Yahugo gonɗum nder

Yahugo less ko woni

Yahugo tindinoore gonɗum nder

Seedooɓe Yeehova

Fulfulde (Kamerun)

Ciftinorɗum nder deftere Ɗume Bibel jaŋnginta en?

7. Ummitineeki tammi waɗugo!

7. Ummitineeki tammi waɗugo!

1 YEEHOVA HALKAN MAAYDE

“Konneejo ragareejo kalketeeɗo, ɗum waade.”​—1 Korintu’en 15:26

Noy Bibel de’itinta en to goɗɗo maayi?

 • 2 Korintu’en 1:3, 4

  To deerɗa malla soobaajo ma maayi, a tampan. Bibel ɗon de’itina en bee gooŋga.

 • Esaaya 25:8; 26:19

  Yeehova mari baawɗe halkugo maayde haa foroy. O tammi ummitingo maayɓe haa ɓe ngeeɗa fahin.

2 EN FOTI NUƊƊINGO UMMITINEEKI

“Ɓiŋngel mi ɗon wi’e umma!’”​—Markus 5:41

Ngam ɗume en nuɗɗinta ummitineeki?

3 YEEHOVA UMMITINAN YIMƁE MILIYARJI HAA ƁE NGEEƊA FAHIN

“A ewno yam, mi jaabo ma, nden a tefan yi’ugo kuugal juuɗe ma.”​—Ayuba 14:13-15

Moy tammi ummitineego?

 • Yuhanna 5:28, 29

  Wonɓe nder numo Yeehova tammi ummitineego.

 • Kuuɗe Nelaaɓe 24:15

  Allah ummitinan adili’en e sooya-adilaakuʼen.

 • Esaaya 40:26

  Yeehova foti siftorgo innde kala horre fuu, banni boo o foti siftorgo kala ko laarani yimɓe o tammi ummitingo.

4 YIMƁE FEERE ƊON UMMITA NGAM YEEƊUGO HAA ASAMA

“Mi yahan, mi taaskitinana on joonde.”​—Yuhanna 14:2

Moy ummitata ngam yeeɗugo haa asama?

 • 1 Piyer 3:18

  Yeesu aarti ummitineego ngam yeeɗugo haa asama.

 • Luka 12:32

  Yeesu wi’i yimɓe seɗɗa tan caka pukara’en maako tammi ummititgo ngam yeeɗugo haa asama.

 • Wahayu Yuhanna 14:1

  Yeehova suɓi yimɓe ujine teemerre e cappanɗe nayo e nayo (144 000) ngam yeeɗugo haa asama.