Yahugo gonɗum nder

Yahugo tindinoore gonɗum nder

19. Tokke wonugo ɗakki Yeehova

19. Tokke wonugo ɗakki Yeehova

1 YEEHOVA YIƊI MA

“Allah yiɗi duniyaaru masin. Ngam maajum o hokki Ɓiɗɗo maako bajjo. Koo moy nuɗɗini Ɓiɗɗo oo, halkataa, ammaa o heɓan ngeendam nduumiidam.”—Yuhanna 3:16

Noy Allah hollirte yiide maako?

  • Jabuura 91:2

    Yeehova woni hisrude men. O hoynanan en saɗirmaaji men.

  • Jabuura 37:29

    O hokki en tammunde kaayeefiire dow ko tammi wargo.

  • 1 Timote 6:12, 19

    Allah tammi hokkugo en ngeendam nduumiiɗam ban no haani. En nanan belɗum salaaman, seyo, e njamu timmuŋgu nder aljanna.

2 YEEHOVA YIƊI A YIƊA MO

“Yid Jawmiraawo [Yeehova, TMN] Allah maaɗa bee ɓernde ma fuu, bee yoŋki ma fuu e bee hakkiilo ma fuu.”—Matta 22:37

Ɗume yiide Allah yerɓata ma a waɗa?

3 SEMMBIƊINU YIIDE MA DOW YEEHOVA

“Tabite nder yiide Allah.”—Yahuuda 21

Ɗume wallete tokkaago wonugo ɗakki Yeehova?