Skip to content

Skip to secondary menu

Yì xosɛxweta ɔ jí

Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn Lɛ

Fɔngbe

Atɔxwɛ: Nùkplɔnkplɔn Tɔn  |  Mai 2016

“Mi Yì Bo Kplɔ́n Nǔ Akɔta lɛ Bǐ, Bonu Ye Ni Huzu Ahwanvu”

“Mi Yì Bo Kplɔ́n Nǔ Akɔta lɛ Bǐ, Bonu Ye Ni Huzu Ahwanvu”

“Mi yì bo kplɔ́n nǔ akɔta lɛ bǐ, bonu ye ni huzu ahwanvu ce. Mi . . . [bló baptɛm] nú ye. Mi kplɔ́n nǔ ye, bonu ye ni setónú nú nǔ e un kplɔ́n mi lɛ bǐ.”MAT. 28:19, 20.

HAN LƐ: 141, 97

1, 2. Nùkanbyɔ tɛ lɛ xó Jezu tɔn e ɖò Matie 24:14 mɛ é ka sɔ́ nyì atɛ jí?

MƐ GÈGĚ tuùn Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn lɛ, ɖó Mawuxóɖiɖɔzɔ́ yetɔn lɛ wu, enyi ye hun xomɛ dó mǐ wu alǒ tlɛ klán gbè xá mǐ syɛnsyɛn ɔ nɛ. Vlafo a sixu ko xò gò mɛɖé ɖò sinsɛnzɔ́ towe mɛ, bɔ é ɖɔ ɖɔ emi kún yí gbè nú nǔ e mǐ ɖi nǔ na lɛ é ó, amɔ̌, emi nɔ ɖó sísí nú mǐ ɖó azɔ̌ mǐtɔn wu. Ði lee mǐ tuùn gbɔn é ɔ, Jezu ko ɖɔ ɖ’ayǐ ɖɔ è na jla wɛnɖagbe Axɔsuɖuto ɔ tɔn gbɔn gbɛ̀ ɔ bǐ mɛ. (Mat. 24:14) Amɔ̌, nɛ̌ mǐ ka wà gbɔn bo tuùn ɖɔ azɔ̌ e wà wɛ mǐ ɖè é nyí nǔɖɔɖ’ayǐ Jezu tɔn sín jijɛ? Enyi mǐ ɖɔ ɖɔ mǐdɛɛ lɛ wɛ ɖò azɔ̌ enɛ wà wɛ ɔ, gò wɛ é nyí bɔ mǐ yí à?

2 Sinsɛn gègě wɛ nɔ mɔ ɖɔ emi ɖò wɛnɖagbe ɔ jla wɛ. É ɖò mɔ̌ có, gǎn e ye nɔ dó lɛ é sɔ́ nɔ hú kúnnuɖiɖe mɛɖesunɔ tɔn lɛ, nǔwiwa sinsɛn tɔn lɛ, alǒ amísa biblo ɖò televiziɔn abǐ ɛntɛnɛti jí ǎ. Sinsɛn ɖevo lɛ nɔ dó gesí alɔ e ye nɔ dó mɛ lɛ é alǒ gǎn e ye nɔ dó ɖò lanmɛ na nɔ ganji kpo wema kplɔnkplɔn kpo linu lɛ é. Nǔ e Jezu ɖegbe nú ahwanvu tɔn lɛ ɖɔ ye ni wà é jɛn ka nyí enɛ lɛ à?

3. Sɔgbe kpo Matie 28:19, 20 kpo ɔ, nǔ ɛnɛ tɛ lɛ ahwanvu Jezu tɔn lɛ ka ɖó na wà?

 3 Ahwanvu Jezu tɔn lɛ ka ɖó na bla alɔ dó wǔ, bo nɔte bɔ mɛ lɛ na nɔ wá gɔ̌n yetɔn wɛ à? Gbeɖé kpɔ́n! Ðò fínfɔ́n sín kú Jezu tɔn gudo ɔ, é ɖɔ nú ahwanvu tɔn kanweko mɔkpan ɖɔ jí: “Hǔn, mi yì bo kplɔ́n nǔ akɔta lɛ bǐ, bonu ye ni huzu ahwanvu ce. Mi . . . [bló baptɛm] nú ye. Mi kplɔ́n nǔ ye, bonu ye ni setónú nú nǔ e un kplɔ́n mi lɛ bǐ.” (Mat. 28:19, 20) Nǔ ɛnɛ wɛ è ɖó na wà nɛ. Mǐ ɖó na bló bɔ mɛ lɛ na huzu ahwanvu, bló baptɛm nú ye, bo kplɔ́n nǔ ye; bɔ etɛ ka nyí nǔ nukɔntɔn e mǐ ɖó na wà é? Jezu ɖɔ: “Mi yì”! Akɔwé Biblu tɔn ɖokpo ɖɔ dó gbeɖiɖe enɛ wu ɖɔ: “È ni ‘yì’ ɔ, azɔ̌ nùɖitɔ́ ɖokpo ɖokpo tɔn wɛ, é sixu nyí gbɔn ali jí alǒ gbɔn tɔ̀ jí.”Mat. 10:7; Luk. 10:3.

4. Etɛ è na “dɔn gbɛtɔ́ lɛ, lee [è] nɔ nyì ɖɔ dó wlí hweví gbɔn é” ka nɔ byɔ?

4 Gǎndido ahwanvu ɖokpo ɖokpo tɔn xó ɖɔ wɛ Jezu ka ɖè à, alǒ wɛnɖagbejijla e è bló tuto na é ɖé xó ɖɔ wɛ é ɖè? Ðó mɛ ɖokpo sixu yì “akɔta lɛ bǐ” mɛ ǎ wutu ɔ, é na byɔ ɖɔ mɛ gègě ni xísí alɔ dó. Jezu lɛ́ ɖè enɛ xlɛ́ hwenu e é ylɔ ahwanvu tɔn lɛ ɖɔ ye ni wá “dɔn gbɛtɔ́ lɛ, lee [ye] nɔ nyì ɖɔ dó wlí hweví gbɔn é” ɖɔhun é. (Xà Matie 4:18-22.) Hweví wlíwlí alɔkpa e xó ɖɔ wɛ é ɖè ɖò fí é nyí ee hwehutɔ́ ɖokpo ɖé na zán mlɛ̀ kpo nùví kpo, bo na jinjɔn ayǐ kpowun bɔ hweví lɛ na wá sɔ́ é ǎ. É nyɔ́ wà ɔ, é nɔ byɔ ɖɔ è ni zán ɖɔ lɛ, azɔ̌ syɛnsyɛn ɖé wɛ bɔ hweɖelɛnu ɔ, mɛ gègě nɔ xísí alɔ dó.Luk. 5:1-11.

5. Nùkanbyɔ ɛnɛ tɛ lɛ sín xósin mǐ ka ɖó na na? Etɛwu?

5 Bo na dó tuùn mɛ ɖěɖee ɖò wɛnɖagbe ɔ jla wɛ ɖò égbé bɔ nǔɖɔɖ’ayǐ Jezu tɔn ɖò jijɛnu wɛ é ɔ, mǐ ɖó na na xósin nú nùkanbyɔ ɛnɛ elɔ lɛ:

  • Wɛn tɛ è ka ɖó na jla?

  • Etɛ ka ɖó na sísɛ́ mǐ bɔ mǐ na wà azɔ̌ enɛ?

  • Wlɛnwín tɛ lɛ è ka ɖó na zán?

  • Bǎ tɛ mɛ wɛnɖagbejijlazɔ́ ɔ ka ɖó na gbló ada ɖó? Táan nabi è ka ɖó na bló na?

Xósin nùkanbyɔ ɛnɛ enɛ lɛ tɔn na d’alɔ mǐ bɔ mǐ na tuùn mɛ ɖěɖee ɖò gbɛhwlɛngán sín azɔ̌ enɛ wà wɛ lɛ é, bɔ kán e mǐ kanɖeji bo na ɖókan d’ewu kpo gbejininɔ kpo é na lɛ́ lidǒ.1 Tim. 4:16.

WƐN TƐ È KA ÐÓ NA JLA?

6. Etɛwu a ka sixu ɖeji ɖɔ Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn lɛ ɖò wɛn e Jezu ɖɔ è ni jla é jla wɛ?

6 Luki 4:43. Jezu jla “axɔsuɖuɖu Mawu tɔn” sín “Wɛnɖagbe,” bɔ é ɖó nukún ɖɔ ahwanvu emitɔn lɛ lɔ ni wà mɔ̌. Gbɛtɔ́ gbɛ̌nu tɛ lɛ ka ɖò wɛn enɛ jla “akɔta lɛ bǐ” wɛ? É ɖò wɛn ɖɔ Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn lɛ wɛ. Gbeklanxamɛtɔ́ ɖé lɛ tlɛ yí gbè ɖɔ mɔ̌ wɛ. Ði kpɔ́ndéwú ɔ, yɛhwenɔ mɛsɛ́dó ɖé ɖɔ nú Kúnnuɖetɔ́ ɖé gbè ɖokpo ɖɔ emi ko gbɔn tò vovo mɛ, bɔ emi kanbyɔ Kúnnuɖetɔ́ lɛ ɖò tò enɛ lɛ ɖokpo ɖokpo mɛ ɖɔ wɛn tɛ jla wɛ ye ka ɖè à jí. Xósin tɛ ye ka na ɛ? Yɛhwenɔ ɔ ɖɔ: “Ye mɛ bǐ jɔ xlo kaka bɔ sìnkɔn ɖokpo ɔ wɛ ye nɔ na, ɖɔ: ‘Wɛnɖagbe Axɔsuɖuto ɔ tɔn.’” Kúnnuɖetɔ́ enɛ lɛ jɔ xló ɖě ǎ, gbè ɖokpo ɔ dó wɛ ye ɖè, lee é ɖó na nyí gbɔn nú Klisanwun nugbǒ lɛ é. (1 Kɔ. 1:10) Bɔ Atɔxwɛ Ee Ðò Axɔsuɖuto Jehovah Tɔn Jla Wɛ É sín wɛn vɔ́ ɖɔ wɛ ye ɖè. Xójlawema enɛ ko ɖè ɖò gbè 254 mɛ, bɔ enyi è má ɖó zɛ̌nzɛ̌n ɔ, è nɔ ɖè ɖokpo ɖokpo livi 59 mɔ̌ tɔ́n; enɛ wɛ zɔ́n b’ɛ nyí xójlawema e gbakpé hugǎn ɖò gbɛ̀ ɔ mɛ é.

7. Nɛ̌ mǐ ka wà gbɔn bo tuùn ɖɔ sinsɛngán Klisanwun-Nyijɛtɔ́ lɛ tɔn lɛ kún ɖò wɛn e Jezu ɖɔ è ni jla é jla wɛ ó?

 7 Sinsɛngán Klisanwun-Nyijɛtɔ́ lɛ tɔn lɛ ɖò Axɔsuɖuto Mawu Tɔn jla wɛ ǎ. Enyi ye ka wá ɖɔ xó dó Axɔsuɖuto ɔ wu gbeɖé ɔ, ye mɛ gègě nɔ ɖɔ ɖɔ lee nǔ nɔ cí nú mɛ é alǒ ninɔmɛ ɖé wɛ bo ɖò ayi Klisanwun ɖé tɔn mɛ. (Luk. 17:21) Ye nɔ d’alɔ gbɛtɔ́ lɛ bonu ye na mɔ nǔ jɛ wu ɖɔ Axɔsuɖuto Mawu Tɔn nyí acɛkpikpa jixwé tɔn e Jezu Klisu nyí Axɔsu na é ɖé, lobɔ é jɛn na ɖeɖɛ tagba gbɛtɔ́ tɔn lɛ bǐ, lobo ka na ɖè nǔnyanyawiwa bǐ sín ayikúngban elɔ jí malin-malin mɛ ǎ. (Nǔɖe. 19:11-21) É nyɔ́ wà ɔ, Natáaxwe kpo Paskwa kpo hwenu jɛn ye nɔ flín Jezu. É cí ɖɔ ye kún tuùn nǔ e Axɔsu yɔyɔ̌ ayikúngban ɔ tɔn Jezu na wà é kpɛɖé kpɛ́ɖé ó ɖɔhun. Ðó ye tuùn wɛn e ye ɖó na jla é ǎ wutu ɔ, é ka ɖó na kpaca mɛ ɖɔ nǔ e ɖó na sísɛ́ mɛ bɔ è na wà azɔ̌ enɛ é lɔ bú dò dó ye wɛ à?

ETƐ KA ÐÓ NA SÍSƐ́ MǏ BƆ MǏ NA WÀ AZƆ̌ Ɔ?

8. Nǔmasɔgbe tɛ ma ka na sísɛ́ mɛ bɔ è na wà Mawuxóɖiɖɔzɔ́ ɔ ǎ?

8 Etɛ ka ɖó na sísɛ́ mɛ bɔ è na wà Mawuxóɖiɖɔzɔ́ ɔ? É ɖó na nyí bo na dó jɔ akwɛ bo gbá xɔ ɖaxó ɖaxó lɛ wutu ǎ. Jezu ɖɔ nú ahwanvu tɔn lɛ ɖɔ: “Lee un na acɛ mi vɔ̌nu ɔ, mi lɔmɔ̌ mi bo wà nǔ lɛ bǐ vɔ̌nu.” (Mat. 10:8) È ɖó na sɔ́ Mawuxóɖiɖɔzɔ́ ɔ dó wà ajɔ̌ na ǎ. (2 Kɔ. 2:17) Mɛ e ɖò wɛn ɔ jla wɛ lɛ é ɖó na ba lè yeɖesunɔ tɔn ɖó azɔ̌ e ye wà é wu ǎ. (Xà Mɛsɛ́dó 20:33-35.) Alixlɛ́mɛ enɛ e zawě é ɖò finɛ có, sinsɛn gègě wɛ akwɛjijɔ alǒ gǎndido bo na jɛ dɔkun nɔ víví na. Ye ɖó na kpé nukún dó sinsɛngán e nɔ ɖu sunfifokwɛ lɛ é wu, gɔ́ nú azɔ̌watɔ́ gègě ɖevo lɛ. Ðò ninɔmɛ gègě mɛ ɔ, nukɔntɔ́ Klisanwun-Nyijɛtɔ́ lɛ tɔn lɛ ko xò dɔkun gègě kplé.Nǔɖe. 17:4, 5.

9. Nɛ̌ Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn lɛ ka xlɛ́ ɖɔ nǔ e sɔgbe é wɛ nɔ sísɛ́ emi bɔ emi nɔ wà Mawuxóɖiɖɔzɔ́ ɔ gbɔn?

9 Etɛ è ka sixu ɖɔ dó Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn lɛ wu ɖò akwɛjijɔ linu? Nǔ e è sɔ́ jlǒ dó na lɛ é wɛ nɔ nɔ gudo nú azɔ̌ yetɔn. (2 Kɔ. 9:7) È nɔ yí agbǎnmɛkwɛ ɖò Kpléxɔ Axɔsuɖuto ɔ Tɔn yetɔn lɛ mɛ alǒ ɖò kpléɖókpɔ́ yetɔn lɛ jí ǎ. É ɖò mɔ̌ có, ɖò xwè e wá yì é kɛɖɛ mɛ ɔ, Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn lɛ zán ganxixo liva ɖokpo livi 93 dó jla wɛnɖagbe ɔ, lobo kpé nukún dó Biblu kplɔnkplɔn livi tɛnnɛ jɛji wu vɔ̌nu ɖò sun ɖokpo ɖokpo mɛ. Nǔ e kpaca mɛ é wɛ nyí ɖɔ, é nyí vɔ̌nu kɛɖɛ wɛ ye nɔ wà azɔ̌ yetɔn ǎ, loɔ, ye nɔ lɛ́ kpé nukún dó akwɛzinzan yeɖesunɔ tɔn lɛ wu kpo awǎjijɛ kpo. Dobanúnǔtɔ́ ɖé ɖɔ dó azɔ̌ e Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn lɛ nɔ wà é wu ɖɔ: “Nǔ nukɔntɔn e gbé ye nɔ nya é wɛ nyí ye na jla wɛn ɔ bo kplɔ́n nǔ mɛ. . . . Ye ɖó sinsɛngán e nɔ wɔ akwɛ ɖu lɛ é ɖě ǎ.” Etɛ ka nɔ sísɛ́ mǐ bɔ mǐ nɔ wà azɔ̌ enɛ lo? Ðò klewun mɛ ɔ, mǐ nɔ sɔ́ jlǒ mǐɖesunɔ tɔn dó wà azɔ̌ enɛ, ɖó mǐ yí wǎn nú Jehovah bo lɛ́ yí wǎn nú nɔzo mǐtɔn lɛ. Jlǒ sísɔ́ dó wà nǔ enɛ ɔ, nǔɖɔɖ’ayǐ e ɖò Ezayíi 6:8 mɛ é sín jijɛ wɛ. (Xà.)

WLƐNWÍN TƐ LƐ È KA ÐÓ NA ZÁN?

Mǐ nɔ ɖɔ Mawuxó ɖò fí ɖebǔ e mǐ sixu mɔ gbɛtɔ́ ɖè é (Kpɔ́n akpáxwé 10gɔ́ ɔ)

10. Wlɛnwín tɛ lɛ Jezu kpo ahwanvu tɔn lɛ kpo ka zán dó jla wɛn ɔ?

10 Wlɛnwín tɛ lɛ Jezu kpo ahwanvu tɔn lɛ kpo ka zán dó jla wɛnɖagbe ɔ? Ye nɔ yì gbɛtɔ́ lɛ gɔ́n ɖò fí ɖebǔ e è sixu mɔ ye ɖè é: ɖò tokplétɛn lɛ kpo xwé lɛ gbè kpo. Mawuxóɖiɖɔzɔ́ ɔ nɔ lɛ́ byɔ ɖɔ è ni ba mɛ e jɛ lɛ é sín xwé ɖé gbè jɛ xwé ɖé gbè. (Mat. 10:11; Luk. 8:1; Mɛ. 5:42; 20:20) Wlɛnwín enɛ e ɖò tuto jí é xlɛ́ ɖɔ è kún ɖè mɛɖé ɖó vo ɖò mɛɖé mɛ ó.

11, 12. Nɛ̌ gǎn e dó wɛ Klisanwun-Nyijɛtɔ́ lɛ ɖè ɖò wɛnɖagbe ɔ jijla linu é ka cí ɖò togun Jehovah tɔn tɔn kpá?

 11 Nɛ̌ sinsɛn Klisanwun-Nyijɛtɔ́ lɛ tɔn lɛ ka wà nǔ gbɔn ɖò ali enɛ nu? Gègě yetɔn tíìn bɔ sinsɛnví yetɔn lɛ jó Mawuxóɖiɖɔzɔ́ bǐ dó nú sinsɛngán e ye nɔ sú axɔ lɛ é kpo xomɛhunhun kpo. Sinsɛngán Klisanwun-Nyijɛtɔ́ lɛ tɔn lɛ ka nɔ “dɔn gbɛtɔ́ lɛ, lee [è] nɔ nyì ɖɔ dó wlí hweví gbɔn é” ɖɔhun ǎ, loɔ, é cí ɖɔ nukúnkpikpe dó “hweví” e ko ɖò ye sí lɛ é wu nɔ mya nukún nú ye hugǎn. Nugbǒ wɛ ɖɔ hweɖelɛnu ɔ, sinsɛngán ɖé lɛ sixu tɛnkpɔn bo zɔ́n wɛnɖagbejijla alɔkpa ɖé lɛ. Ði kpɔ́ndéwú ɔ, ɖò xwè 2001 sín bǐbɛ̌mɛ ɔ, Papa Jean Paul II wlan dó wema-sɛ́dó-mɛ ɖé mɛ ɖɔ: “Sín xwè mɔkpan ɖíe wɛ un ko ɖò wɛnɖagbejijla yɔyɔ̌ ɔ sín gbè ɖè wɛ. Un lɛ́vɔ wà mɔ̌ dìn . . . Mǐ ɖó na flɔ́ kudeji sín akpàkpà e sɔ́ Pɔlu é sín zo dó lanmɛ nú mǐɖée, éyɛ súxó ɖɔ: ‘Enyi un ma jla wɛnɖagbe ɔ ǎ hǔn, heelu mì.’” Papa ɔ lɛ́vɔ ɖɔ gɔ́ na ɖɔ azɔ̌ enɛ ɔ, è “sixu jó dó nú gbɛ̌ta ‘mɛ e tuùn lɛ é’ tɔn ɖé ǎ, loɔ, Togun Mawu Tɔn sín hagbɛ̌ lɛ bǐ sín azɔ̌ wɛ.” Amɔ̌, mɛ nabi ka sɔ ylɔ̌ enɛ?

12 Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn lɛ ka ló? Yedɛɛ lɛ kɛɖɛ wɛ ɖò jijla wɛ ɖɔ Jezu ko nyí Axɔsu bo ɖò acɛ kpa wɛ sín 1914. Ði lee Jezu zɔ́n gbɔn é ɔ, wɛnɖagbejijlazɔ́ ɔ nɔ mya nukún nú ye tawun. (Mak. 13:10) Wema ɖé ɖɔ jí: “Mɛsɛ́dózɔ́ ɔ nɔ ɖu ayi mɛ nú Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn lɛ hú nǔ ɖevo lɛ bǐ.” Mɛ e wlan wema ɔ é ɖɔ dó xó e Kúnnuɖetɔ́ ɖé ɖɔ é wu ɖɔ: “Enyi ye kpannukɔn xovɛ, mɛɖokponɔ ninɔ, kpo azɔn kpo ɔ, ye nɔ tɛnkpɔn bo nɔ d’alɔ mɛ, . . . amɔ̌ ye nɔ wɔn gbeɖé ɖɔ azɔ̌ e ɖò taji nú emi é wɛ nyí wɛn gbigbɔ tɔn ɖé didó dó gbɛ̀ ɔ sín vivɔ e ko ja é kpo nǔ e è ɖó na wà bá gán é kpo wu ǎ.” (Pillars of Faith—American Congregations and Their Partners) Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn lɛ kpó ɖò wɛn enɛ jla wɛ, bo nɔ zán wlɛnwín ɖěɖee Jezu kpo ahwanvu tɔn lɛ kpo zán é.

BǍ TƐ MƐ AZƆ̌ Ɔ KA ÐÓ NA GBLÓ ADA ÐÓ? TÁAN NABI È KA ÐÓ NA BLÓ NA?

13. Bǎ tɛ mɛ Mawuxóɖiɖɔzɔ́ ɔ ka ɖó na gbló ada ɖó?

13 Jezu tinmɛ bǎ e mɛ Mawuxóɖiɖɔzɔ́ ɔ ɖó na gbló ada ɖó é bo ɖɔ ɖɔ è ɖó na jla wɛnɖagbe ɔ “gbɔn gbɛ̀ ɔ mɛ.” (Mat. 24:14) È ɖó na bló bɔ gbɛtɔ́ lɛ na huzu ahwanvu gbɔn “akɔta lɛ mɛ. (Mat. 28:19, 20) Enɛ byɔ ɖɔ azɔ̌ ɔ ni gbɔn gbɛ̀ ɔ bǐ mɛ.

14, 15. Etɛ ka xlɛ́ ɖɔ Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn lɛ bló bɔ nǔɖɔɖ’ayǐ Jezu tɔn e kúnkplá bǎ e mɛ azɔ́ ɔ na gbló ada ɖó é jɛnu? (Kpɔ́n fɔtóo e ɖò bǐbɛ̌mɛ lɛ é.)

14 Bo na dó mɔ nukúnnú jɛ lee Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn lɛ bló bɔ nǔɖɔɖ’ayǐ Jezu tɔn e kúnkplá bǎ e mɛ Mawuxóɖiɖɔzɔ́ ɔ na gbló ada ɖó é jɛnu gbɔn é wu ɔ, mi nú mǐ ni gbéjé nùɖé lɛ kpɔ́n. Sinsɛngán tɛnmɛ tɛnmɛ 600 000 mɔ̌ wɛ ɖò États-Unis, bɔ Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn 1 200 000 mɔ̌ ɖò tò ɔ mɛ. Yɛhwenɔ Sinsɛn Katolika Hlɔma Tɔn 400 000 jɛji  wɛ gbɔn gbɛ̀ ɔ bǐ mɛ. Dìn ɔ, kpɔ́n Kúnnuɖetɔ́ nabi e ɖò Axɔsuɖuto ɔ jijla sín azɔ̌ e jinjɔn Biblu jí é wà wɛ é. Gbɔn gbɛ̀ ɔ bǐ mɛ ɔ, sinsɛnzɔ́watɔ́ livi tantɔn mɔ̌ wɛ sɔ́ jlǒ dó ɖò Mawuxó ɖɔ wɛ ɖò tò 240 mɛ. Azɔ̌ jiwǔ ɖé wɛ nyí enɛ bɔ è ɖò wiwa wɛ, nú susu kpo yɛ̌yi Jehovah tɔn kpo à cé?Ðɛh. 34:2; 51:17.

15 Ðó mǐ nyí Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn lɛ wutu ɔ, mǐ jló bo na jla wɛnɖagbe ɔ mɛ e wu mǐ kpé lɛ é bǐ cobɔ gbɛ̀ ɔ na vɔ. Enɛ wu ɔ, mǐɖokponɔ wɛ nɔ wà azɔ̌ e mǐ nɔ wà bo nɔ lilɛ wema junjɔn Biblu jí lɛ dó gbè ɖevo mɛ lobo nɔ lɛ́ ɖetɔ́n é. Mǐ ko má wema lɛ, xójlawema lɛ, tlati lɛ, gɔ́ nú mɛylɔwema kpléɖókpɔ́ ɖaxó kpo Flǐn kpo tɔn lɛ livi mɔkpan vɔ̌nu. Mǐ ko ɖè wema vovo lɛ tɔ́n dó gbè hugǎn 700 mɛ. Owe-Wiwe lẹ—Lẹdogbedevomẹ Aihọn Yọyọ Tọn livi 200 jɛji wɛ mǐ ko ɖetɔ́n dó gbè 130 jɛji mɛ. Ðò xwè e wá yì é kɛɖɛ mɛ ɔ, wema junjɔn Biblu jí liva ɛnɛ livi atɔ́ɔ́n mɔ̌ wɛ mǐ ɖetɔ́n. Ðò tɛn ɛntɛnɛti tɔn mǐtɔn e sɔgbe ɖò sɛ́n lixo é jí ɔ, nǔ gègě tíìn dó gbè hugǎn 750 mɛ. Sinsɛnzɔ́watɔ́ gbɛ̌nu ɖevo tɛ ka ɖò azɔ̌ mɔhun wà wɛ?

16. Nɛ̌ mǐ ka wà gbɔn bo tuùn ɖɔ gbigbɔ Mawu tɔn ɖò Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn lɛ jí?

16 Táan nabi Mawuxóɖiɖɔzɔ́ e è ɖɔ ɖ’ayǐ é ka na xɔ? Jezu ɖɔ ɖɔ è na ɖò azɔ̌ enɛ wà gbɔn gbɛ̀ ɔ bǐ mɛ wɛ kaka jɛ azǎn gudogudo tɔn lɛ mɛ, bɔ “enɛ ɔ gudo ɔ, gbɛ̀ ɔ na vɔ.” (Mat. 24:14) Sinsɛn ɖevo tɛ ka kpó ɖò wɛnɖagbe ɔ jla wɛ ɖò azǎn gudogudo tɔn taji elɔ lɛ mɛ? Mɛ e mǐ nɔ xò gò ɖò sinsɛnzɔ́ ɔ mɛ é ɖé lɛ sixu ɖɔ: “Gbigbɔ mímɛ́ ɔ ɖò mǐ jí, amɔ̌ midɛɛ lɛ wɛ ɖò azɔ̌ ɔ wà wɛ.” Loɔ, é ma ka nyí kàn e mǐ na ɖó dó azɔ̌ ɔ wu é wɛ na ɖexlɛ́ ɖɔ gbigbɔ Mawu tɔn ɖò mǐ jí à? (Mɛ. 1:8; 1 Pi. 4:14) Sín hweɖenu jɛ hweɖenu ɔ, sinsɛn ɖé lɛ ko tɛnkpɔn bo na wà nǔ e Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn lɛ nɔ wà hwɛhwɛ é, amɔ̌, ye nɔ kpéwú ǎ. Mɛ ɖevo lɛ nɔ wà mɛsɛ́dózɔ́ enyíì ɖé lɛ nú táan ɖé lobo nɔ lɛkɔ yì azɔ̌ e ye ko nɔ wà lɛ é kɔn. Mɛ ɖevo lɛ tlɛ sixu tɛnkpɔn bo gbɔn xwégbe xwégbe có, etɛ jla wɛ ye ka ɖè? Xósin nùkanbyɔ enɛ tɔn xlɛ́ céɖécéɖé ɖɔ ye kún ɖò azɔ̌ e Klisu bɛ́ é wà wɛ ó.

MƐ̌ ÐĚTƐ LƐ KA ÐÒ WƐNÐAGBE Ɔ JLA WƐ DÓÓ ÐÒ ÉGBÉ?

17, 18. (a) Etɛwu mǐ ka sixu ganjɛwu ɖɔ Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn lɛ wɛ ɖò wɛnɖagbe Axɔsuɖuto ɔ tɔn jla wɛ ɖò égbé? (b) Etɛ ka zɔ́n bɔ mǐ kpéwú bo kpó ɖò azɔ̌ enɛ wà wɛ?

17 Mɛ̌ ɖětɛ lɛ ka ɖò wɛnɖagbe Axɔsuɖuto ɔ tɔn jla wɛ dóó ɖò égbé lo? Mǐ hɛn ɔ mǐ na ɖɔ kpo adɔgbigbo kpo ɖɔ: “Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn lɛ wɛ!” Etɛwu mǐ ka sixu gbó adɔ mɔhun? Ðó wɛn e Jezu ɖɔ è ni jla é jla wɛ mǐ ɖè, é wɛ nyí wɛnɖagbe Axɔsuɖuto ɔ tɔn. Ðó mǐ nɔ yì mɛ lɛ gɔ́n wutu ɔ, mǐ lɛ́vɔ ɖò wlɛnwín e sɔgbe lɛ é zán wɛ. Nǔ e sɔgbe é wɛ nɔ sísɛ́ mǐ dó wɛnɖagbejijlazɔ́ mǐtɔn kɔn, é wɛ nyí wanyiyi, é nyí akwɛ ǎ. Bǎ ɖaxó bǐ ɔ mɛ wɛ azɔ̌ mǐtɔn ko ɖè, bo nɔ gbɔn akɔta lɛ bǐ kpo gbè lɛ bǐ kpo mɛ. Lobɔ mǐ na kpó ɖò azɔ̌ enɛ wà wɛ majomajo, xwewu xwewu, kaka bɔ vivɔnu ɔ na wá.

18 Nǔ e wà wɛ togun Mawu tɔn ɖè ɖò hwenu titewungbe elɔ lɛ mɛ é jiwǔ tawun. Amɔ̌, etɛ ka zɔ́n bɔ è dó sixu kpé nǔ enɛ lɛ bǐ wu? Mɛsɛ́dó Pɔlu na xósin ɔ ɖò wema e é sɛ́dó Filipunu lɛ é mɛ, bo ɖɔ: “Mawu ɖò azɔ̌ wà ɖò mi wu wɛ tɛgbɛ, bonu mi na sixu nɔ ɖó jlǒ [kpo hlɔnhlɔn kpo, NW], bo na nɔ wà nǔ e sɔgbe xá tito éɖesunɔ tɔn é.” (Fili. 2:13) Mi nú mǐ bǐ ni yí gbè bonu Tɔ́ mǐtɔn wanyiyinɔ ɔ ni kpó ɖò azɔ̌ wà ɖò mǐ wu wɛ, bonu mǐ na wà nǔ e wu mǐ kpé é bǐ bo wà sinsɛnzɔ́ mǐtɔn mlɛ́mlɛ́.2 Tim. 4:5.