Yahugo gonɗum nder

Yahugo tindinoore gonɗum nder

12. Noy a soobirta bee Allah?

12. Noy a soobirta bee Allah?

1 SOOBIRAAƁE YEEHOVA ƊON ƊOWTANA MO

“Mi umri ɓe ɓe ɗowtano yam, haa mi laato Allah maɓɓe, kamɓe boo be laato ummatoore am.”​—Yeremiya 7:23

En foti soobirgo bee Allah na?

2 AYUBA SOOBIRINO BEE ALLAH E O TIINI NDER NUƊƊINKI

“Nder torraaji ɗiʼi fuu Ayuba, waɗaay hakke, o wolwaay kalluka dow Allah.”​—Ayuba 1:22

Noy Sayɗaanu toonyiri Ayuba, ko Ayuba waɗi?

 • Ayuba 1:10, 11

  Sayɗaanu wiʼi Ayuba ndiŋgaajo e o yiɗaa Allah.

 • Ayuba 1:12-19; 2:7

  Yeehova duŋgani Sayɗaanu halka ko Ayuba mari fuu, e Sayɗaanu hokki mo nyaw kalluŋgu.

 • Ayuba 27:5

  Ayuba anndaano ngam ɗume o yarata bone, ammaa o ɗowtani Allah.

3 SAYƊAANU ƊON HAƁDA DAAYNUGO MA YEEHOVA

“Ko neɗɗo mari fuu o hokkan ɗum ngam hisnugo yoŋki maako.”​—Ayuba 2:4

Noy Sayɗaanu tefata wonnugo soobiraaku ma bee Yeehova?

 • 2 Korintuʼen 11:14

  Sayɗaanu ɗon yerɓa en haa en calo ɗowtango Yeehova.

 • Balndi 24:10

  O yiɗi en numa en njottaay rewugo Allah.

 • 1 Piyer 5:8

  Sayɗaanu ɗon toonya en.

 • Balndi 27:11

  Suɓu ɗowtango Yeehova e laatu soobaajo maako koolaaɗo. Kanjum hollata Sayɗaanu o pewoowo.

4 EN ƊON ƊOWTANA YEEHOVA NGAM EN NGIƊI MO

“Ngam yiɗugo Allah, ɗum ɗowtanaago umrooje maako.”​—1 Yuhanna 5:3

Noy a soobirta bee Yeehova?