Skip to content

Yì xósɛxweta ɔ jí

Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn Lɛ

Sɔ́ gbè ɖokpo Fɔngbe

Kpɔ́ninɔ xá mɛ winnyawinnya lɛ ɖò agun ɔ mɛ nɔ hun xomɛ nú mì

 BIBLU NƆ HUZU GBƐZÁN MƐTƆN

Un Yí Wǎn nú Baseball Hú Nǔ Bǐ!

Un Yí Wǎn nú Baseball Hú Nǔ Bǐ!
  • È JÌ MÌ ÐÒ: 1928

  • TÒ CE: COSTA RICA

  • TAN CE: UN SƆ́ GBƐ̀ CE BǏ JÓ NÚ LƆNYIJI- LƆNFƆNKAN SÍN AZƆ̌ KPO AKƆNYINYI KPO

NǓ E UN WÀ WÁ YÌ LƐ É

Puerto Limón kpo xá e lɛlɛ̌ dó è lɛ é kpo mɛ wɛ un sù ɖè, toxo e mɛ tɔjihunglintɛn ɖé ɖè ɖò zǎnzǎnhweji Costa Rica tɔn é wɛ. Mɛjitɔ́ ce lɛ ɖó vǐ tantɔn, bɔ nyɛ wɛ ka nyí tɛnwegɔ ɔ. Tɔ́ ce kú hwenu e un ɖó xwè tantɔn é. Enɛ gudo ɔ, nɔ ce ɖokpo wɛ hɛn mǐ bɔ mǐ sù.

Baseball * xixo nyí akpáxwé ɖé ɖò gbɛzán ce mɛ hwebǐnu. Sín vǔ wɛ un yí wǎn nú lɔnyiji-lɔnfɔnkan. Ee un ɖò susu wɛ é ɔ, un byɔ gbɛ̌ta e yí wǎn nú balɔ́ɔn xixo dó d’ayihun é ɖé mɛ. Hwenu e un ɖò balɔ́ɔn xò wɛ ɖò gbɛ̌ta ɔ mɛ bo ɖó xwè 20 é ɔ, gǎn mǐtɔn lɛ ɖokpo byɔ mì ɖɔ má xò balɔ́ɔn ɖò gbɛ̌ta azɔ̌tuùntɔ́ Nicaragua tɔn ɖé mɛ. Amɔ̌, ɖó nɔ ce ɖò azɔn jɛ wɛ bɔ un ɖò nukún kpé dó wǔ tɔn wɛ wutu ɔ, un jló na yì nɔ Nicaragua ǎ. Enɛ wu ɔ, un gbɛ́. Nukɔnmɛ ɔ, gǎn ɖevo byɔ mì ɖɔ nyì na xò baseball ɖò Costa Rica tò ɔ sín gbɛ̌ta mɛ, nyì kpo mɛ ɖěɖee è cyan ɖò gbɛ̌ta ayihundida tɔn ɔ mɛ lɛ é kpo. Dìn tɔn ɔ, un yí gbè. Un nɔ gbɛ̌ta tò ɔ tɔn mɛ sín 1949 kaka jɛ 1952, bo xò balɔ́ɔn agbahwlɛnhwlɛn tɔn ɖebɔdoɖewu lɛ ɖò Cuba, Mexique kpo Nicaragua kpo. Baseball xotɔ́ titewungbe ɖé wɛ nú mì, bɔ un tlɛ nɔ xò akpáxwé agbahwlɛnhwlɛn tɔn ɖebɔdoɖewu 17 ma xò ɖokpo vɔ́vɔ́ nyì dò. Enyi balɔ́ɔnkpɔntɔ́ lɛ ɖò nyikɔ ce ké wɛ lě ɔ, xomɛ nɔ hun mì kpɔ́n!

É blawu ɖɔ, un nɔ lɛ́ zán gbɛ̀ blíblí. Un ɖó nyɔnu xɔ́ntɔn ɖokpo có, un ka nɔ lɛ́ ba nyɔnu ɖevo lɛ hwɛhwɛ. Un nɔ lɛ́ nu ahan mɔhunkɔtɔn. Gbè ɖokpo ɔ, un nu ahan kaka bɔ, ee un wá fɔ́n ayihɔngbe tɔn é ɔ, un sɔ́ flín lee un wá yì xwé gbɔn é ǎ! Un nɔ dó aji e nɔ nyí domino é bo nɔ lɛ́ nyì akɔ.

Gbɛ̀ enɛ zán wɛ un ɖè bɔ nɔ ce huzu Kúnnuɖetɔ́ Jehovah tɔn ɖé. É tɛ́n kpɔ́n bo bló bonu má xwedó è, amɔ̌, é kpéwú ǎ, ɖó lɔnyiji-lɔnfɔnkan ko gbà tamɛ nú mì tawun. Mǐ ɖò baseball xixo kplɔ́n wɛ bonu nùɖuɖu gan xò ɔ, xovɛ tlɛ nɔ sìn mì ǎ! Balɔ́ɔn kɛɖɛ jí jɛn ayi ce nɔ ɖè. Un yí wǎn nú baseball hú nǔ bǐ!

Amɔ̌, ee un ɖó xwè 29 é ɔ, un gblewu ɖaxó ɖé hwenu e un ɖò tintɛnkpɔn wɛ bá wlí balɔ́ɔn ɖò balɔ́ɔn xixo ɖé hwenu é. Ee  é kpɔ́n te nú mì gudo é ɔ, un jó balɔ́ɔnxixozɔ́ ɔ dó. É ɖò mɔ̌ có, un kpò ɖò balɔ́ɔnxixo kplɔ́n mɛ lɛ wɛ ɖò gbɛ̌ta ayihundida tɔn e sɛkpɔ xwé ce é ɖé mɛ.

LEE BIBLU HUZU GBƐZÁN CE GBƆN É

Ðò 1957 ɔ, un yí gbè bo yì kpléɖókpɔ́ ɖaxó Kúnnuɖetɔ́ Jehovah tɔn lɛ tɔn ɖé. È bló ɖò anyǔmlimli-safɔtɛn e un ko xò baseball ɖè kpɔ́n é ɖé. Hwenu e un ɖò ayijinjɔn ɖò kpléɖókpɔ́watɔ́ lɛ mɛ é ɔ, vogbingbɔn e ɖò lee Kúnnuɖetɔ́ lɛ nɔ wà nǔ kpo sísí kpo gbɔn é, kpodo zingidi e balɔ́ɔnkpɔntɔ́ lɛ nɔ ɖú é kpo tɛntin é jiwǔ nú mì tawun. Nǔ e un mɔ ɖò kpléɖókpɔ́ ɖaxó enɛ jí é sísɛ́ mì bɔ un jɛ Biblu kplɔ́n xá Kúnnuɖetɔ́ lɛ jí lobo jɛ kplé e ye nɔ bló ɖò agun yetɔn mɛ lɛ é yì jí.

Nǔ e un kplɔ́n ɖò Biblu mɛ lɛ é gègě jiwǔ nú mì. Ði kpɔ́ndéwú ɔ, Jezu ɖɔ ɖ’ayǐ ɖɔ ɖò azǎn gudogudo tɔn lɛ mɛ ɔ, ahwanvu emitɔn lɛ na jla Axɔsuɖuto Mawu tɔn sín wɛnɖagbe ɔ gbɔn gbɛ̀ ɔ bǐ mɛ. (Matie 24:14) Un lɛ́ kplɔ́n ɖɔ Klisanwun nugbǒ lɛ kún nɔ sɔ́ sinsɛnzɔ́ yetɔn dó ɖó ajɔ̌wiwa na ó. Jezu ɖɔ: “Lee un na acɛ mi vɔ̌nu ɔ, mi lɔmɔ̌ mi bo wà nǔ lɛ bǐ vɔ̌nu.”​—Matie 10:8.

Ee un ɖò Biblu kplɔ́n wɛ é ɔ, un sɔ́ nǔ e é ɖɔ lɛ é jlɛ́ dó nǔ e un mɔ ɖò Kúnnuɖetɔ́ lɛ tɛntin é wu. Kàn e ye nɔ ɖó dó nǔ wu bo nɔ jla wɛnɖagbe Axɔsuɖuto Mawu tɔn tɔn gbɔn gbɛ̀ ɔ bǐ mɛ é nɔ jiwǔ nú mì. Un mɔ ɖɔ ye ɖó jijɔ mɛɖée zízé jó tɔn e Jezu byɔ Klisanwun lɛ ɖɔ ye ni ɖexlɛ́ é. Enɛ wu ɔ, hwenu e un xà Maki 10:21 bo mɔ xó Jezu tɔn e ɖɔ, “Wǎ, bo xwedó mì” é ɔ, un jló na huzu Kúnnuɖetɔ́ ɖé.

Amɔ̌, é byɔ hwenu cobɔ un wá kpéwú. Ði kpɔ́ndéwú, nú xwè gègě ɔ, un nɔ nyì akɔ dó animɛlóo e un nɔ dó ba “taɖagbe” na é ɖò aklunɔzán gbla lɛ bǐ mɛ ɖò ɖogowungbaxwé tò ɔ tɔn. Amɔ̌, un kplɔ́n ɖò Biblu mɛ ɖɔ Mawu na ɖó hwɛ nú mɛ e nɔ sɛ̀n “taɖagbevodun” lɛ é kaka jɛ mɛ e nɔ dó nukúnkɛ́n lɛ é jí. (Ezayíi 65:11; Kolosinu lɛ 3:5) Enɛ wu ɔ, un wá gbeta ɔ kɔn bá jó akɔnyinyi dó. Aklunɔzángbe nukɔntɔn e bɔ dó gbè e gbè un jó akɔnyinyi dó é wu é ɔ, animɛlóo e un nɔ dó nyì akɔ na é ɖu nǔ! Mɛ lɛ cá mì ko, ɖó un nyì akɔ aklunɔzán gbla enɛ mɛ ǎ wutu, ye gbidi kɔ nú mì syɛnsyɛn ɖɔ má lɛ́ jɛ akɔ nyì jí, amɔ̌, un ka wà mɔ̌ ǎ. Un sɔ́ nyì akɔ ɖě kpɔ́n gbeɖé ǎ.

Ninɔmɛ ɖevo lɛ́ tɛ́n “mɛ yɔyɔ̌” e un huzu é kpɔ́n tawun gbè e gbè un bló baptɛm ɖò kpléɖókpɔ́ ɖaxó Kúnnuɖetɔ́ Jehovah tɔn lɛ tɔn ɖé jí é. (Efɛzinu lɛ 4:24) Gbadanu enɛ ɔ, un lɛkɔ yì otɛli e un nɔ é bo mɔ nyɔnu xɔ́ntɔn ce xóxó ɔ b’ɛ ɖò te ɖò hɔn ce ta. É ɖɔ nú mì kpo akpàkpà sɔ́ mɛ kpo ɖɔ: “É yá Sammy, wǎ mǐ ni ɖu gbɛ̀!” Amɔ̌, un ɖɔ n’i tlolo ɖɔ, “Eǒ!” Un flín i ɖɔ nugbodòdó Biblu tɔn lɛ wɛ un nɔ xwedó ɖò gbɛzán ce mɛ dìn. (1 Kɔlɛntinu lɛ 6:18) Tlolo jɛn é ɖɔ, “A ɖɔ etɛ?” Enɛ gudo ɔ, é hu tɛ́ nú nǔ e Biblu kplɔ́n mɛ dó nùblibliwiwa wu é bo dó zǒgbe jí ɖɔ mǐ na gbɛ̀ kàn dó kancica mǐtɔn nu. Amɔ̌ un byɔ xɔ ce mɛ xwɛ́lɛ́ɛ bo sú hɔn dó ta. Égbé ɔ, xomɛ hun mì ɖɔ sín hwenu e un huzu Kúnnuɖetɔ́ ɖé ɖò 1958 é ɔ, un tɛ́ dó huzuhuzu ɖěɖee un bló ɖò gbɛzán ce mɛ lɛ é wu kpo gbejininɔ kpo.

LÈ E UN MƆ LƐ É

Alixlɛ́mɛ Biblu tɔn xwixwedó hɛn lè wá nú mì kaka bɔ, nú un kpéwú wɛ ɔ, un na wlan ye dó wema ɖokpo mɛ! Lè enɛ lɛ ɖé lɛ wɛ nyí ɖɔ, un ɖó xɔ́ntɔn jɔ xɔ́ntɔn gègě, gbɛzán e ɖó nu é ɖé kpo awǎjijɛ nùjɔnǔ tɔn kpo.

Un kpò ɖò baseball sín vivǐ ɖu wɛ, amɔ̌, un vɔ́ nǔ e nɔ mya nukún nú mì lɛ é gbéjé kpɔ́n. Baseball hɛn akwɛ kpo susu kpo wá nú mì, amɔ̌, nǔ enɛ lɛ nɔ ayǐ kaka ɖé ǎ. Loɔ, kancica e ɖò nyì kpo Mawu kpo kpodo kplékplé nɔví lɛ tɔn e mɛ un ɖè é kpo tɛntin é na nɔ ayǐ kaka sɔyi. Biblu ɖɔ: “Gbɛ̀ elɔ ɔ, wìwá yì wɛ é ɖè, bɔ mɛ e nɔ bló jlǒ gbɛ̀ elɔ tɔn lɛ lɔ ɖò wìwá yì wɛ; mɛ e nɔ bló jlǒ Mawu tɔn ɔ ka nɔ nɔ gbɛ̀ kaka sɔyi.” (1 Jaan 2:17) Dìn ɔ, un yí wǎn nú Jehovah kpo togun tɔn kpo hú nǔ bǐ!

[Tinmɛ e ɖò dò é]

^ akpá. 9 Balɔ́ɔn kpɛví ɖé wɛ bɔ è nɔ sɔ́ kpò dó xò bo nɔ wlí kpo alɔ kpo.