Skip to content

Yì xósɛxweta ɔ jí

Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn Lɛ

Sɔ́ gbè ɖokpo Fɔngbe

ATƆXWƐ No. 3 2017 | Sɔ́xátɔ́ Ɛnɛ Lɛ: Lee Wezun Yetɔn Kàn We Gbɔn É

ETƐ A KA LIN?

Sɔ́xátɔ́ ɛnɛ e ɖò wezun jí lɛ é nyí ɖokpo ɖò nǔ ɖěɖee è tuùn ganji ɖò wema Nǔɖexlɛ́mɛ tɔn mɛ lɛ é mɛ. Nǔmimɔ enɛ nɔ dó xɛsi mɛ ɖé lɛ, bo ka nɔ jiwǔ nú mɛ ɖevo lɛ. Kpɔ́n nǔ e Biblu ɖɔ dó nǔɖɔɖ’ayǐ enɛ wu é:

“Nǔ nyɔ́ nú mɛ e ɖò wema elɔ xà wɛ ɔ, bo nyɔ́ nú mɛ e ɖò tó ɖó wɛn elɔ lɛ e Mawu dó gbɔn gbeyiɖɔ tɔn lɛ jí [é].”​Nǔɖexlɛ́mɛ 1:3.

Atɔxwɛ elɔ tinmɛ lee wezun e jí sɔ́xátɔ́ ɛnɛ lɛ ɖè é sixu nyí wɛnɖagbe ɖé nú mǐ gbɔn é.

 

XÓTA E ƉÒ AKPA Ɔ JÍ É

Sɔ́xátɔ́ Ɛnɛ lɛ kpo Hwi Kpo

Sɔ́ ɛnɛ: wewé, vɔvɔ, wiwi, kpo amamú kpo. Sɔ́xátɔ́ ɛnɛ e ɖò wezun jí lɛ é nyí ɖokpo ɖò nǔ e è tuùn ganji ɖò wema Biblu tɔn e gbɔn gudo bo nɔ nyí Nǔɖexlɛ́mɛ é mɛ.

XÓTA E ƉÒ AKPA Ɔ JÍ É

Sɔ́xátɔ́ Ɛnɛ Lɛ: Mɛ̌ Mɛ̌ É ka nú Ye?

Kpɔ́n lee a sixu mɔ nǔ jɛ tinmɛ nǔmimɔ enɛ tɔn mɛ gbɔn é.

Kúnnuɖenú Kpɛví Ðevo

A sixu nɔ ma tuùn mɛ e Tatunayi nyí é, loɔ, dobanunǔ dokunkun tɔn sín kúnnuɖenú ɖěɖee jí nyikɔ tɔn ɖè lɛ é ɖè nǔ taji ɖé xlɛ́.

BIBLU NƆ HUZU GBƐZÁN MƐTƆN

Un Yí Wǎn nú Baseball Hú Nǔ Bǐ!

Wǎn e Samuel Hamilton yí nú balɔ́ɔn xixo é gbà tamɛ n’i bǐ, amɔ̌, Biblu kplɔnkplɔn huzu gbɛzán tɔn.

ƉI NǓ YE ƉƆHUN

“Un Tuùn Ðɔ A Nyɔ́ Ðɛkpɛ”

Ðò Ejipu ɔ, gǎnhɔnyitɔ́ Falawɔ́ɔn tɔn lɛ ɖó ayi ɖɛkpɛ e Sala e nyɔ́ é wu. Nǔ e jɛ bɔ d’ewu é sixu kpaca we.

Etɛ Biblu ka Ðɔ?

Mawu ka nɔ nyɔ́ xomɛ dó gbɛtɔ́ gbɛ̌nu ɖé lɛ wu hú ɖevo lɛ wɛ à? Mawu kɔn nyɔna dó gbɛtɔ́ gbɛ̌nu ɖé lɛ jí lobo dónu ɖevo lɛ wɛ à?