Yahugo gonɗum nder

On ngiɗi anndugo Gooŋga na?

On ngiɗi anndugo Gooŋga na?

GOOŊGA dow ɗume? Gooŋga Ko laarani ƴamɗe lugguɗe ɗe yimɓe ƴamata. Teema on ɗon cukli ngam ƴamɗe ɗe’e:

  • Allah ɗon hakkilana en bee gooŋga na?

  • Konu e boneeji foti timmugo na?

  • Ko saalata to en maayi?

  • Woodi tammunde ngam maayɓe na?

  • Bana noy mi torata Allah haa O nana mi?

  • Bana noy mi heɓata hayru nder dunya?

Toy keɓrata on jaawaabuuji dow ƴamɗe ɗe? To on njahi nder suudu defte, on keɓan defte ujineeje ɗe hokkata mon jaawaabuuji. Ɓurna fuu ɗon ngeddootira. Feere mari saman hande, ammaa jaŋgo ɗe nafataako fahin ngam ɗe linyaama malla boo ɗe jo’itinaama.

Deftere woore tan mari jaawaabuuji geleŋ. Ɗum deftere gooŋgaare. Yeesu Almasiihu tori Allah, o wi’i: “Wolde maaɗa woni gooŋga.” (Yuhanna 17:17) Hande en anndi fakat, Wolde nde, ɗum deftere ceniinde, waato Bibel. Nder bakeeje tokkiɗe, on keɓan daarki laaɓki e gooŋga dow jaawaabuuji ɗi Bibel hokkata dow ƴamɗe en limtini haa dow.

 Allah ɗon hakkilana en bee gooŋga na?

NGAM ƊUME ƳAMOL NGOL? Duniyaaru ndu ɗon heewi bee halleende e sooynde adilaaku. Dinaaji ɗuuɗɗi ɗon ekkitina men yoo, to en ɗon njara bone, ɗum muuyo Allah on.

KO BIBEL EKKITINTA: Allah, waɗataa kuuje kalluɗe. Ayuba 34:10 wi’i: “Kadi Allah ɗon waɗa junuuba na? Kadi Baawɗo ɗon sottina gooŋga na?” Allah iini garanɗum belɗum ngam yimɓe. Ngam maajum Yeesu Almasiihu wi’i en tora yoo: “Ya Baabiraawo amin mo asama . . . Laamu maaɗa wara. Muuyo ma laato, bana haa asama, e haa lesdi boo.” (Matta 6:9, 10) Allah ɗon hakkilana men masin. O hokki dokkal maŋgal ngam hebbingo iinaaji maako.Yuhanna 3:16.

Ndaare boo Laataanooji 1:26-28; Yakuba 1:13; e 1 Piyer 5:6, 7.

Konu e boneeji foti timmugo na?

NGAM ƊUME ƳAMOL NGOL? Konu ɗon tokka mbarugo yimɓe ɗuuɗɓe, ko en fotaay limtugo. Koo moy fuu ɗon yara bone.

KO BIBEL EKKITINTA: Allah taaski waddugo sulhu dow lesdi fuu. To Allah fuɗɗi laamango lesdi diga asama, yimɓe “ekkitittaa habre fahin. Bee kaafaaje maɓɓe ɓe tappan baneeje.” (Esaaya 2:4) Allah timminan sooynde adilaaku e boneeji fuu. Bibel iini: “[Allah] woostan gonɗi maɓɓe fuu. Walaa maayde, walaa mettamɓeram, walaa bojji, walaa naawɗum ton. Kuuje ɓooymaaje [bana sooynde adilaaku e boneeji hande] fuu caalaake.”Wahayu Yuhanna 21:3, 4.

Ndaare boo Jabuura 37:10, 11; 46:9; e Mika 4:1-4.

Ko saalata to en maayi?

NGAM ƊUME ƳAMOL NGOL? Ɓurna dinaaji ummatooje ɗon ekkitina men yoo, to goɗɗo maayi, huunde feere ɗon wurta haa maako ngam yeeɗugo fahin. Woɗɓe tammi maayɓe foti waɗango yeeɗɓe kuuje kalluɗe, malla boo Allah wulan halluɓe nder yiite jahannama haa foroy.

KO BIBEL EKKITINTA: Ngeendam walaa nder joonde maayɓe. Gaajoowo 9:5 wi’i: “Maayɓe . . . anndaa koo ɗume.” Ngam maayɓe anndaa, maatataa, malla waɗataa kooɗume, ɓe ɓillataa—malla wallataa—yeeɗɓe.Jabuura 146:3, 4.

Ndaare boo Laataanooji 3:19 e Gaajoowo 9:6, 10.

 Woodi tammunde ngam maayɓe na?

NGAM ƊUME ƳAMOL NGOL? Enen fuu en ngiɗi yeeɗugo, e laarugo belɗum bee yiɗaaɓe meeɗen. En ɗon yenwa laarugo maayɓe meeɗen yeeɗugo fahin.

KO BIBEL EKKITINTA: Allah ummitinan maayɓe ɗuuɗɓe. Yeesu iini: “maayɓe nder genaale . . . ɓe ngurtoto genaale maɓɓe.” (Yuhanna 5:28, 29) Ummitineeɓe jooɗan nder Aljanna dow lesdi, kal kal bana Allah yiɗinno diga fuɗɗam. (Luka 23:43) Neeɓataa, iina ka laatoto-waato njamu timmuŋgu e ngeendam nduumiiɗam ngam ɗowtanooɓe mo. Ndaa ko Bibel wi’i: “Gooŋgaʼen njooɗoto jam nder lesdi, maran ndi haa foroy.”Jabuura 37:29.

Ndaare boo Ayuba 14:14, 15; Luka 7:11-17; e Kuuɗe Nelaaɓe 24:15.

Bana noy mi torata Allah haa O nana mi?

NGAM ƊUME ƳAMOL NGOL? Yimɓe nder dinaaji fuu ɗon tora Allah. Ammaa, yimɓe ɗuuɗɓe tammi Allah nanataa tornde maɓɓe.

KO BIBEL EKKITINTA: Yeesu anndini taa en ɗuuɗɗina bolle nder tornde. O wi’i “To on ɗon mbaɗa do’a, taa ɗuuɗɗine bolle.” (Matta 6:7) To en ngiɗi Allah nana do’a meeɗen, sey en tora mo bana o yiɗi. Nonon, en ekkitan ko woni muuyo maako, e en toran mo fodde muuyo ngo. 1 Yuhanna 5:14 wi’i: “Ngam en anndi [Allah] nanan en, to en torake mo kooɗume nder muuyo maako.”

Ndaare boo Jabuura 65:2; Yuhanna 14:6, 14; e 1 Yuhanna 3:22.

Bana noy mi heɓata hayru nder duniya?

NGAM ƊUME ƳAMOL NGOL? Yimɓe ɗuuɗɓe ɗon tefa hayru nder ceede, daraja, malla kilaamaaku. Ngam maajum, ɓe ɗon tokka kuuje ɗe—Ammaa, heɓugo hayru ndu ɗon teeta ɓe.

KO BIBEL EKKITINTA: Yeesu maɓɓitini men laawol hayru yaake o wi’i: “Barka laatanto annduɓe ko’e muuɗum’en ɓe talaka’en yeeso Allah.” (Matta 5:3) En keɓan hayru geleŋ to en kaɓdi anndugo gooŋga dow Allah e dow aniya maako ko laarani neɗɗo. Gooŋga nga ɗon nder Bibel. To en keɓi anndinki ki, en paaman ko wooɗi e ko wooɗaay. En keɓan fakat hayru nder joonde men to en acci Bibel handaago taynoraaki e kuuɗe men.Luka 11:28.

Ndaare boo Balndi 3:5, 6, 13-18 e 1 Timote 6:9, 10.

 Ko en ndaari ɗo famɗi, ngam Bibel jaabani ƴamɗe joweego tan. On ngiɗi ɓesdugo anndal mon na? To on nandi “annduɓe ko’e muuɗum’en ɓe talaka’en yeeso Allah,” walaa aybe, on mbaawan. Fakat on keɓan jaawaabuuji feere fahin ko laarani ƴamɗe bana ɗe’e: ‘To Allah ɗon faala men, ngam ɗume o acci halleende e bone haa joonta? Bana noy mi humtata joonde saare am?’ Bibel ɗon jaabana ƴamɗe ɗe laaɓɗum e ƴamɗe feere fahin.

Ammaa, hande yimɓe ɗuuɗɓe ɗon seka jaŋgugo Bibel. Ɓe ɗon ndaara bana Bibel ɗon juuɗɗum masin e boo nde saɗɗi faamugo. On ngiɗi walliinde ngam heɓugo jaawaabuuji nder Bibel na? Seedooɓe Yeehova ɗon kuuwtinira kuuje ɗiɗi ngam wallugo mon.

Aran, deftere Kubaruuji belɗi iwɗi haa Allah! wallan yimɓe ɓe cuklani wiɗitaago jaawaabuuji laaɓɗi ɗi Bibel hokkata dow ƴamɗe mawɗe. Kuuwtinirɗum ɗiɗaɓum, ɗum ekkitaago Bibel haa saare mon, caahu. Bilaa yoɓugo, keeddu mon, Ceedoowo Yeehova waran saare mon, malla haa pellel ko fottani on, e on ngeewtan dow Bibel, minti seɗɗa tan, kala asaweere fuu. Yimɓe miliyoŋji nder duniyaaru nafi bee ekkitinki Bibel. Ɓurna maɓɓe njotti timminki ki: “Mi heɓi gooŋga!”

Walaa risku ɓurata ɗo. Gooŋga nder Bibel rimɗinan en diga kaɓɓe, njiiɓu, e kulol. Gooŋgaaji nder Bibel hokkan en tammunde, kempe, e seyo. Yeesu wi’i: “On anndan gooŋga, e gooŋga boo rimɗinan on.”Yuhanna 8:32.