Yahugo gonɗum nder

Yahugo less ko woni

Seedooɓe Yeehova

Fulfulde (Kamerun)

Ɗume woni Bibel?

Ɗume woni Bibel?

A tammi ɗum . . .

  • deftere hikma neɗɗo na?

  • deftere taalol na?

  • Wolde Allah na?

 NDAA KO BIBEL WI’I

“Ko winnda nder Deftere Allah fuu iwi haa Ruuhu [ruuhu, MN] Allah.”​—2 Timote 3:16, Deftere Allah.

LAAR NOY ƊUM NAFETE

A heɓan jaawaabuuji laaɓɗi ko laarani ƴamɗe mawɗe dow ngeendam.​—Balndi 2:​1-​5.

A heɓan sawaariiji geleŋ nde weeti fuu nder ngeendam ma.​—Jabuura 119:105.

A heɓan boo tammunde gooŋga ko laarani garanɗum.​—Roma’en 15:​4.

 A FOTI NUƊƊINGO KO BIBEL WI’ATA NA?

Ohoo, ngam daliilaaji tati:

  • Narral kaayeefiwal. Ruuhu Allah walli yimɓe cappanɗe nayo (40) winndugo Bibel nder duuɓi ujineere e cappanɗe joweego (1 600). Ɓurna maɓɓe meeɗaay yiidugo, bee man fuu ko ɓe mbinndi walaa ngaaba e ɗon mari hooreejum gootum!

  • Taarihaaji gooŋga. Winnduɓe taarihaaji duniya mboowi nyukkingo sooynde jaalorgal ummaatooje maɓɓe. Ammaa, winnduɓe Bibel nyukkinaay aybeeji maɓɓe e aybeeji ummaatooje maɓɓe.​ —2 Habaruuji Nyalaaɗe 36:​15, 16; Jabuura 51:​1-​4.

  • Annabaakuuji caahiiɗi. Bibel anndini nattere berniwol Baabila duuɓi teemeɗɗe ɗiɗi (200) foddeeko ɗum waɗa. (Esaaya 13:​17-​22) Nde waŋgini noy ɗum waɗoto e innde mo waɗata ɗum!​—Esaaya 45:1-​3.

    Annabaakuuji goɗɗi ɗuuɗɗi laati gooŋga ban no ɓe mbinndi. E nden kam, naa kanjum en tammorto dow Wolde Allah na?—2 Piyer 1:​21.

 NUMOL DOW ƳAMOL

Noy Wolde Allah wallinte wo’’ingo joonde ma?

Bibel ɗon jaaba ƴamol ngo’ol nder ESAAYA 48:​17, 18 e 2 TIMOTE 3:16, 17.