Skip to content

Yì xósɛxweta ɔ jí

Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn Lɛ

Sɔ́ gbè ɖokpo Fɔngbe

Xónusɔ́ɖóte

Xónusɔ́ɖóte

ETƐ A KA LIN?

Mɛ̌ ka nyí nùnamɛtɔ́ ɖaxó hugǎn ɔ ɖò wɛkɛ ɔ mɛ?

“Nùnina ɖagbeɖagbe bǐ, kpo nùnamɛ e nǔ vɔ ɖ’ewu ɔ bǐ kpo ɔ, [jixwé] wɛ ye nɔ gosin; ye nɔ jɛte sín Mawu e bló nǔ e ɖò jixwé bo nɔ na weziza lɛ é gɔ́n.”​Jaki 1:17.

Atɔxwɛ elɔ tinmɛ lee mǐ na bló gbɔn bɔ nùnina ɖagbe hugǎn e Mawu na mǐ é na sù nukún mǐtɔn mɛ é.