Yahugo gonɗum nder

Yahugo tindinoore gonɗum nder

Ciftinorɗum nder deftere Ɗume Bibel jaŋnginta en?

Limtol ayaaje Bibel jaabotooɗe ƴamɗe geleŋ Bibel.

1. Moy woni Allah?

Bibel ɗon holla moy woni Allah e numooji maako dow amin.

2. Bibel​—Deftere iwnde haa Allah

Ɗume waɗi deftere nde nanndaay bee defte fuu?

3. Ɗume woni nufaye Allah ngam yimɓe?

Bibel ɗon holla ngam ɗume yimɓe ɗon njara bone, e noy Allah wo’itinta ɗum .

4. Moy woni Yeesu Almasiihu?

Yeesu ɓuran laataago mawnafiijo taahiira tan.

5. Coottaari​—Dokkal Allah ɓurnduŋgal mawnugo

Dokkal Allah ɓurnduŋgal mawnugo ɗon hokka en nafuudaaji haa foroy.

6. Toy en njahata to en maayi?

Ko Bibel jaŋnginta dow maayde ɗo hisna en pewe dow Allah.

7. Ummitineeki tammi waɗugo!

Maayde woni timmoode na?

8. Ɗume woni Laamu Allah?

Yimɓe miliyoŋji tori haa Laamu Allah wara. Amma ɗum ɗume?

9. Duniyaaru ɓadake timmugo na?

Annabaakuji Bibel onɗon hiɓɓina hannde!

10. Gooŋga dow malaa’ika’en

Malaaʼikaʼen feere yiɗi wallugo en; woɗɓe boo yiɗi waɗugo en kalluɗum.

11. Ngam ɗume boneeji ɗuuɗi?

Ngam ɗume Allah marɗo baawɗe acci boneeji?

12. Noy a soobirta bee Allah?

Allah ɗon ewna en bee welwelo.

13. Teddinu dokkal ngeendam

No en ndaarirta ƴiiƴam bee ngeendam ɗon sukla Allah.

14. Saare mon foti wonugo nder seyo

Koo moy nder saare ɗon mari kuugal maako mangal saman.

15. Dewal Allah pottuŋngal

Diinaaji fuu njahata haa Allah gooŋgaajo na?

16. Suɓu rewugo Allah

Ko en cuɓata nder joonde amin ɗon meema soobiraaku amin bee Allah.

17. Saman doʼa

Bibel ɗon jangiŋna saman doʼa e noy toraago Allah.

18. Doole mi togana Allah ngeendam am e mi waɗa baptisma na?

Palanɗe ɗeyee a waɗata foddeeko a waɗa baptisma?

19. Tokke wonugo ɗakki Yeehova

Allah ɗon walla en laataago koolaaɓe maako.