Skip to content

Yì xósɛxweta ɔ jí

Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn Lɛ

Sɔ́ gbè ɖokpo Fɔngbe

 XOTA E ÐÒ AKPÀ Ɔ JÍ É | HWENU E MƐVÍVƐ́ ÐÉ KÚ É

Gbɔ Didó nú Mɛ E Nǔ Wà lɛ É

Gbɔ Didó nú Mɛ E Nǔ Wà lɛ É

Mɛɖé ka ɖò xá towe mɛ bɔ mɛvívɛ́ tɔn ɖé kú b’ɛ ɖò aluwɛ mɛ, bɔ a ko dán dò nú nǔ e a sixu wà é kpɔ́n à? Hweɖelɛnu ɔ, mǐ sixu nɔ ma tuùn nǔ e mǐ na wà alǒ ɖɔ é, bo nɔ gbɔ bo nɔ cí mɔ̌ kpowun. Amɔ̌, nùɖé lɛ tíìn bɔ mǐ sixu wà dó d’alɔ mɛ mɔhun.

Hwɛhwɛ ɔ, nǔ e sín hudo mɛ mɔhun lɛ nɔ ɖó é wɛ nyí ɖɔ mǐ ni nɔ kpɔ́ xá ye bo dó xógbe klewun ɖé lɛ nú ye, ɖi “É vɛ́ nú mì tawun.” Ðò akɔ gègě mɛ ɔ, así kpíkplá kɔ nú mɛ alǒ alɔ nina mɛ kpo yɛ̌yi kpo nyí nùɖé bo nɔ xlɛ́ ɖɔ nǔ mɛ ɔ tɔn ɖò ayi mɛ ɖu nú mɛ wɛ. Nú mɛ e nǔ wà é jló na ɖɔ xó hǔn, ɖǒtó è bo sɔ́ hwiɖée ɖó tɛn tɔn mɛ. Nǔ e nyɔ́ hú bǐ é wɛ nyí ɖɔ a ni wà nùɖé nú xwédo e nǔ wà é, vlafo xwégbezɔ́ e mɛ e nǔ wà é ma kpéwú bo wà ǎ é ɖé, ɖi nùɖiɖa, nukúnkpikpe dó vǐ lɛ wu, alǒ nùɖé wiwa ɖò tuto cyɔ ɔ ɖiɖi tɔn lɛ mɛ, enyi é jló ye ɔ nɛ. Nǔwiwa mɔhun lɛ sixu wà ɖagbe hugǎn xó e víví sìn hú bǐ é ɖiɖɔ.

Mi sixu ɖò ayǐ bɔ a wá ɖɔ mɛ e kú é sín xó dó xó mɛ, vlafo jijɔ tɔn ɖagbe ɖé lɛ alǒ awǎjijɛ e sín vivǐ mi ɖu é ɖé lɛ. Xóɖɔɖókpɔ́ mɔhun tlɛ sixu sísɛ́ mɛ e nǔ wà é b’ɛ ko nǔ ɖò nu kpá. Ði kpɔ́ndéwú ɔ, Pam e asú tɔn Ian kú xwè ayizɛ́n ɖíe é ɖɔ: “Hweɖelɛnu ɔ, mɛ lɛ nɔ ɖɔ nǔ ɖagbe e Ian wà bɔ un ma tuùn kpɔ́n ǎ lɛ é nú mì, bɔ enɛ nɔ wà ɖagbe nú ayi ce tawun.”

Dobanúnǔtɔ́ lɛ ɖó gbè ɖɔ mɛ e mɛ kú na lɛ é gègě nɔ mɔ alɔdo ɖò bǐbɛ̌mɛ, loɔ, xɔ́ntɔn yetɔn lɛ nɔ yawu wɔn hudo yetɔn lɛ hwenu e ye lɛkɔ yì nǔwiwa yeɖesunɔ tɔn lɛ kɔn é. Enɛ wu ɔ, tɛnkpɔn bo nɔ yì ba xɔ́ntɔn towe e mɛ kú na é ɖé kpɔ́n ɖò hwɛhwɛ. Mɔ̌ biblo nɔ sù nukúnmɛ nú mɛ e nǔ wà lɛ é gègě, bɔ ye nɔ mɔ kɔ dó sà fún ɖò aluwɛ magbokɔ sí.

Lin tamɛ kpɔ́n dó kpɔ́ndéwú Kaori tɔn jí; ɖyɔvǐ Japon-nu ɖé wɛ n’i bɔ nɔ tɔn kú b’ɛ ɖó sun 15 gudo é ɔ, dada tɔn lɔmɔ̌ kú. Mǐ dokú ɖɔ xɔ́ntɔn tɔn lɛ nɔ gudo n’i ganmɛ ganmɛ. Ye mɛ ɖokpo nɔ nyí Ritsuko, éyɛ wà ɖaxó Kaori tawun cobo ka jló ɖɔ emi na nyí xɔ́ntɔn tɔn vívɛ́. Kaori ɖɔ: “Nú un na ɖɔ xó jɔ xó ɔ, nǔ enɛ víví nú mì ǎ. Un jló ɖɔ mɛɖebǔ ni yí nɔ ce sín tɛnmɛ ǎ, un lin lɔ ɖɔ mɛɖé sixu kpéwú ǎ. É ɖò mɔ̌ có, lee Mama Ritsuko wà nǔ xá mì gbɔn é zɔ́n bɔ nyì kpo è kpo wá vɛ́ bǐ. Ðò aklunɔzán gbla ɖokpo ɖokpo mɛ ɔ, mǐ nɔ jla Mawuxó ɖó kpɔ́ bo nɔ yì kplé Klisanwun tɔn lɛ ɖó kpɔ́. Azɔn gègě wɛ é ylɔ mì bɔ un nu sìn zozo (thé) xá ɛ, hɛn nùɖuɖu wá nú mì, bo wlan wema sɛ́dó mì. Linlin ɖagbe e Mama Ritsuko ɖó é wà ɖagbe nú mì kpɔ́n.”

Kaori sín nɔ kú dìn é ɔ, é ko bló xwè 12 lobɔ é kpo asú tɔn kpo nyí wɛnɖagbejlatɔ́ hwebǐnu tɔn. Kaori ɖɔ: “Mama Ritsuko kpó ɖò xlɛ́xlɛ́ wɛ ɖɔ nǔ ce nɔ ɖu ayi mɛ nú emi. Hweɖebǔnu e un lɛkɔ yì xwé é ɔ, un nɔ yì ba ɛ kpɔ́n bo nɔ nɔ kpɔ́ xá ɛ b’ɛ nɔ dó wusyɛn lanmɛ nú mì.”

Kpɔ́ndéwú mɛ ɖevo e è nɔ gudo na ganmɛ ganmɛ é tɔn wɛ nyí Poli, Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn wɛ n’i ɖò Ciplu. Xomɛnyɔtɔ́ ɖé wɛ Poli sín asú Sozos nyí, bo nyí mɛxo agun tɔn e ɖó kpɔ́ndéwú ɖagbe é ɖé; é nɔ ylɔ tɔ́cyɔvǐ lɛ, nɔcyɔvǐ lɛ, kpo asúkúsi lɛ kpo dó xwégbe bɔ ye nɔ ɖu nǔ ɖó kpɔ́. (Jaki 1:27) É blawu ɖɔ Sozos ɖó xwè 53 é ɔ, é kú ɖó nǔtitɛ tamɛfɔn tɔn ɖé wu. “Un hɛn asú ce gbejinɔtɔ́ e kpo nyì kpo nɔ kpɔ́ nú xwè 33 é bú,” wɛ Poli ɖɔ.

Ðò cyɔ ɔ ɖiɖi gudo ɔ, Poli sɛ̀ tɛn yì Canada kpo Daniel, vǐ tɔn sunnu kpodé xwè 15 mɛví ɔ kpo. Ðò finɛ ɔ, ye jɛ gbɛ̌ dó xá Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn lɛ sín agun ɖé jí. Poli flín ɖɔ: “Xɔ́ntɔn e ɖò agun ce yɔyɔ̌ ɔ mɛ lɛ é tuùn nǔtí dó nǔ e wà mǐ wá yí é kpo ninɔmɛ syɛnsyɛn mǐtɔn lɛ kpo wu ǎ. Amɔ̌, enɛ zɔ́n bonu ye gɔn sisɛkpɔ mǐ bo dó wusyɛn lanmɛ nú mǐ gbɔn xógbe xomɛnyínyɔ́ tɔn lɛ kpo alɔdido mǐ kpo  gblamɛ ǎ. Alɔdo enɛ xɔ akwɛ tawun, ɖò taji ɔ, ɖò hwe enɛ nu e vǐ ce ɖó tɔ́ tɔn sín hudo hugǎn é! Mɛ e ɖò nukún kpé dó nǔ wu wɛ ɖò agun ɔ mɛ lɛ é sɔ́ ayi ɖó Daniel jí tawun. Mɛ ɖokpo ɖò ye mɛ bɔ é nɔ tɛnkpɔn bo nɔ kplá Daniel hwenu e é kpo xɔ́ntɔn lɛ kpo kpléɖókpɔ́ é alǒ hwenu e é xwè bɔ̌lu xò gbé é.” Nɔ ɔ kpo vǐ ɔ kpo bǐ wɛ ɖò nukɔn yì wɛ égbé.

Nugbǒ ɔ, ali gègě nu wɛ mǐ sixu d’alɔ mɛ e ɖò aluwɛ mɛ lɛ é ɖè bo dó gbɔ nú ye. Biblu lɔmɔ̌ dó gbɔ nú mǐ gbɔn nukúnɖiɖo e sɔ́ akpàkpà mɛ é ɖé gblamɛ.