Yahugo gonɗum nder

Yahugo tindinoore gonɗum nder

14. Saare mon foti wonugo nder seyo

14. Saare mon foti wonugo nder seyo

1 SAARE IWI HAA YEEHOVA

“Ngam man mi tuggi koppi am yeeso Baabiraawo. Haa maako ko wiʼete saare fuu haa asama e dow lesdi heɓi innde mum.”​—Efesuʼen 3:14, 15

Noy saare mon heɓirta seyo?

2 NOY WONUGO GORKO MALLA DEBBO BOOƊƊO

“Sey koo moy mooɗon yiɗa debbo mum . . . Debbo boo ɗowtana gorum.”​—Efesuʼen 5:33

Noy debbo e gorko mum laarortirta?

3 NOY WONUGO SAARO BOOƊƊO

“Taa mettine ɓikkoy mon ɓernde, ammaa mawnine koy, elte koy bee wasuyeeji iwɗi haa Jawmiraawo [Yeehova, TMN].”​—Efesuʼen 6:4

Kalifaaji ɗiye saarooji mari?

4 KO ALLAH YIƊI BIKKOY NGAƊA

“Onon ɓikkoy ɗowtane saaroʼen mon.”​—Efesuʼen 6:1

Ɓikkoy, ngam ɗume sey on ɗowtana saaroʼen mon?