Yahugo gonɗum nder

Yahugo less ko woni

Yahugo tindinoore gonɗum nder

Seedooɓe Yeehova

Fulfulde (Kamerun)

Ciftinorɗum nder deftere Ɗume Bibel jaŋnginta en?

4. Moy woni Yeesu Almasiihu?

4. Moy woni Yeesu Almasiihu?

1 YEESU WONI ALMASIIHU

“An woni Almasiihu.”​—Matta 16:16

Noy keɓtirten Yeesu woni Almasiihu?

 • Matta 3:16, 17; Yuhanna 1:32-34

  Yeehova holli laaɓɗum Yeesu woni Ɓiɗɗo maako.

 • Mika 5:2; Matta 2:1, 3-9

  Yeesu gooŋɗini annabaakuuji ko laarani Almasiihu.

2 YEESU O MALAA’IKAAJONO HIDDEEKO O WARA NDER DUNIYA

“Mi jippaaki diga asama ngam waɗugo ko mi yiɗi.”​—Yuhanna 6:38

Ɗume Yeesu waɗatano yaake o ɗonno haa asama?

 • Kolossi’en 1:15, 16

  Yeehova aarti tagi Yeesu, ɓaawo man o huuwtiniri mo ngam tagugo kuujeeji fuu. Yeesu ekkiti kuujeeji jur haa Baabiraawo maako diga duuɓi miliyarji.

 • Luka 1:30-35

  Yeehova neli Yeesu nder duniyaaru.

3 YEESU YIƊI YIMƁE

“Acce ɓikkoy pamaroy ngara haa am.”​—Markus 10:14

Gikkuuji Yeesu ɗiyeeji a ɓuri yiɗugo?

 • Markus 10:13-16

  Yeesu o goɗɗo booɗɗono e yimɓe ngiɗi wolwugo bee maako.

 • Yuhanna 4:9, 27

  Yeesu ɗonno teddina rewɓe e o ɗonno hokka ɓe daraja.

 • Yuhanna 13:2-5, 12-17

  Yeesu o yaŋkiniiɗono.

 • Matta 9:35, 36; Markus 1:40-42

  Yeesu yiɗino wallugo yimɓe.

4 YEESU ƊON WAƊA MUUYO ALLAH TUM

“Mi timmitini kuugal ngal a hokki yam.”​—Yuhanna 17:4

Noy misaalu Yeesu wallata en laataago hoolaaɓe Allah?

 • Matta 4:1-11

  Yeesu holli hoolaare yaake Sayɗaanu esti mo.

 • Markus 3:21

  Yeesu waɗi muuyo Allah koo to bandiraaɓe maako ɗonno njala mo.

 • 1 Piyer 2:21-23

  Yeesu meeɗaay waɗango konneen maako kalluɗum.

 • Filippi’en 2:8

  Yeesu jogi hoolaare haa maayde maako.

 • Ibraniŋke’en 10:12, 13; 1 Piyer 3:18

  Yeehova ummitini Yeesu, nden o eeŋti haa asama.