Skip to content

Yì xósɛxweta ɔ jí

Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn Lɛ

Sɔ́ gbè ɖokpo Fɔngbe

Gbɛxixɔ ɔ wɛ nyí nùnina Mawu tɔn e hugǎn bǐ é, ɖó é wɛ zɔ́n bɔ mǐ sixu nɔ gbɛ̀ kaka sɔyi

 XOTA E ÐÒ AKPÀ Ɔ JÍ É | NÙNINA TƐ KA HUGǍN BǏ?

Nùnina Tɛ ka Hugǎn Bǐ?

Nùnina Tɛ ka Hugǎn Bǐ?

“Nùnina ɖagbeɖagbe bǐ, kpo nùnamɛ e nǔ vɔ ɖ’ewu ɔ bǐ kpo ɔ, [jixwé] wɛ ye nɔ gosin; ye nɔ jɛte sín Mawu e bló nǔ e ɖò jixwé bo nɔ na weziza lɛ é gɔ́n.” (Jaki 1:17) É ɖò wɛn ɖɔ alɔhundónanǔmɛtɔ́ e Tɔ́ mǐtɔn jixwé tɔn Jehovah Mawu nyí é dó gesí wɛ wemafɔ enɛ ɖè. Amɔ̌, ɖò nùnina tobutobu e Mawu na gbɛtɔ́ lɛ é mɛ ɔ, ɖokpo ɖ’emɛ bo hugǎn ee kpò lɛ é bǐ. Ðětɛ ka wɛ? Jezu sín xó e è tuùn ganji b’ɛ ɖò Jaan 3:16 mɛ é ɖɔ nú mǐ: “Ðó Mawu yí wǎn nú gbɛtɔ́ sɔmɔ̌, bo sɔ́ Vǐɖokponɔ tɔn jó, bonu mɛ e na ɖi nǔ n’i lɛ ɖebǔ ma dɔn ó; loɔ, ye bǐ ni mɔ gbɛ̀ mavɔmavɔ.”

É ɖò wɛn ɖɔ Vǐɖokponɔ Mawu tɔn e é na mǐ é wɛ nyí nùnina ɖaxó bǐ e è sixu na mǐ mɛɖebǔ é, ɖó é sixu tún kàn nú mǐ sín hwɛhuhu, kpikpò, kpo kú kpo sín kannumɔgbenu. (Ðɛhan 51:7; Jaan 8:34) Enyi mǐ na bo tlɛ tɛ́n kpɔ́n gbɔn ɖebǔ ɔ, nǔ ɖebǔ ɖè bɔ mǐ sixu bló bo gosin kannumɔgbenu enɛ mǐɖesunɔ ǎ. É ɖò mɔ̌ có, wanyiyi ɖaxó e Mawu ɖó é sísɛ́ ɛ, b’ɛ sɔnǔ nú nǔ e sixu ɖè mɛ sín kannumɔgbenu enɛ é. Jehovah Mawu sɔ́ Vǐɖokponɔ tɔn Jezu Klisu dó xɔ gbɛ̀ nú mǐ, bɔ enɛ hun gbɛ̀ mavɔmavɔ sín ali nú gbɛtɔ́ tónúsétɔ́ lɛ. Amɔ̌, etɛ gbɛxixɔ ɔ ka nyí tawun? Etɛwu é ka ɖò taji? Nɛ̌ mǐ ka sixu ɖu lè tɔn gbɔn?

Gbɛxixɔ ɔ, axɔ́ e è sú dó vɔ́ nǔ e bú é ɖé xɔ alǒ dó tún kàn mɛɖé sín kannumɔgbenu é wɛ. Biblu tinmɛ ɖɔ, ee è dá tɔ́gbó mǐtɔn nukɔntɔn lɛ, Adamu kpo Ɛvu kpo é ɔ, ye kún ɖó hwɛ ɖě ɖò kɔ ó, bo ɖó nukúnɖiɖo bá ɖu vivǐ gbɛ̀ mavɔmavɔ tɔn ɖò Palaɖisi ayikúngban jí tɔn ɖé mɛ, ye kpo kúnkan yetɔn e na wá jɔ lɛ é kpo. (Bǐbɛ̌mɛ 1:26-28) É blawu ɖɔ ye huzu hwɛhutɔ́ bo hɛn nǔ enɛ lɛ bǐ bú gbɔn jlǒ sísɔ́ dó tlitó nú Mawu gblamɛ. Etɛ mɛ é ka tɔ́n kɔ dó? Biblu na xósin ɔ bo ɖɔ: “Hwɛhuhu ɔ, gbɛtɔ́ ɖokpo géé jí wɛ é gbɔn bo wá gbɛ̀ ɔ mɛ; mɛ enɛ wɛ nyí Adamu; hwɛhuhu ɔ ka dɔn kú wá. Enɛ ɔ, gbɛtɔ́ lɛ bǐ nɔ kú, ɖó mɛ bǐ wɛ hu hwɛ.” (Hlɔmanu lɛ 5:12) Adamu sɔ́ ɖu gbɛ̀ maɖóblɔ̌ sín gǔ kpò nú kúnkan tɔn ǎ, loɔ, hwɛhuhu wɛ é ɖu kpò nú ye bɔ enɛ dɔn kú wá.

Ðò gbɛxixɔ xó ɔ mɛ ɔ, axɔ́ e è na sú é ɖó na ɖò zɛ̌nzɛ̌n xá nǔ e è hɛn bú é. Hwenu e Adamu sɔ́ jlǒ dó tlitó nú Mawu é ɔ, é hu hwɛ, bɔ nǔ e mɛ é tɔ́n kɔ dó é wɛ nyí ɖɔ é hɛn gbɛ̀ maɖóblɔ̌ e è na ɛ é bú. Sɔgbe xá nǔ e Biblu ɖɔ é ɔ, enɛ zɔ́n bɔ kúnkan Adamu tɔn wá huzu kannumɔ nú hwɛhuhu kpo kú kpo. Enɛ wu ɔ, é byɔ ɖɔ mɛ ɖevo e ɖó gbɛ̀ maɖóblɔ̌ é ɖé ni sɔ́ gbɛ̀ éyɛtɔn dó savɔ̌ bo na dó ɖè mɛ sín kannumɔgbenu, mɛ enɛ wɛ nyí Jezu. (Hlɔmanu lɛ 5:19; Efɛzinu lɛ 1:7) Gbɛxixɔ ɔ sín axɔ́ e Mawu sú kpo wanyiyi kpo é kɛɖɛ wɛ nyí tɔn bɔ gbɛtɔ́ lɛ ɖó nukún bo na lɛ́ ɖu vivǐ nǔ e Adamu kpo Ɛvu kpo hɛn bú é tɔn, enɛ wɛ nyí gbɛ̀ mavɔmavɔ ɖò palaɖisi ayikúngban jí tɔn ɖé mɛ.​—Nǔɖexlɛ́mɛ 21:3-5.

Nú è kpɔ́n nǔ tobutobu e gbɛxixɔ ɔ wà lɛ é ɔ, é ɖò wɛn ɖɔ é wɛ nyí nùnina Mawu tɔn e hugǎn bǐ é, ɖó é wɛ zɔ́n bɔ mǐ sixu nɔ gbɛ̀ kaka sɔyi. Bo na dó mɔ nukúnnú jɛ lee é nyí “nùnamɛ e nǔ vɔ ɖ’ewu” é gbɔn é mɛ ɔ, mi nú mǐ ni kpɔ́n lee é sɔgbe tawun xá nǔ ɖěɖee sixu zɔ́n bɔ nùnina lɛ xɔ akwɛ bɔ mǐ ɖɔ xó tɔn ɖò xota e wá yì é mɛ é gbɔn é.

É sɔgbe xá jlǒ mǐtɔn. Mawu dá mǐ mɛ gbɛtɔ́ lɛ bɔ mǐ nɔ jló tawun bá nɔ gbɛ̀ kaka sɔyi. (Nùnywɛtɔ́xó 3:11) Mǐɖesunɔ sixu wà nǔ ɖebǔ bonu jlǒ enɛ jɛnu ǎ, amɔ̌, gbɛxixɔ ɔ zɔ́n bɔ mǐ sixu kpéwú. Biblu ɖɔ: “Ðó axɔ́ e hwɛhuhu nɔ sú mɛ ɔ wɛ nyí kú; amɔ̌ nǔ e Mawu nɔ na mɛ vɔ̌nu ɔ wɛ nyí gbɛ̀  mavɔmavɔ e mǐ ɖó ɖò bǔ e mǐ ɖè xá Klisu Jezu Aklunɔ mǐtɔn mɛ é.”​—Hlɔmanu lɛ 6:23.

É sú hudo mǐtɔn lɛ sín dò. Gbɛtɔ́ lɛ sixu sú gbɛxixɔ ɔ sín axɔ́ ǎ. Biblu tinmɛ ɖɔ: “Akwɛ e na xɔ gbɛ̀ nú gbɛtɔ́ ɖokpo ɔ na sukpɔ́ dín, mɛɖé sixu kpéwú bo sú ǎ kpowun bɔ xó fó.” (Ðɛhan 49:9) Enɛ wu ɔ, mǐ ɖó hudo alɔdo Mawu tɔn tɔn tawun bo na dó gosin kannumɔgbenu hwɛhuhu kpo kú kpo tɔn. Amɔ̌, gbɔn “Klisu Jezu e nɔ ɖè [mǐ] sín hwɛ mɛ ɔ jí” ɔ, Mawu na mǐ nǔ e sín hudo mǐ ɖó é pɛ́ɛ́.​—Hlɔmanu lɛ 3:23, 24.

É wá dó hwetɔnnu pɛ́ɛ́. Biblu ɖɔ nú mǐ ɖɔ: “Hwenu e mǐ kpó ɖò hwɛhutɔ́ nyí wɛ ɔ wɛ Klisu kú dó ta mǐtɔn mɛ.” (Hlɔmanu lɛ 5:8) Ðó “hwenu e mǐ kpó ɖò hwɛhutɔ́ nyí wɛ” é wɛ gbɛxixɔ ɔ wá wutu ɔ, é na mǐ ganjɛwu ɖɔ enyi mǐ na bo nyí hwɛhutɔ́ ɔ, Mawu yí wǎn nú mǐ b’ɛ vɛ́ jlɛ́. Nú mǐ na bo tlɛ ɖò didɛ wɛ ɖò nǔ e hwɛhuhu jì lɛ é nu ɔ, enɛ nɔ zɔ́n bɔ mǐ nɔ ɖó nukún nǔ gègě.

É ɖè linlin ɖagbe kpo linlin cejɛnnabi ma ɖó tɔn kpo xlɛ́. Biblu tɛɖɛ̌ nǔ e sísɛ́ Mawu bɔ é sɔ́ vǐ tɔn dó xɔ gbɛ̀ nú mǐ é jí bo ɖɔ: “Lee Mawu ɖè wanyiyi e é ɖó nú mǐ ɔ xlɛ́ mǐ gbɔn ɔ ɖíe: é sɛ́ vǐɖokponɔ tɔn dó gbɛ̀ ɔ mɛ, bonu mǐ na nɔ gbɛ̀ gbɔn jǐ tɔn. Wanyiyi enɛ ɔ, nǔ e ɖ’emɛ é ɖíe: enyi mǐdɛɛ lɛ wɛ yí wǎn nú Mawu jɛ nukɔn ǎ; éyɛ wɛ yí wǎn nú mǐ jɛ nukɔn.”​—1 Jaan 4:9, 10.

Nɛ̌ a ka sixu ɖexlɛ́ ɖɔ nùnina e hugǎn nùnina lɛ bǐ é sù nukún towe mɛ gbɔn? Flín ɖɔ xó Jezu tɔn e ɖò Jaan 3:16 mɛ é tɛɖɛ̌ jí ɖɔ “mɛ e na ɖi nǔ” n’i lɛ é jɛn è na hwlɛngán. Sɔgbe xá Biblu ɔ, nùɖiɖi ɖiɖó wɛ nyí “è ni ɖeji dó nǔ e ɖó nukún wɛ è ɖè ɔ wu.” (Eblée lɛ 11:1) Bo na dó ɖó jiɖe enɛ ɔ, nukúnnúmɔjɛnǔmɛ e sɔgbe é ɖiɖó ɖò dandan. Enɛ wu ɔ, mǐ byɔ we ɖɔ a ni ba hwenu dó kplɔ́n nǔ dó Jehovah Mawu e na ‘nùnina e nǔ vɔ ɖ’ewu’ é wu, bo lɛ́ ba dò nú nǔ e a ɖó na wà bá ɖu vivǐ gbɛ̀ mavɔmavɔ e sín ali vɔsisa gbɛxɔnumɛ tɔn Jezu tɔn hun nú mǐ é tɔn wu.

A sixu kplɔ́n nǔ enɛ lɛ é jinjɔn Biblu jí é bǐ ɖò tɛn ɛntɛnɛti tɔn www.jw.org jí. Kúnnuɖetɔ́ Jehovah tɔn lɛ na hun xomɛ dó d’alɔ we. Mǐ ɖeji ɖɔ ee a na ɖò nǔ kplɔ́n dó nùnina ɖaxó hugǎn ɔ wu wɛ bo na ɖò lè tɔn ɖu wɛ é ɔ, akpàkpà na sɔ́ we bɔ a na ɖɔ: ‘Mi kpa susu nú Mawu gbɔn Jezu Klisu Aklunɔ mǐtɔn jí.’​—Hlɔmanu lɛ 7:25.