Yahugo gonɗum nder

Yahugo less ko woni

Seedooɓe Yeehova

Fulfulde (Kamerun)

Bone foti timmugo na?

Bone foti timmugo na?

Haa numo ma, a jaaban . . .

  • ohoo?

  • aa’a?

  • teema?

 NDAA KO BIBEL WI’I

“Allah . . . woostan gonɗi diga gite maɓɓe fuu. Walaa waayde, walaa suno, walaa bojji, walaa bone fahin.”—Wahayu Yuhanna 21:​3, 4, Deftere Allah.

LAAR NOY ƊUM NAFETE

Ɗum seyete anndugo Allah jarribataako ma bee saɗirmaaji.​—Yakuba 1:​13.

A heɓan de’ende bee anndugo ɗum ɗon mettina Allah ɓernde to a ɗon yara bone.​—Zekariya 2:​12.

A heɓan tammunde fakat bone timman.​—Jabuura 37:​9-​11.

 A FOTI NUƊƊINGO KO BIBEL WI’ATA NA?

Ohoo, ngam daliilaaji ɗiɗi:

  • Allah wanyi bone e sooynde adilaaku. Numu dow ko Allah maati yaake ɓe ɗonno yarna Isra’iila’en bone. Bibel wi’i ɗum yurmi mo daliila “ɓillanɓe ɓe e torranɓe ɓe.”​—Alkaali’en 2:​18, Deftere Allah.

    Allah yerdataako ɓillanɓe yimɓe sam. Ngam maajum Bibel wi’i o wanyi juuɗe “dufanɗe ƴiiƴam neɗɗo mo walaa aybe.”—​Balndi 6:​16, 17.

  • Allah ɗon hakkilana en gootel gootel. Moye fuu “anndi bone mum.” Ammaa Yeehova boo anndi bone ma!​—2 Habaruuji Nyalaaɗe 6:​29, 30.

    Yeeso seɗɗa Yeehova huuwtiniran laamu maako haa o timmina bone koo moye fuu. (Matta 6:9, 10) Foddeeko nden, o ɗon de’itina tefooɓe mo bee gooŋga.​—Kuuɗe Nelaaɓe 17:27; 2 Korintu’en 1:3, 4.

 NUMOL DOW ƳAMOL

Ngam ɗume Allah acci bone?

Bibel ɗon jaaba ƴamol ngo’ol nder ROMA’EN 5:​12 e 2 PIYER 3:​9.