Skip to content

Skip to secondary menu

Yì xosɛxweta ɔ jí

Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn Lɛ

Fɔngbe

Atɔxwɛ  |  No. 1 2017

Xónusɔ́ɖóte

Xónusɔ́ɖóte

ETƐ A KA LIN?

Biblu ɔ ko cá ɖò hwe mǐtɔn nu wɛ à alǒ é lɛ́ xɔ akwɛ? Biblu ɔ ɖesu ɖɔ: ‘Nǔ e è wlan dó Mawuxówema ɔ mɛ é bǐ wɛ gosin Mawu gɔ́n bo ɖó lè.’2 Timɔtée 3:16, 17, nwt.

Atɔxwɛ elɔ tɛɖɛ̌ nùnywɛ Biblu tɔn e nyɔ́ zán é ɖé lɛ jí, bo lɛ́vɔ na alixlɛ́mɛ ɖé lɛ dó lee Biblu xixa mǐtɔn na hɛn lè wá nú mǐ hugǎn gbɔn é jí.