Yahugo gonɗum nder

Seedooɓe Yeehova

Fulfulde (Kamerun)

"Kubaruwol belŋgol ngol laamu Allah waajinte nder duniyaaru fuu."—Matta 24:14.

Seedooɓe Yeehova—Min ɓe’en?

Min ngurti asli e ɗemɗe teemeɗɗe, ammaa min ɗon kawti ngam kempe woore. Ɓurna fuu, min ngiɗi teddingo Yeehova, Allah mo woni nder Bibel e o Tagoowo kuujeeji fuu. Min ɗon kaɓda yembitingo Yeesu Almasiihu e min ceyorto ngam min Masiihiŋko’en.  Kala moy fuu haa caka amin ɗon naftora wakkati ngam wallugo yimɓe ekkitaago ko laarani Bibel e Laamu Allah. Ngam min ɗon seedana, malla, mbolwa, ko laarani Yeehova Allah e Laamu maako, ngam maajum ɓe anndi amin bana Seedooɓe Yeehova.

Njahe haa pellel Enternet web amin. Jaŋge Bibel nder Enternet. Ɓesde anndugo amin e nuɗɗinki amin.

 

Hawtiɗɗiraaɓe e Saaro’en

Noy iyaalu mon heɓirta hayru?

Yeehova, Allah ceyiiɗo, yiɗi iyaaluuji wona nder hayru. Ndaare saawariiji Bibel ngam worɓe, rewɓe, saarooji, e ɓikkoy.

Derke’en

Mbaru jokke terinanɗo bilaa meemugo mo

Tefu anndugo ngam ɗume be terinta e noy jaalaago ɗum.

Ɓikkoy

Laatu booɗɗo e caahiiɗo

Laaru no Kaaleb bee Soofiya mari seyo jur huuwtinirgo kuuje maɓɓe.

Ƴamugo ekkitaago Bibel

Keɓe jaŋɗe Bibel caahu, saa’i e pellel no fottani mon.

Heɓugo videyooji

Ndaare suudu videyooji amin nder enternet.

Mooɓtorɗe jama’aare Seedooɓe Yeehova

Ɗaɓɓe toy min mooɓtata e noy min ndewata.

Defte keɓotoɗe

Laarugo hooreejum kesum e ko wonino.

Laarugo videyooji bee wolde fahaaɓe

Kuuwtinire videyooji bee wolde fahaaɓe ngam ekkitugo Bibel.