Yahugo gonɗum nder

Yahugo less ko woni

Yahugo tindinoore gonɗum nder

Seedooɓe Yeehova

Fulfulde (Kamerun)

Ciftinorɗum nder deftere Ɗume Bibel jaŋnginta en?

16. Suɓu rewugo Allah

16. Suɓu rewugo Allah

1 SALU DEWAL FEWRE

“Ngam maajum, ngurte caka maɓɓe, . . . Taa meeme coɓɗum koo seɗɗa.”​—2 Korintuʼen 6:17

Ngam ɗume rewugo suuraaji e kaakaaji wooɗaay?

2 NAA JUULDE FUU FOTTANTA ALLAH

“Tiine heɓtugo ko fottanta Jawmiraawo.”​—Efesuʼen 5:10

Noy a foti suɓugo to a yahan juulde?

3 LAATA BOOƊƊO TO A ƊON WAAZA TAMMUNDE MA

“Sey bolle mon laato belɗe, nafooje tum, ngam haa on annda no on njaaborto koo moy bana ko haani.”​—Kolossiʼen 4:6

Noy a faamtinta woɗbe tammunde ma?

 • Matta 7:12

  Teddinu cuɓol yimɓe bana no a yiɗi ɓe teddina ko a suɓi.

 • 2 Timote 2:24

  Laata tum a booɗɗo, e taa jokkiru bee yimɓe ngam tammunde ma.

 • 1 Piyer 3:15

  Taa nyaaɗu, haɓdu jogugo nuɗɗinki ma e teddin yimɓe.

 • Ibraniŋkeʼen 10:24, 25

  Haa mooɓtorde jamaʼaare, woɗɓe semmɓiɗinte e wallete jogaago nuɗɗinki ma.