Skip to content

Skip to secondary menu

Yì xosɛxweta ɔ jí

Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn Lɛ

Fɔngbe

Atɔxwɛ: Nùkplɔnkplɔn Tɔn  |  Mai 2016

 XOTA E ÐÒ AKPÀ Ɔ JÍ É | HWENU E MƐVÍVƐ́ ÐÉ KÚ É

É Nyla Ðɔ È Ni Nɔ Aluwɛ Mɛ Wɛ À?

É Nyla Ðɔ È Ni Nɔ Aluwɛ Mɛ Wɛ À?

Azɔn ka ko doya nú we nú hwenu klewun ɖé kpɔ́n à? Vlafo é yawu xwɛ nú we, kaka bɔ a ko ɖibla wɔn lee é nyí gbɔn é lɔ. Amɔ̌, aluwɛ ka ɖò mɔ̌ ǎ. “Nǔ mɔhun ɖě ɖè bo cí aluwɛ jí ‘ɖuɖu ɖè’ ɖɔhun ǎ,” wɛ Dr. Alan Wolfelt wlan ɖò wema tɔn ɖokpo mɛ. É ɖò mɔ̌ có, é ɖɔ gɔ́ na ɖɔ: “Hwenu ɖò yiyi wɛ ɔ, kpo alɔdo mɛ ɖevo lɛ tɔn kpo ɔ, aluwɛ towe na ɖekpo.” (Healing a Spouse’s Grieving Heart)

Ði kpɔ́ndéwú ɔ, kpɔ́n lee tɔ́gbó mǐtɔn Ablaxamu wà nǔ gbɔn hwenu e asì tɔn kú é. Biblu ɖɔ ɖɔ “Ablaxamu jɛ alě na jí bo jɛ Sala ví jí.” Xógbe “jɛ . . . jí” ɔ ɖexlɛ́ ɖɔ hwenu ɖé lɛ wá yì hwɛ̌ cobɔ é ɖu ɖò aluwɛ tɔn jí. * Kpɔ́ndéwú ɖevo wɛ nyí Jakɔbu tɔn, éyɛ ɔ, è blɛ́ ɛ bo ɖɔ ɖɔ gběkanlin ɖé wɛ hu vǐ tɔn Jozɛfu ɔ. É nɔ aluwɛ mɛ “xɔ azǎn,” bɔ xwédo tɔn sín hagbɛ̌ lɛ kpéwú bo dó gbɔ n’i ǎ. Xwè mɔkpan gudo ɔ, kú Jozɛfu tɔn kpò ɖò linkpɔ́n ɖaxó ɖó n’i wɛ.Bǐbɛ̌mɛ 23:2, NW; 37:34, 35; 42:36; 45:28.

Mɔ̌ wɛ é nyí gbɔn nú mɛ e ɖò kú mɛvívɛ́ ɖé tɔn sín aluwɛ mɛ éhɔnmɛ lɛ é gègě. Kpɔ́ndéwú wè ɖíe.

  • “Asú ce Robert kú ɖò azǎn 9gɔ́ Liyasun 2008 tɔn. Zǎnzǎn gbè e gbè alitawovi ɔ jɛ b’ɛ kú ɖ’emɛ é gbɔn vo dó azǎn ɖě lɛ ǎ. Ðò zǎnzǎn sín nùɖuɖu ɔ gudo, lee mǐ ko nɔ bló gbɔn nú é xwè azɔ̌mɛ ɔ é ɔ, mǐ kisi nú mǐɖée, bo kpla’sí kɔ nú mǐɖée, lobo ɖɔ nú mǐɖée ɖɔ ‘Un yí wǎn nú we.’ Xwè ayizɛ́n gudo ɔ, wuvɛ̌ e sè wɛ un ɖè ɔ kpó ɖò finɛ. Un lin ɖɔ un na ɖu ɖò wuvɛ̌ e kú Rob tɔn nɔ hɛn wá nú mì é jí kpɔ́n ǎ.”—Gail, xwè 60.

  • “Xwè ko hú 18 dìn bɔ asì ce kú jó mì dó, é ɖò mɔ̌ có, un kpò ɖò dò tɔn jɛ wɛ bo kpó ɖò aluwɛ tɔn mɛ. Hweɖebǔnu e un mɔ nùɖé ɖò gbɛ̀ ɔ mɛ b’ɛ nyɔ́ kpɔ́n é ɔ, ayi ce bǐ nɔ yì jǐ tɔn, bɔ un nɔ ɖɔ nú nyiɖée ɖɔ é na ko víví n’i tawun ɖɔ é ni mɔ nǔ e mɔ wɛ un ɖè é.”—Etienne, xwè 84.

É ɖò gaàn ɖɔ jɔwamɔnú wɛ wuvɛ̌ kpo aluwɛ magbokɔ mɔhun lɛ kpo nyí. Mɛ bǐ nɔ nɔ aluwɛ mɛ ɖò alɔkpa ɖokpo ɔ mɛ ǎ, bɔ xlonɔnú wɛ é na nyí ɖɔ è ni mɔ xó ɖɔ dó lee mɛɖé wà nǔ gbɔn hwenu e awě xò è ɔ wu. Hwe ɖokpo ɔ nu ɔ, enyi mǐ mɔ ɖɔ aluwɛ mɛ ninɔ mǐtɔn zɛkpá hwenu e mɛɖé kú nú mǐ é ɔ, mǐ ɖó na nyì alɔ nú hwɛ didó mǐɖée. Nɛ̌ mǐ ka sixu ɖu ɖò aluwɛ mɛ ninɔ jí gbɔn?

^ akpá. 4 Ablaxamu sín vǐ Izaki lɔmɔ̌ nɔ aluwɛ mɛ nú hwenu gègě. Nɔ tɔn Sala kú é ɔ, é nɔ aluwɛ tɔn mɛ nú xwè atɔn mɔ̌.Bǐbɛ̌mɛ 24:67.