Yahugo gonɗum nder

Yahugo tindinoore gonɗum nder

3. Ɗume woni nufaye Allah ngam yimɓe?

3. Ɗume woni nufaye Allah ngam yimɓe?

1 ALLAH TAGI AMIN BEE DALIILA

“Adili’en maran lesdi, bee njooɗoto nder maari haa foroy.”​—Jabuura 37:29

Ɗume woni nufaye Allah ngam yimɓe?

2 NGAM ƊUME DUNIYA SAƊI

“Duniyaaru fuu ɗon les baawɗe kalluɗo.”​—1 Yuhanna 5:19

Moy ɗon laamani duniya?

3 LAAMU ALLAH WO’ITINAN HAALA KA

“Laamu maaɗa wara. Muuyo ma laato nder duniyaaru.”​—Matta 6:10

Ɗume Yeehova tammi waɗugo?

4 LAAMU ALLAH LAATINAN DUNIYARU ALJANNA

“A weeɗan juŋngo maaɗa, a hiɓɓinan haaje tagle fuu.”​—Jabuura 145:16

Ɗume Laamu Allah tammi waɗango en?