Skip to content

Yì xósɛxweta ɔ jí

Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn Lɛ

Sɔ́ gbè ɖokpo Fɔngbe

 XOTA E ÐÒ AKPÀ Ɔ JÍ É | HWENU E MƐVÍVƐ́ ÐÉ KÚ É

Mɛkúkú lɛ Na Fɔ́n!

Mɛkúkú lɛ Na Fɔ́n!

A sixu ko flín ɖɔ Gail e xó mǐ ɖɔ ɖò bǐbɛ̌mɛ xota elɔ lɛ tɔn é xò nǔ kpɔ́n ɖɔ emi ka na sixu wá ɖu ɖò kú asú emitɔn Rob tɔn sín aluwɛ jí à jí. É ɖò mɔ̌ có, é ɖò nukún ɖó wɛ bo na lɛ́vɔ mɔ ɛ ɖò gbɛ̀ yɔyɔ̌ e sín akpá Mawu dó é mɛ. “Wemafɔ e un yí wǎn na hugǎn é wɛ nyí Nǔɖexlɛ́mɛ 21:3, 4,” wɛ é ɖɔ. Wemafɔ enɛ ɖɔ: “Mawu ɖesunɔ na nɔ kpɔ́ xá ye, bo na nyí Mawu yetɔn. È na súnsún ɖasin bǐ sín nukún yetɔn mɛ; kú sɔ́ na tíìn ǎ, aluwɛ sɔ́ na tíìn ǎ, alěnina sɔ́ na tíìn ǎ, wuvɛ̌ mimɔ sɔ́ na tíìn ǎ; nǔ xóxó lɛ ko bú.”

Gail ɖɔ: “Akpá enɛ ɖɔ nǔ ɔ bǐ. Mɛ ɖěɖee mɛvívɛ́ ɖé kú na bɔ ye ma ka tuùn ɖɔ nukúnɖiɖo ɖè bɔ ye na lɛ́vɔ wá mɔ ye ǎ lɛ é sín nǔ nɔ byɔ lanmɛ nú mì tawun.” Gail wà nǔ sɔgbe xá nǔ e é ɖi nǔ na lɛ é bo sɔ́ éɖée jó nú wɛnɖagbejijla hwebǐnu sín azɔ̌ ɔ, lobo nɔ má akpá e Mawu dó dó sɔgudo wu ɖɔ “kú sɔ́ na tíìn ǎ” é xá nɔzo tɔn lɛ.

‘Gbeɖé kpɔ́n!’ wɛ a sixu ko ɖɔ. Amɔ̌, lin tamɛ kpɔ́n dó kpɔ́ndéwú nya e nɔ nyí Jɔbu é tɔn jí. É jɛ azɔn baɖabaɖa ɖé. (Jɔbu 2:7) Kú jló Jɔbu có, é lɛ́vɔ ɖi nǔ ɖɔ Mawu ɖó hlɔnhlɔn bo na fɔ́n emi sín kú dó ayikúngban jí. É ɖɔ kpo adɔgbigbo kpo dó hwenu e é na kpó ɖò yɔdo mɛ é wu ɖɔ: “A na ylɔ mì . . . un na sɔ nú we; a na ba na mɔ nyɛ mɛ e a ɖó é!” (Jɔbu 14:13, 15) Jɔbu ɖeji ɖɔ Mawu na jɛ dò emitɔn bo na ba na lɛkɔ nú emi wá gbɛ̀ alǒ akpàkpà na sɔ́ ɛ d’ewu.

Zaanɖé dìn ɔ, Mawu na bló mɔ̌ pɛ́pɛ́pɛ́ nú Jɔbu kpo gbɛtɔ́ maxamaxa ɖevo lɛ kpo, ɖò hwenu e ayikúngban elɔ na huzu palaɖisi ɖé é. (Ðɛhan 37:29; Jaan 11:25) Biblu dó zǒgbe jí ɖò Mɛsɛ́dó 24:15 mɛ ɖɔ: “Mawu na wá fɔ́n mɛ . . . sín kú.” Jezu na jiɖe mǐ ɖɔ: “Hwenu e mɛkúkú lɛ na sè gbè tɔn, bo na fɔ́n ɔ ko sɛya; mi ma nú é kpaca mi ó. Ye na tɔ́n sín yɔdo yetɔn lɛ mɛ.” (Jaan 5:28, 29) Jɔbu na mɔ akpá enɛ sín jijɛ. É na ɖó nǔwukpikpé bɔ “gbɛ̀ na [lɛ́] wá wǔ tɔn” bɔ agbaza tɔn na “winnya” bo nɔ mɔ̌ kaka sɔyi. (Jɔbu 33:24, 25) Nǔ ɖokpo ɔ wɛ na jɛ dó mɛ ɖěɖee ɖi nǔ nú tuto nùblawukúnúmɛ tɔn e Mawu bló bo na fɔ́n mɛ sín kú, bɔ é lɛ́vɔ sù nukún yetɔn mɛ lɛ é bǐ wu.

Enyi mɛvívɛ́ towe ɖé kú bɔ a ko jiya tɔn ɔ, nǔ e xó mǐ ɖɔ kaka jɛ fí dìn lɛ é sixu nɔ ma ɖè aluwɛ towe síìn bǐ kpátákpátá. Amɔ̌, tamɛ linlin dó akpá Mawu tɔn e ɖò Biblu mɛ lɛ é jí sixu zɔ́n bɔ a ɖó nukúnɖiɖo jɔ nukúnɖiɖo, bo lɛ́ na hlɔnhlɔn we bɔ a na ɖò aluwɛ jí ɖu ɖè wɛ zɔn mǐ yì.​—1 Tɛsalonikinu lɛ 4:13.

A ka jló na kplɔ́n nǔ ɖevo lɛ dó lee a sixu ɖu ɖò aluwɛ jí gbɔn é wu à? Alǒ a ɖó nùkanbyɔ e kúnkplá ɛ lɛ é, ɖi “Etɛwu Mawu ka tin bɔ nǔnyanyawiwa kpo wuvɛ̌ mimɔ kpo tíìn?” wɛ à? Kɛnklɛn yì tɛn ɛntɛnɛti tɔn mǐtɔn jw.org jí, bo kpɔ́n xósin gbɔdónúmɛ tɔn e nyɔ́ zán bɔ Biblu na lɛ é.