Skip to content

Yì xósɛxweta ɔ jí

Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn Lɛ

Sɔ́ gbè ɖokpo Fɔngbe

 XOTA E ÐÒ AKPÀ Ɔ JÍ É

Hwenu E Mɛvívɛ́ ɖé Kú É

Hwenu E Mɛvívɛ́ ɖé Kú É

“Mawu tuùn nǔ e nyɔ́ hugǎn é, kóɖó. . . . Ma . . . ya . . . ’vǐ ó.”

Xógbe enɛ lɛ wɛ è ɖɔ dó tómɛ nú nawe ɖé. È nɔ ylɔ ɛ ɖɔ Bebe. Tɔ́ tɔn wɛ kú ɖò alitawovi ɖé mɛ, b’ɛ ɖò ɖiɖi tɔn tɛnmɛ.

Bebe kpo tɔ́ tɔn kpo vɛ́ tawun. Xɔ́ntɔn xwédo ɔ tɔn e ɖó linlin ɖagbe é ɖé wɛ ɖɔ xó enɛ n’i, amɔ̌ xó enɛ d’akpà ayi Bebe tɔn wu hú ɖɔ é ni dó gbɔ n’i. “Kú tɔn nyí nǔ e nyɔ́ hugǎn é ǎ,” wɛ é fɔ́n bo nɔ ɖò ɖiɖɔ nú éɖée wɛ. Hwenu e Bebe ɖò nǔ enɛ e jɛ é ɖɔ dó wema ɖé mɛ wɛ ɖò xwè mɔkpan gudo é ɔ, è mɔ céɖécéɖé ɖɔ é kpó ɖò aluwɛ mɛ.

Ði lee Bebe wá mɔ ɖó é ɔ, é nɔ byɔ hwenu gègě cobɔ mɛɖé nɔ sixu gosin aluwɛ mɛ, ɖò taji ɔ, hwenu e mɛ ɔ kpo mɛ e kú é kpo vɛ́ tawun é. Enɛ wu ɔ, é sɔgbe ɖɔ Biblu ni ylɔ kú ɖɔ “kɛntɔ́ gudo tɔn.” (1 Kɔlɛntinu lɛ 15:26) É nɔ d’avaja gbɛzán mǐtɔn mɛ, lobɔ nǔ ɖebǔ sixu ɖó è te ǎ, bɔ hwɛhwɛ ɔ, é nɔ fyan mǐ, bo nɔ sɔ́ mɛvívɛ́ mǐtɔn lɛ. Mǐ mɛ ɖebǔ sixu xógló nǔ e é nɔ hɛn gblé lɛ é ǎ. Enɛ wu ɔ, é sɔgbe ɖɔ mǐ ni dán dò nú lee mǐ sixu ɖu ɖò kú kpo nǔ e é nɔ jì lɛ é kpo jí gbɔn é.

Boya a ko kanbyɔ hwiɖée kpɔ́n ɖɔ: ‘Táan nabi é ka nɔ byɔ cobɔ è nɔ gosin aluwɛ mɛ? Nɛ̌ mɛɖé ka sixu gosin aluwɛ mɛ gbɔn? Nɛ̌ un ka sixu dó gbɔ nú mɛ e mɛ kú na é ɖé gbɔn? Nukúnɖiɖo ɖé ka ɖè nú mɛvívɛ́ mǐtɔn e kú lɛ é à?’