Yahugo gonɗum nder

Yahugo less ko woni

Yahugo tindinoore gonɗum nder

Seedooɓe Yeehova

Fulfulde (Kamerun)

Ciftinorɗum nder deftere Ɗume Bibel jaŋnginta en?

3. Ɗume woni nufaye Allah ngam yimɓe?

3. Ɗume woni nufaye Allah ngam yimɓe?

1 ALLAH TAGI AMIN BEE DALIILA

“Adili’en maran lesdi, bee njooɗoto nder maari haa foroy.”—Jabuura 37:29

Ɗume woni nufaye Allah ngam yimɓe?

2 NGAM ƊUME DUNIYA SAƊI

“Duniyaaru fuu ɗon les baawɗe kalluɗo.”​—1 Yuhanna 5:19

Moy ɗon laamani duniya?

3 LAAMU ALLAH WO’ITINAN HAALA KA

“Laamu maaɗa wara. Muuyo ma laato nder duniyaaru.”—Matta 6:10

Ɗume Yeehova tammi waɗugo?

4 LAAMU ALLAH LAATINAN DUNIYARU ALJANNA

“A weeɗan juŋngo maaɗa, a hiɓɓinan haaje tagle fuu.”—Jabuura 145:16

Ɗume Laamu Allah tammi waɗango en?