Yahugo gonɗum nder

Yahugo tindinoore gonɗum nder

10. Gooŋga dow malaa’ika’en

10. Gooŋga dow malaa’ika’en

1 MALAA’IKA’EN ƁE IYAALU ALLAH

“Maŋgte Jawmiraawo [Yeehova, TMN], onon malaa’ika’en maako on semmɓiɗɓe.”​—Jabuura 103:20

Ko en anndi dow malaa’ika’en?

2 MALAA’IKA’EN MBALLI JAGGANOOƁE ALLAH

“Malaa’ikaajo Jawmiraawo [Yeehova, TMN] ɗon ayna hulɓe mo, o ɗon rimɗina ɓe.”​—Jabuura 34:8

Noy en anndiri malaa’ika’en foti wallugo yimɓe?

3 MALAAʼIKAʼEN HALLUƁE ƊON TEFA WAƊUGO EN KALLUƊUM

“Bana non Sayɗaanu jaalataako en, ngam en anndi dabareeji maako bee laaɓɗum.”​—2 Korintuʼen 2:11

Ɓeyeʼen ngoni ginnaaji e ngam ɗume ɗi laati kalluɗi?

4 A FOTI DARTANGO SAYƊAANU E GINNAAJI

“Ndartane Sayɗaanu, nden o doggan, o daayoto on.”​—Yaakuba 4:7

Noy Yeehova foti wallugo ma dartango Sayɗaanu e ginnaaji?