Skip to content

Yì xósɛxweta ɔ jí

Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn Lɛ

Sɔ́ gbè ɖokpo Fɔngbe

ATƆXWƐ No. 6 2017 | Nùnina Tɛ ka Hugǎn Bǐ?

ETƐ A KA LIN?

Mɛ̌ ka nyí nùnamɛtɔ́ ɖaxó hugǎn ɔ ɖò wɛkɛ ɔ mɛ?

“Nùnina ɖagbeɖagbe bǐ, kpo nùnamɛ e nǔ vɔ ɖ’ewu ɔ bǐ kpo ɔ, [jixwé] wɛ ye nɔ gosin; ye nɔ jɛte sín Mawu e bló nǔ e ɖò jixwé bo nɔ na weziza lɛ é gɔ́n.”​Jaki 1:17.

Atɔxwɛ elɔ tinmɛ lee mǐ na bló gbɔn bɔ nùnina ɖagbe hugǎn e Mawu na mǐ é na sù nukún mǐtɔn mɛ é.

 

XÓTA E ƉÒ AKPA Ɔ JÍ É

“Nùnina E Nyɔ́ Hugǎn Bɔ È Na Mì Kpɔ́n Ðò Gbɛ̀ Ce Mɛ É Nɛ”

A jló na na alǒ yí nùnina e na xɔ akwɛ ɖò mɛ nukúnmɛ nugbǒ nugbǒ lɛ é à?

XÓTA E ƉÒ AKPA Ɔ JÍ É

Nùnina E Nyɔ́ Hugǎn É Biba

Nùnina e sɔgbe xá mɛ e è jló na na nǔ é mimɔ nyí nùɖé bo fá ǎ. Nugbǒ ɔ, mɛ e è na nǔ é wɛ na ɖè lee nùnina ɔ xɔ akwɛ sɔ́ é xlɛ́.

XÓTA E ƉÒ AKPA Ɔ JÍ É

Nùnina Tɛ ka Hugǎn Bǐ?

Ðò nùnina tobutobu e Mawu na gbɛtɔ́ lɛ é mɛ ɔ, ɖokpo ɖ’emɛ bo hugǎn ee kpò lɛ é bǐ. Ðětɛ ka wɛ?

Nɛ̌ Jezu ka Na Ko Cí Tawun?

Nú xwè mɔkpan ɔ, ɖiɖe Jezu tɔn tɔ́n ɖò azɔ̌ e alɔlyɛnzɔ́watɔ́ maxamaxa lɛ wà lɛ é mɛ. Etɛ Mawuxówema ɔ ka ɖexlɛ́ dó lee é cí é wu?

Linlin E Sɔgbe É Ðiɖó Dó Nùwanyido lɛ Wu

Mǐ na bo ɖó xwè ɖebǔ, alǒ mɔ nǔ kpɔ́n gbɔn ɖebǔ ɔ, mǐ bǐ wɛ nɔ wà nǔ nyì dò. Nɛ̌ mǐ ka sixu ɖeɖɛ nùwanyido lɛ gbɔn?

Biblu: Etɛwu É ka Sukpɔ́ Sɔmɔ̌?

Nǔ taji ɖé na d’alɔ we bɔ a na mɔ nukúnnú jɛ nǔ e wu lilɛdogbeɖevomɛ Biblu tɔn lɛ sukpɔ́ é mɛ.

Klisanwun lɛ ka Ðó Na Ðu Natáaxwe Wɛ À?

Klisanwun xwè kanweko nukɔntɔn ɔ tɔn e sɛkpɔ Jezu hugǎn lɛ é ka ɖu Natáaxwe wɛ à?

Etɛ Biblu ka Ðɔ?

Xógbe Haamagedɔni ɔ nɔ dó xɛsi mɛ, amɔ̌ etɛ dó gesí é ka ɖè?