗi en ndoni hakke e maayde.

 • Efesu’en 1:7

  Coottaari woni dabare Yeehova waɗi ngam hisnugo neɗɗo diga hakke e maayde.

2 YEEHOVA HOKKI COOTTAARI

“Allah neli Ɓiɗɗo muuɗum bajjo nder duniyaaru ngam haa en keɓra ngeendam bee maako.”​—1 Yuhanna 4:9

Noy Yeehova hokkiri coottaari?

 • Jabuura 49:7, 8

  Walaa goɗɗo caka meeɗen foti yoɓugo ngeendam timmuɗam Aadamu halki.

 • Luka 1:35

  Yeehova neli Ɓiɗɗo maako marɗo saman dow lesdi haa ɓe danya mo neɗɗo timmuɗo.

 • Roma’en 3:23, 24; Ibraniŋke’en 9:24

  Ɓaawo ummitineeki maako Yeesu lorti haa asama, o holli Yeehova saman yoŋki maako timmuki, waato coottaari.

3 COOTTAARI ƊON HOKKA EN TAMMUNDE GOOŊGA

“O woostan gonɗi diga gite maɓɓe fuu. Walaa maayde.”​—Wahayu Yuhanna 21:4

Noy coottaari nafirta en?

4 EN MARI HAAJE COOTTAARI

“Allah . . . hokki Ɓiɗɗo maako bajjo. Koomoy nuɗɗini Ɓiɗɗo oo . . . heɓan ngeendam nduumiiɗam.”​—Yuhanna 3:16

Noy en kollata yettoore ngam coottaari Allah hokki men?