Skip to content

Skip to secondary menu

Yì xosɛxweta ɔ jí

Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn Lɛ

Fɔngbe

Atɔxwɛ  |  No. 1 2017

Nukúnnúmɔjɛnǔmɛ Agɔ Klewun ɖé Kpowun Wɛ À?

Nukúnnúmɔjɛnǔmɛ Agɔ Klewun ɖé Kpowun Wɛ À?

Nyɔnuví ɖé mɔ bɔ azizɔ ɖò tíntɔ́n sín azɔgo azɔ̌xwé ɖaxó ɖé tɔn lɛ mɛ wɛ, bo nɔ bló nǔ akpɔ́kpɔ́ ɖɔhun. É wá gbeta ɔ kɔn ɖɔ nǔ e wu è bló azɔ̌xwé ɔ é wɛ nyí ɖɔ é na nɔ bló akpɔ́kpɔ́ lɛ. Nukúnnúmɔjɛnǔmɛ agɔ klewun mɔhun e yɔkpɔvu ɖé na ɖó é sixu hwɛ́n bɔ è ko. É ɖò mɔ̌ có, nukúnnúmɔjɛnǔmɛ agɔ ɖaxó ɖé ɖiɖó sixu wà nǔ dó gbɛzán mǐtɔn wu. Ði kpɔ́ndéwú ɔ, enyi è ma xà wema e tinmɛ lee è na zán atínkɛ́n ɖé gbɔn é ganji cobo zán ǎ ɔ, è sixu sè xɔxɔ tɔn.

Nukúnnúmɔjɛnǔmɛ agɔ ɖiɖó dó nǔ gbigbɔ tɔn lɛ jí tlɛ sixu lɛ́ nyla hú mɔ̌. Ði kpɔ́ndéwú ɔ, mɛɖé lɛ mɔ nukúnnú jɛ nùkplɔnmɛ Jezu tɔn lɛ mɛ ɖó agɔ. (Jaan 6:48-68) Ye ba bo na mɔ nukúnnú jɛ nǔ wu d’eji ǎ, é nyɔ́ wà ɔ, ye gbɛ́ nǔ e Jezu kplɔ́n mɛ lɛ é bǐ. Nǔ gègě wɛ gú ye nɛ à cé?

A ka nɔ xà Biblu ɔ bo nɔ ba alixlɛ́mɛ tɔn à? Nǔ e mǐ ɖó na nɔ wà é nɛ. Amɔ̌, é ka sixu wá jɛ bɔ a na ɖó nukúnnúmɔjɛnǔmɛ agɔ dó nǔ e a xà é ɖé wu à? É nɔ xá mɛ gègě. Mǐ ni kpɔ́n nukúnnúmɔjɛnǔmɛ agɔ e mɛ lɛ nɔ ɖó é atɔn.

  • Mɛɖé lɛ nɔ mɔ nukúnnú jɛ xógbe Jezu tɔn elɔ lɛ mɛ ɖó agɔ: “Mi ɖi xɛsi nú Mawu e ɖó acɛ e sixu dɔn lindɔ̌n kpodo agbaza kpo bǐ dó zojimací mɛ é.” (Matie 10:28) Ye nɔ ɖi nǔ ɖɔ Mawu nɔ dɔn tó nú mɛ nyanya lɛ ɖò zo hɛhɛ ɖé mɛ. Amɔ̌, Biblu tinmɛ céɖécéɖé ɖɔ “mɛkúkú lɛ ɔ, ye sɔ́ tuùn nǔtí ǎ,” bɔ mɔ̌ mɛ ɔ, ye sixu sè wuvɛ̌ ɖě ǎ. (Nùnywɛtɔ́xó 9:5) Biblu lɛ́ kplɔ́n mɛ ɖɔ “Mawu ɔ, wanyiyi wɛ é nyí” bo kún na doya nú mɛ ɖò zomɛ̀ gbeɖé ó. (1 Jaan 4:8; Jelemíi 7:31) Xókwin Glɛkigbe tɔn e è lilɛ dó “zojimací” ɖò Biblu mɛ é wɛ nyí geʹen·na, bɔ tinmɛ tɔn nyí kún súsú dó nú nǔ mlɛ́mlɛ́. Enɛ wu ɔ, mǐ ɖó na ɖi xɛsi [tinmɛ tɔn wɛ nyí: ‘ɖó sísí’] nú Mawu, ɖó nú mǐ na mɔ gbɛ̀ mavɔmavɔ sín ajɔ yí kpo mǐ na gbɔ kpo ɔ, é wɛ nɔ ɖɔ.

  • È na sɔ́ myɔ dó fyɔ ayikúngban ɔ na wɛ à?

    Mɛɖé lɛ nɔ mɔ nukúnnú jɛ xógbe Biblu tɔn elɔ lɛ mɛ ɖó agɔ: “Nǔ bǐ wɛ ɖó hwenu. . . . Hwenu e è na jɔ dó ɔ ɖè, bɔ hwenu e è na kú dó é ɖè.” Ye nɔ wá gbeta ɔ kɔn ɖɔ Mawu ko wlan hwenu e mɛ ɖokpo ɖokpo na kú dó pɛ́ɛ́ é dó jǐ tɔn. (Nùnywɛtɔ́xó 3:1, 2) Amɔ̌, lee mɛ ɖě nɔ ɖò kúkú wɛ bɔ mɛ ɖě nɔ ɖò gbɛ̀ wá wɛ é xó ɖɔ wɛ wemafɔ enɛ ɖè kpowun bo xlɛ́ ɖɔ kú ɖò te kpɔ́n mɛ bǐ. Xó Mawu Tɔn lɛ́vɔ kplɔ́n mɛ ɖɔ gbeta e kɔn mǐɖesunɔ nɔ wá lɛ é sixu ɖè jidɔ́ mǐtɔn kpò. Ði kpɔ́ndéwú ɔ, mǐ xà ɖɔ: “Sísí ɖó nú Mawu Mavɔmavɔ nɔ dó azǎn azǎn jí nú mɛ.” (Nùnywɛxó 10:27; Ðɛhan 90:10; Ezayíi 55:3) Gbɔn nɛ̌ é? Sísí ɖó nú Xó Mawu Tɔn na sísɛ́ mǐ bɔ mǐ na nyì alɔ nú walɔ nyanya lɛ ɖi ahannumu kpo nùblibliwiwa kpo.1 Kɔlɛntinu lɛ 6:9, 10.

  • Mɛɖé lɛ nɔ sɔ́ xó e Biblu ɖɔ bo ɖɔ ɖɔ è na “zé myɔ dó vɔ” jinukúnsin kpo ayikúngban kpo na é ɖó bluju mɔ̌, bo nɔ wá gbeta ɔ kɔn ɖɔ Mawu na sú kún dó nú wɛkɛ ɔ. (2 Piyɛ́ɛ 3:7) Loɔ, Mawu dó akpá ɖɔ emi kún na yí gbè gbeɖé bɔ è na sú kún dó nú ayikúngban elɔ ó. Mawu “ɖó ayikúngban ɔ ɖó dodó tɔn jí, bɔ é na danwǔ [alǒ è na sɛ̀ tɛn n’i] gbeɖé ǎ.” (Ðɛhan 104:5; Ezayíi 45:18) Gbɛtɔ́ nyanya lɛ kpo nǔ nyanya lɛ kpo wɛ na wá vivɔnu kaka sɔyi, cí nǔ ɖɔ myɔ wɛ è zé dó sú kún yetɔn dó na ɖɔhun, é nyí ayikúngban ɔ wɛ ǎ. Enyi è ɖɔ jinukúnsin ɔ, é sixu nɔte nú wɛkɛ ɔ fí e sunví lɛ ɖè é, alǒ fí e Mawu nɔ nɔ é. È na sú kún dó nú nǔ enɛ lɛ ɖě ǎ.

ANIWU È KA NƆ MƆ NUKÚNNÚ JƐ BIBLU Ɔ MƐ ÐÓ AGƆ HWEÐELƐNU?

Lee kpɔ́ndéwú e wá yì lɛ é xlɛ́ gbɔn é ɔ, hwɛhwɛ wɛ mɛ lɛ nɔ ɖó nukúnnúmɔjɛnǔmɛ agɔ dó nǔ e ye xà ɖò Biblu mɛ lɛ é wu. Amɔ̌, etɛwu Mawu ka lɔn bɔ nǔ nɔ nyí mɔ̌? Mɛɖé lɛ sixu ɖɔ ɖɔ: ‘Enyi Mawu jɛn ɖó nùnywɛ hú mɛ bǐ bo lɛ́ tuùn nǔ bǐ ɔ, é sixu na mǐ wema e na ɖò wɛn bɔ mɛ lɛ bǐ na mɔ nukúnnú jɛ mɛ faà é ɖé. Aniwu é ma ka wà mɔ̌ ǎ?’ Mǐ ni kpɔ́n hwɛjijɔ e wu è nɔ ɖó nukúnnúmɔjɛnǔmɛ agɔ dó Biblu wu hwɛhwɛ é atɔn.

  1. È wlan Biblu ɔ bonu mɛ ɖěɖee nɔ sɔ́ yeɖée hwe bo nɔ jló na kplɔ́n nǔ lɛ é na mɔ nukúnnú jɛ mɛ. Jezu ɖɔ nú Tɔ́ tɔn ɖɔ: “Daa! Aklunɔ jinukúnsin kpodo ayikúngban kpo tɔn, un dokú nú we, ɖó a sɔ́  nǔ enɛ lɛ hwla dó nukúnnúmɔjɛnǔmɛtɔ́ lɛ, kpodo nùnywɛtɔ́ lɛ kpo [alǒ ‘nùnywɛtɔ́ lɛ kpo wemasetɔ́ lɛ kpo,’ nwt], lobo ka ɖè ye xlɛ́ vǐ ɖò anɔ̌nu lɛ.” (Luki 10:21) È wlan Biblu ɔ ɖò ali ɖé nu bɔ mɛ ɖěɖee nɔ ɖó linlin e sɔgbe lɛ é jɛn na mɔ nukúnnú jɛ wɛn e ɖ’emɛ é mɛ. Mɛ ɖěɖee nɔ yigo lɛ é nɔ ɖó nukúnnúmɔjɛnǔmɛ agɔ dó Biblu ɔ wu, bɔ jijɔ enɛ wɛ “nùnywɛtɔ́ lɛ kpo wemasetɔ́ lɛ kpo” nɔ yawu ɖó. Amɔ̌, mɛ ɖěɖee nɔ ɖó jijɔ “vǐ ɖò anɔ̌nu” tɔn lɛ hwenu e ye ɖò Biblu ɔ xà wɛ é, é wɛ nyí ɖɔ ye nɔ sɔ́ yeɖée hwe bɔ akpàkpà nɔ sɔ́ ye dó nǔ kpinkplɔn wu lɛ é ɔ, ye nɔ ɖó nukúnnúmɔjɛnǔmɛ ɖagbe hugǎn ɔ dó wɛn Mawu tɔn wu. Mawu sɔnǔ nú Biblu ɔ kpo azɔ̌ tuùntuùn kpo tawun!

  2. Mɛ ɖěɖee jló nugbǒ nugbǒ ɖɔ Mawu ni d’alɔ emi bonu emi na mɔ nukúnnú jɛ Biblu ɔ mɛ lɛ é wɛ è wlan na. Jezu ɖexlɛ́ ɖɔ mɛ lɛ na ɖó hudo alɔdo tɔn bo na dó sixu mɔ nukúnnú jɛ nǔ e kplɔ́n mɛ wɛ é ɖè é mɛ mlɛ́mlɛ́. Nɛ̌ ye ka na mɔ alɔdo ɔ gbɔn? Jezu tinmɛ ɖɔ: “[Alɔdomɛtɔ́ ɔ, gbigbɔ mímɛ́] e Tɔ́ ɔ na sɛ́dó mi ɖò nyikɔ ce mɛ é wɛ; é na kplɔ́n nǔ bǐ mi.” (Jaan 14:26) Enɛ wu ɔ, Mawu nɔ sɔ́ gbigbɔ mímɛ́ tɔn, é wɛ nyí hlɔnhlɔn tɔn aditi e é nɔ dó w’azɔ̌ na é dó d’alɔ mɛ lɛ bonu ye na mɔ nukúnnú jɛ nǔ e ye nɔ xà ɖò Biblu mɛ é mɛ. É ɖò mɔ̌ có, Mawu nɔ tɛ gbigbɔ tɔn mɛ ɖěɖee ma nɔ ɖeji dó wǔ tɔn bonu é na d’alɔ ye ǎ lɛ é, enɛ wu ɔ, Biblu ɔ nɔ d’ablu dó ye hwɛhwɛ. Gbigbɔ mímɛ́ ɔ nɔ lɛ́vɔ sísɛ́ Klisanwun e mɔ nukúnnú jɛ nǔ wu ganji lɛ é bɔ ye nɔ d’alɔ mɛ ɖěɖee ɖò biba wɛ bá mɔ nukúnnú jɛ nǔ mɛ d’eji lɛ é.Mɛsɛ́dó 8:26-35.

  3. Akpáxwé Biblu tɔn ɖé lɛ tíìn bɔ hwenu e é jɛxa dó é jɛn gbɛtɔ́ lɛ sixu mɔ nukúnnú jɛ ye mɛ. Ði kpɔ́ndéwú ɔ, è ɖɔ nú gbeyiɖɔ Daniyɛli ɖɔ é ni wlan wɛn ɖé ɖ’ayǐ dó sɔgudo wu. Wɛnsagun ɖé ɖɔ n’i ɖɔ: “Daniyɛli! Hɛn xó elɔ ayi mɛ. Ma ɖɔ nǔ e ɖò wema elɔ mɛ ɔ nú mɛɖé cobonu nǔ lɛ bǐ sín fifo hwenu na sù ó.” Mɛ gègě xà wema Biblu tɔn e nɔ nyí Daniyɛli é ɖò xwè kanweko mɔkpan sín avlamɛ, cobo ka mɔ nukúnnú jɛ mɛ ganji ǎ. Nugbǒ ɔ, Daniyɛli tlɛ mɔ nukúnnú jɛ nǔ e éɖesu wlan é ɖé lɛ mɛ ǎ. É sɔ́ éɖée hwe bo yí gbè ɖɔ: “Nyɛ Daniyɛli lɛ́ sè xó enɛ lɛ, un ka mɔ nukúnnú jɛ mɛ ǎ.” Gudo mɛ ɔ, mɛ lɛ na wá mɔ nukúnnú jɛ nǔɖɔɖ’ayi Mawu tɔn e Daniyɛli wlan é wu ganji, amɔ̌, hwenu e Mawu sɔ́ ɖɔ nǔ na nyí mɔ̌ dó é jɛn nǔ sixu nyí mɔ̌. Wɛnsagun ɔ tinmɛ ɖɔ: “Daniyɛli, ado ma hu we ó. Xó enɛ ɖó na nɔ hwlahwla ganji kaka jɛ nǔ lɛ sín vivɔ hwenu.” Mɛ̌ mɛ̌ é ka na mɔ nukúnnú jɛ wɛn Mawu tɔn lɛ mɛ? “Mɛdídá e ma sixu mɔ nukúnnú jɛ nǔ mɛ ǎ lɛ na kpó ɖò nǔ nyanya yetɔn lɛ dosin wɛ. Amɔ̌, mɛ e ɖó nùnywɛ lɛ na mɔ nukúnnú jɛ nǔ e ɖò jijɛ wɛ é wu.” (Daniyɛli 12:4, 8-10) Enɛ wu ɔ, akpáxwé Biblu tɔn ɖé lɛ tíìn bɔ Mawu nɔ kɔ́n sɛ̀ sín tinmɛ yetɔn jí cobonu hwenu e é jɛxa dó é nɔ sù ǎ.

Hwenu ɔ ee ma ko sù ǎ é ka zɔ́n bɔ Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn lɛ ɖó nukúnnúmɔjɛnǔmɛ agɔ dó Biblu wu kpɔ́n à? Ganji. Amɔ̌, enyi hwenu e Mawu ɖó dó é wá sù bɔ nǔ lɛ zawě ɔ, Kúnnuɖetɔ́ lɛ nɔ jla mɔjɛmɛ yetɔn lɛ ɖó tlolo. Mɔ̌ mɛ ɔ, ye ɖi nǔ ɖɔ emi nɔ wà nǔ mɛsɛ́dó Klisu tɔn lɛ ɖɔhun, yedɛɛ lɛ nɔ sɔ́ yeɖée hwe bo nɔ jla linlin yetɔn lɛ ɖó hweɖebǔnu e Jezu gbɛ́ nǔ nú ye é.Mɛsɛ́dó 1:6, 7.

Linlin e nyɔnuví ɖé ɖó dó fí e akpɔ́kpɔ́ lɛ nɔ gosin é wu b’ɛ hwɛ́n bɔ è ko é sixu nyí nukúnnúmɔjɛnǔmɛ agɔ klewun ɖé kpowun. É ɖò mɔ̌ có, nǔ e Biblu nɔ kplɔ́n mɛ lɛ é ɖò taji nú we tawun. Wɛn e ɖò Biblu mɛ é ɖò taji sɔmɔ̌ bɔ mɛɖé sixu ɖɔ emi na tɛnkpɔn bo mɔ nukúnnú jɛ mɛ emiɖokponɔ ǎ. Enɛ wu ɔ, ba alɔdo bá mɔ nukúnnú jɛ nǔ e xà wɛ à ɖè é mɛ. Ba mɛ ɖěɖee nɔ sɔ́ yeɖée hwe bo nɔ kplɔ́n Biblu lɛ é, mɛ ɖěɖee nɔ ɖeji dó gbigbɔ mímɛ́ Mawu tɔn wu bo na dó sixu mɔ nukúnnú jɛ Biblu ɔ mɛ lɛ é, mɛ ɖěɖee kudeji ɖɔ táan e mɛ Mawu jló ɖɔ mǐ ni mɔ nukúnnú jɛ Biblu ɔ mɛ hú ɖ’ayǐ tɔn é mɛ wɛ mǐ ɖè lɛ é. Ðɔ xó xá Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn lɛ alǒ xà nǔ e ye ba dò na ganji lɛ é ɖò tɛn ɛntɛnɛti tɔn jw.org jí. Biblu d’akpá ɖɔ: “Ylɔ̌ nùtuùntuùn ɖɔ é ni wá gɔ́ alɔ nú emi, . . . enɛ ɔ, . . . a na mɔ nǔ jɛ lee è nɔ tuùn Mawu gbɔn é wu.”Nùnywɛxó 2:3-5.