Ye tɔ́n ajijimɛ kpo zingidi kpo! Lee è ɖɔ sɔ́ hlɔnhlɔnnɔ ɛnɛ lɛ kpo mɛ e ɖò ye kun wɛ lɛ é kpo sín xó gbɔn é jiwǔ sɔmɔ̌ bɔ é cí ɖɔ ye tɔ́n sín Biblu ɔ mɛ gbɛɖe gbɛɖe wɛ ɖɔhun! Sɔ́ nukɔntɔn ɔ wé, bɔ mɛ e ɖò kunkun wɛ é nyí axɔsu susunɔ e è xwè axɔsugbakún yɔyɔ̌ ɖé na é. Sɔ́ vɔvɔ ɖokpo jɛ gudo tɔn, bɔ mɛ e ɖò kunkun wɛ é ɖè fífá sín gbɛ̀ ɔ bǐ mɛ. Sɔ́ atɔngɔ ɔ nyí sɔ́ wiwi ɖé, bɔ mɛ e ɖ’eji é hɛn nǔdagan ɖé alɔ mɛ, b’ɛ nyí xlɛ̌ wɛn baɖabaɖa elɔ tɔn: nùɖuɖu dòdó lɛ na hán. Sɔ́ ɛnɛgɔ ɔ nyí sɔ́ amamú ɖé bo nyí xlɛ̌ azɔn kpo jɛmɛji ɖevo lɛ kpo tɔn, bɔ Kú ɖesunɔ wɛ ɖò kunkun wɛ. Bɔ Yɔdo, fí e gbɛtɔ́ lɛ bǐ nɔ yì é ɖò gudo tɔn tútútú bo ɖò gbɛtɔ́ lɛ bɛ́ wɛ mɔhunkɔtɔn!​—Nǔɖexlɛ́mɛ 6:1-8.

“Ado hu mì azɔn nukɔntɔn e un xà nǔ dó sɔ́xátɔ́ ɛnɛ lɛ wu é. Un mɔ ɖɔ Hwɛɖɔzángbe ɔ ko wá, bɔ ɖó un ko ɖò gbesisɔmɛ ǎ wutu ɔ, un mɔ ɖɔ un kún sixu gán ó”.​—Crystal.

“Sɔ́xátɔ́ vovo ɛnɛ e ɖò sɔ́ sinmɛ vovo ɛnɛ lɛ jí é jiwǔ nú mì tawun. Hwenu e un mɔ nukúnnú jɛ tinmɛ e nǔmimɔ ɔ ɖó é wu gudo é ɔ, é sɔgbe ɖò nukún ce mɛ.”​—Ed.

A ka mɔ hwiɖée ɖò nǔ e Crystal ɖɔ dó sɔ́xátɔ́ ɛnɛ e ɖò Nǔɖexlɛ́mɛ mɛ lɛ é mɛ à? Alǒ lee nǔ cí gbɔn nú Ed é wɛ é cí nú hwi lɔ à? Ðebǔ wɛ é nyí gbɔn ɔ, sɔ́xátɔ́ ɛnɛ e ɖò wezun jí lɛ é nyí ɖokpo ɖò nǔ e è tuùn ganji ɖò wema Biblu tɔn e gbɔn gudo bo nɔ nyí Nǔɖexlɛ́mɛ é mɛ. A ka tuùn ɖɔ nukúnnú mimɔ jɛ nǔmimɔ enɛ mɛ na hɛn lè wá nú hwiɖesunɔ mɛtún ɔ à? Gbɔn nɛ̌ é? Mawu d’akpá ɖɔ enyi a nɔ xà nǔ e è wlan dó wema nǔɖɔɖ’ayǐ tɔn enɛ mɛ é, bo nɔ kplɔ́n, lobo nɔ zán gbɛ̀ sɔgbe xá ɔ, a na ɖó awǎjijɛ.​—Nǔɖexlɛ́mɛ 1:1-3.

Sɔ́xátɔ́ ɛnɛ lɛ sín nǔmimɔ nɔ dó xɛsi mɛɖé lɛ, amɔ̌, xɛsi ɖó na ɖi we dó nǔmimɔ enɛ wu ǎ. Nugbǒ ɔ, mɛ livi mɔkpan mɔ ɖɔ nǔmimɔ enɛ hɛn nùɖiɖi emitɔn lidǒ, bo tlɛ na emi sɔgudo ɖagbeɖagbe ɖé sín nukúnɖiɖo. É sixu nyí nǔ ɖokpo ɔ nú hwi lɔ! Kɛnklɛn bo xà xota e bɔ d’ewu é.