Skip to content

Yì xósɛxweta ɔ jí

Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn Lɛ

Sɔ́ gbè ɖokpo Fɔngbe

Etɛ Biblu ka Ðɔ?

Etɛ Biblu ka Ðɔ?

Etɛ ka nɔ nyí Haamagedɔni?

Mɛɖé lɛ lin ɖɔ . . .

kún e è na sú dó nú gbɛ̀ ɔ bǐ kpo bɔnbu ɖaxó ɖaxó lɛ kpo é ɖé wɛ. Etɛ a ka lin?

Nǔ e Biblu ɖɔ é

“Ahwan e è na fun ɖò Mawu Nǔbǐwukpétɔ́ ɔ sín azǎn ɖaxó ɔ gbè” dó sú kún dó nú nǔnyanyawatɔ́ lɛ é wɛ Haamagedɔni e nyí fí nùjlɛdonǔwu tɔn ɖé é nɔte na.​—Nǔɖexlɛ́mɛ 16:14, 16.

Nǔ ɖevo tɛ Biblu ka sixu kplɔ́n mǐ?

  • Enyi Mawu na hɛn ayikúngban ɔ gblé wu wɛ é ja Haamagedɔni sín ahwan ɔ fún gbé ǎ, loɔ, é na cyɔn alɔ ayikúngban ɔ jí ɖò gbɛtɔ́ lɛ sí wu wɛ.​—Nǔɖexlɛ́mɛ 11:18.

  • Ahwan Haamagedɔni tɔn ɔ na ɖó nǔ ahwan lɛ bǐ nu.​—Ðɛhan 46:9, 10.

È ka sixu gán ɖò ahwan Haamagedɔni tɔn mɛ à?

Etɛ ka nyí xósin towe?

  • Ɛɛn

  • Boya

Nǔ e Biblu ɖɔ é

“Mɛ wɔbuwɔbu” e gosin akɔta lɛ bǐ mɛ é ɖé na gán ɖò “ya ɖaxó ɔ” e na fó kpo ahwan Haamagedɔni tɔn kpo é mɛ.​—Nǔɖexlɛ́mɛ 7:9, 14.

Nǔ ɖevo tɛ Biblu ka sixu kplɔ́n mǐ?

  • Mawu jló ɖɔ gbɛtɔ́ gègě ni gán ɖò Haamagedɔni hwenu. Hwenu e ɖěwagbɛn han é jɛn Mawu na sú kún dó nú nǔnyanyawatɔ́.​—Ezekiyɛli 18:32.

  • Biblu tinmɛ lee è sixu gán ɖò Haamagedɔni hwenu gbɔn é.​—Sofoníi 2:3.