Skip to content

Skip to secondary menu

Yì xosɛxweta ɔ jí

Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn Lɛ

Fɔngbe

Atɔxwɛ  |  No. 1 2017

 XOTA E ÐÒ AKPÀ Ɔ JÍ É | MƆ NǓ GÈGĚ ÐÒ BIBLU XIXA MƐ

Etɛwu È ka Ðó Na Xà Biblu?

Etɛwu È ka Ðó Na Xà Biblu?

“Un nɔ lin ɖɔ é na vɛwǔ tawun ɖɔ è ni mɔ nukúnnú jɛ Biblu ɔ mɛ.”—Jovy

“Un nɔ mɔ ɖɔ xixa tɔn kún na víví ó.”—Queennie

“Nú un mɔ lee Biblu ɔ d’agba sɔ é ɔ, xixa tɔn sɔ́ nɔ jló mì ɖebǔ ǎ.”—Ezekiel

A ka ko lin bo na xà Biblu ɔ lobo ka sɔ́ wà mɔ̌ ǎ, ɖó lee nǔ cí nú mɛ enɛ lɛ é cí mɔ̌ nú hwi lɔ wutu à? Biblu xixa nɔ dó xɛsi mɛ gègě. Amɔ̌, enyi è ɖɔ nú we ɖɔ Biblu sixu d’alɔ we bɔ a na zán gbɛ̀ ɖagbe ɖé b’ɛ na lɛ́ jɛmɛ nú we, alǒ enyi a mɔ nǔ jɛ wu ɖɔ è sixu zán wlɛnwín ɖé lɛ bɔ xixa tɔn na víví nú mɛ hugǎn ɔ, a ka na ɖò gbesisɔmɛ bo na kpɔ́n nǔ e a sixu mɔ ɖò Biblu xixa mɛ é à?

Lin tamɛ kpɔ́n dó nǔ e mɛ e ko mɔ lè ɖò Biblu ɔ xixa mɛ lɛ é ɖɔ é ɖé lɛ jí.

Ezekiel e ko ɖó xwè 20 jɛji é ɖɔ: “Ð’ayǐ ɔ, un cí mɛ e ɖò mɔ̌to kun wɛ bo ma ka tuùn fí e é xwè tawun é ǎ é ɖɔhun. Amɔ̌, Biblu xixa zɔ́n bɔ gbɛ̀ ce ɖó nu. Un nɔ mɔ wěɖexámɛ ɖagbe lɛ ɖ’emɛ bo nɔ zán ayihɔngbe ayihɔngbe.”

Frieda e ko ɖó hú xwè 20 é lɔmɔ̌ tinmɛ ɖɔ: “Un nɔ lin tamɛ cobo nɔ wà nǔ ǎ. Amɔ̌, Biblu e un jɛ xixa jí é zɔ́n bɔ un kplɔ́n lee un na ɖu ɖò nyiɖée jí gbɔn é. Enɛ ɔ zɔ́n bɔ un nyɔ́ kpɔ́jɛji, bo ɖó xɔ́ntɔn gègě dìn.”

Nawe e nɔ nyí Eunice bo ɖó hú xwè 50 é ɖɔ dó Biblu ɔ wu ɖɔ, “É ɖò alɔ dó mì wɛ bɔ un ɖò te kpɔ́n d’eji wɛ, bo ɖò jijɔ ce nyanya lɛ ɖyɔ wɛ.”

Ði lee nǔxatɔ́ enɛ lɛ kpo livi mɔkpan ɖevo lɛ kpo mɔ gbɔn é ɔ, Biblu xixa sixu d’alɔ we bɔ a na ɖu vivǐ gbɛ̀ tɔn hugǎn. (Ezayíi 48:17, 18) Biblu sixu d’alɔ we bɔ (1) a na nɔ wá gbeta ɖagbe lɛ kɔn, (2) a na ɖó xɔ́ntɔn jɔ xɔ́ntɔn lɛ, (3) a na ɖí xwi xá adohu adohu, bɔ (4) ee nyɔ́ hú bǐ é ɔ, a na tuùn nugbǒ ɔ dó Mawu wu. Mawu gɔ́n wɛ wěɖexámɛ Biblu tɔn lɛ gosin, enɛ wu ɔ, enyi a zán ye jɛn wɛ ɔ, a na bú ali kpɔ́n gbeɖé ǎ. Mawu nɔ ɖè wě nyanya xá mɛ gbeɖé ǎ.

Nǔ taji ɔ wɛ nyí ɖɔ a ni bɛ́. Wlɛnwín tɛ lɛ ka na d’alɔ we bɔ bǐbɛ̌ tɔn na bɔkun nú we bɔ a na lɛ́ ɖu vivǐ tɔn hugǎn?