Yahugo gonɗum nder

Yahugo tindinoore gonɗum nder

1. Moy woni Allah?

1. Moy woni Allah?

1 MOY WONI ALLAH?

“An tagi kuuje fuu.”​—Wahayu Yuhanna 4:11

Ɗume Bibel foti ekkitingo en dow Allah?

2 ALLAH MARI INNDE

“Jawmiraawo [Yeehova, TMN] . . . woni innde am haa foroy.”​—Gurtaaki 3:15

Ngam ɗume innde Allah mari saman?

 • Jabuura 83:18

  Allah wi’i en innde maako Yeehova. “Allah” e “Jawmiraawo” naa ɗum inɗe, ammaa ɗum coomooje bana “laamiiɗo” e “perzidaŋ.” Yeehova yiɗi en kuuwtinira innde maako.

 • Gurtaaki 3:14

  Innde maako yiɗi wi’ugo “Min woni mo ngonmi.” Ngam kaŋko on tagi kuuje fuu, o waɗan ko o iini fuu.

3 YEEHOVA YIƊI EN

“Allah o yiide.”​—1 Yuhanna 4:8

Noy Allah hollata en yiide maako?

4 ALLAH ƊON HAKKILANA EN

“Ndoonte cakle mooɗon fuu, njowe ɗe dow maako, ngam o ɗon hakkilana on.”​—1 Piyer 5:7

Noy a anndiri Yeehova ɗon hakkilana ma bee gooŋga?

 • Jabuura 37:9-11

  O iini o timminan boneeji fuu e o woʼitinan aybeeji halluɓe mbaɗi.

 • Yaakuba 4:8

  Yeehova yiɗi en ɓadito mo.

 • Yuhanna 17:3

  To en tokki anndugo Yeehova, en ɓesdan yiɗugo mo.