Yahugo gonɗum nder

Yahugo tindinoore gonɗum nder

13. Teddinu dokkal ngeendam

13. Teddinu dokkal ngeendam

1 TEDDINU DOKKAL NGEENDAM

“Ngam haa maaɗa seeɓoore ngeendam fuu iwi.”​—Jabuura 36:10

Noy en kollata en ɗon teddina ngeendam?

2 NGEENDAM E ƳIIƳAM

“Ngam marɗum ɓanndu fuu, ɗum ƴiiƴam woni yoŋki mum.”​—Farillaaji Lewiʼen 17:14

Noy Allah laarata ngeendam e ƴiiƴam?

3 NO YEEHOVA YIƊI EN KUUWTINIRA ƳIIƳAM

“Ƴiiƴam Yeesu . . . laaɓɓinan en diga hakkeeji fuu.”​—1 Yuhanna 1:7

Ɗume ƴiiƴam Yeesu foti waɗango en?

  • Farillaaji Lewiʼen 17:11

    Nder Bibel, to Israʼiilaʼen mbaɗi hakke, ɓe foti ƴamugo Yeehova yaafuye maako bee hirsugo dabbaaji, e ɓe ƴama limanjo rufa ƴiiƴam seɗɗa dow hirsirde haa haykaliiru.

  • Matta 20:28; Ibraniŋke’en 9:11-14

    Yaake Yeesu wari nder duniyaaru, o sanji tawreeta dow kirsol dabbaaji, bee hokkugo yoŋki, malla ƴiiƴam maako, ngam yaafuye hakkeeji men.

  • Yuhanna 3:16

    Ngeendam Yeesu marino saman masin haa Yeehova umitini mo haa asama, e Yeehova hokki Yeesu haa huuwtiniranɓe nuɗɗinki dow maako fuu keɓa ngeendam nduumiiɗam.