Skip to content

Yì xósɛxweta ɔ jí

Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn Lɛ

Sɔ́ gbè ɖokpo Fɔngbe

 NǓXATƆ́ MǏTƆN LƐ KANBYƆ . . .

Klisanwun lɛ ka Ðó Na Ðu Natáaxwe Wɛ À?

Klisanwun lɛ ka Ðó Na Ðu Natáaxwe Wɛ À?

Gbɔn gbɛ̀ ɔ bǐ mɛ ɔ, gbɛtɔ́ livi mɔkpan nɔ lin ɖɔ jijizán Jezu Klisu tɔn sín xwè wɛ Natáaxwe ɔ nyí. Amɔ̌, a ka ko kanbyɔ hwiɖée ɖɔ Klisanwun xwè kanweko nukɔntɔn ɔ tɔn lɛ, ye mɛ e sɛkpɔ Jezu hugǎn lɛ é ka ɖu Natáaxwe ɔ à jí kpɔ́n à? A ka tuùn nǔ e Biblu ɖɔ dó jijizán sín xwè lɛ wu é à? Nú Klisanwun lɛ na ɖu Natáaxwe kpo ye na gbɔ kpo ɔ, xósin nùkanbyɔ enɛ lɛ tɔn mimɔ sixu d’alɔ mǐ bɔ mǐ na tuùn.

Jɛ nukɔn hwɛ̌ ɔ, Biblu ɖɔ jijizán Jezu tɔn alǒ Mawu sɛntɔ́ gbejinɔtɔ́ ɖevo ɖebǔ tɔn sín xwè xó ǎ. Mɛ wè jɛn ɖu jijizán yetɔn sín xwè bɔ Mawuxówema ɔ ɖɔ. Ye mɛ wè lɛ ɖě ka nyí Jehovah, Mawu Biblu tɔn ɔ sɛntɔ́ ǎ, bɔ nǔ nyanya wɛ jɛ ɖò jijizán yetɔn lɛ sín xwè hwenu. (Bǐbɛ̌mɛ 40:20; Maki 6:21) Sɔgbe kpo Encyclopædia Britannica kpo ɔ, Klisanwun nukɔntɔn lɛ gbɛ́ “aca pagáwùn tɔn e jijizán sín xwè lɛ ɖuɖu nyí é.”

Azǎn tɛ jí è ka jì Jezu?

Biblu ɖɔ gbè e gbè è jì Jezu e pɛ́ɛ́ ǎ. “Alɛnuwema Yɔyɔ̌ ɔ ɖɔ gbè e gbè è jì Klisu e lě ǎ, wema ɖevo ɖebǔ ka lɛ́ ɖɔ lɔ ǎ,” wɛ Cyclopedia McClintock kpo Strong kpo tɔn ɖɔ. É ɖò wɛn ɖɔ enyi Jezu jló ɖɔ ahwanvu emitɔn lɛ ni ɖu jijizán emitɔn sín xwè wɛ ɔ, é na ko bló bɔ ye na tuùn azǎn e gbè è jì i é.

Wegɔ ɔ, è wlan dó Biblu mɛ ɖɔ Jezu alǒ ahwanvu tɔn lɛ ɖě ɖu Natáaxwe ǎ. Sɔgbe kpo New Catholic Encyclopedia kpo ɔ, azɔn nukɔntɔn e è ɖɔ Natáaxwe ɖuɖu xó é ɔ, “Sunzanwema Philocalus tɔn mɛ wɛ è mɔ ɖè, sunzanwema Hlɔmanu lɛ tɔn xwè 336 H.M. tɔn ɖé wɛ.” É ɖò wɛn ɖɔ è ko fó Biblu wlanwlan xóxó, bɔ Jezu gosin ayikúngban jí é ɔ, é ko bló xwè kanweko mɔkpan cobɔ nǔ enɛ wá tíìn. Enɛ wu ɔ, McClintock kpo Strong kpo wlan ɖɔ “Natáaxwe ɖuɖu ɔ kún gosin Mawu gɔ́n ó, mɔ̌ jɛn é ma ka gosin Alɛnuwema Yɔyɔ̌ ɔ mɛ ǎ é nɛ.” *

Nǔwiwa tɛ Jezu ka ɖegbe nú ahwanvu tɔn lɛ ɖɔ ye ni nɔ flín?

Ðó Jezu nyí Nùkplɔnmɛtɔ́ Ðaxó ɔ wutu ɔ, é na alixlɛ́mɛ e zawě lɛ é dó nǔ e é jló ɖɔ ahwanvu tɔn lɛ ni bló é wu, bɔ è wlan ye dó Biblu mɛ. Amɔ̌, Natáaxwe ɖuɖu ka ɖò ye mɛ ǎ. Lee mɛ̌si ɖé ma nɔ jló ɖɔ wemaxɔmɛvi emitɔn lɛ ni wà nǔ zɛ alixlɛ́mɛ e é na ye é wu ǎ gbɔn é ɔ, mɔ̌ ɖokpo ɔ wɛ Jezu ma jló ɖɔ ahwanvu emitɔn lɛ ni “wà nǔ zɛ nǔ e è wlan” dó Mawuxówema ɔ mɛ é wu ǎ gbɔn é nɛ.​—1 Kɔlɛntinu lɛ 4:6.

Ðò alɔ ɖevo mɛ ɔ, nǔwiwa taji ɖé tíìn bɔ Klisanwun nukɔntɔn lɛ tuùn ganji, é wɛ nyí Flǐn kú Jezu tɔn tɔn. Jezu ɖesunɔ ɖɔ hwenu e ahwanvu tɔn lɛ na bló nǔwiwa enɛ é kpo lee ye na bló gbɔn é kpo nú ye. È wlan alixlɛ́mɛ tawun tawun enɛ lɛ kpo gbè e gbè é kú é kpo dó Biblu mɛ.​—Luki 22:19; 1 Kɔlɛntinu lɛ 11:25.

Lee mǐ ko mɔ gbɔn é ɔ, jijizán sín xwè wɛ Natáaxwe nyí, bɔ Klisanwun nukɔntɔn lɛ xwedó aca pagáwùn tɔn enɛ lɛ ǎ. Gɔ́ na ɔ, Biblu ɖɔ ɖɔ Jezu alǒ mɛ ɖevo ɖebǔ ɖu Natáaxwe ǎ. Kpodo kúnnuɖenú enɛ lɛ bǐ kpo ɔ, Klisanwun livi mɔkpan gbɔn gbɛ̀ ɔ bǐ mɛ wá gbeta ɔ kɔn ɖɔ Natáaxwe kún nyí xwè bɔ emi na ɖu ó.

^ akpá. 6 Bo na dó mɔ nǔ ɖevo lɛ dó fí e aca Natáaxwe tɔn lɛ gègě gosin e wu ɔ, kpɔ́n xota “Questions des lecteurs . . . Noël : que faut-il savoir ?” ɖò Atɔxwɛ (Flansegbe) 1er décembre 2014 tɔn mɛ, é lɛ́vɔ ɖò www.jw.org jí.