Skip to content

Skip to secondary menu

Yì xosɛxweta ɔ jí

Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn Lɛ

Fɔngbe

Atɔxwɛ: Nùkplɔnkplɔn Tɔn  |  Mai 2016

Biblu ka Kpò Ðò Gbɛzán Towe Huzu Wɛ À?

Biblu ka Kpò Ðò Gbɛzán Towe Huzu Wɛ À?

“Mi jó Mawu dó, nú é huzu mi gbɔn ayi mitɔn sín huzuhuzu gblamɛ.”HLƆ. 12:2.

HAN LƐ: 61,  52

1-3. (a) Huzuhuzu tɛ lɛ biblo ka sixu vɛwǔ nú mǐ ɖò baptɛm mǐtɔn gudo? (b) Enyi huzuhuzu lɛ biblo vɛwǔ hú lee mǐ lin gbɔn é ɔ, nǔ tɛ lɛ mǐ ka sixu kanbyɔ? (Kpɔ́n fɔtóo e ɖò bǐbɛ̌mɛ lɛ é.)

HWENU e Kevin [1] mɔ nugbǒ ɔ é ɔ, é sɔ́ ba nùɖé hugǎn ɖɔ é kpo Jehovah kpo ni vɛ́ ganji ǎ. Amɔ̌, xwè mɔkpan wɛ é ɖ’alɔ ɖò akɔxixo, azɔnunu, ahannumu, kpo gěenunu kpo mɛ na. Bo na dó sixu nyɔ́ Mawu nukúnmɛ ɔ, Kevin ɖó na jó nǔwiwa enɛ lɛ e ma sɔgbe xá Mawuxówema ɔ ǎ é dó. É ɖeji dó Jehovah kpo hlɔnhlɔn e Xó tɔn ɖó bo nɔ huzu mɛ é kpo wu bo wà mɔ̌.Ebl. 4:12.

2 Ee Kevin bló baptɛm gudo é ɔ, é ka ɖó huzuhuzu lɛ biblo ɖò gbɛzán tɔn mɛ te wɛ à? Eǒ, ɖó é ɖó na lɛ́ w’azɔ̌ tawun bá dó ɖó jujɔ Klisanwun tɔn lɛ lobo lɛ́vɔ kpɔ́n te d’eji. (Efɛ. 4:31, 32) Ði kpɔ́ndéwú ɔ, é mɔ ɖɔ é vɛwǔ tawun nú emi ɖɔ emi ni ɖu ɖò xomɛ yiyawu sìn jí. Kevin yí gbè ɖɔ: “Xomɛsin jí ɖuɖu ɖè vɛwǔ nú mì hú ɖɔ má nyì alɔ nú walɔ nyanya ce xóxó lɛ!” Kevin bló huzuhuzu e é  byɔ lɛ é gbɔn ɖɛxixo syɛnsyɛn kpo Biblu kplɔnkplɔn hwɛhwɛ kpo gblamɛ.

3 Kevin ɖɔhun ɔ, mǐ mɛ gègě wɛ ɖó na bló huzuhuzu taji ɖé lɛ jɛ nukɔn nú baptɛm mǐtɔn, bonu gbɛzán mǐtɔn na dó sixu sɔgbe xá nǔ e Biblu byɔ lɛ é. Ðò baptɛm gudo ɔ, mǐ ɖ’ayi wu ɖɔ mǐ ɖó na kpó ɖò huzuhuzu lɛ bló wɛ, é sixu nyí klewun klewun ɖé lɛ, bo na dó sixu wà nǔ Mawu kpo Klisu kpo ɖɔhun télélé. (Efɛ. 5:1, 2; 1 Pi. 2:21) Ði kpɔ́ndéwú ɔ, mǐ sixu mɔ ɖò mǐɖée mɛ ɖɔ mǐ nɔ mɔ xó ɖɔ dó nǔ wu, nɔ ɖi xɛsi nú gbɛtɔ́, nɔ jló na ɖɔ mɛ nú, alǒ ɖó gǎnmaɖó ɖevo lɛ. Huzuhuzu lɛ biblo ɖò ali enɛ nu vɛwǔ hú lee mǐ lin ɖó é vlafo wɛ à? É nyí mɔ̌ wɛ ɔ, mǐ sixu kanbyɔ mǐɖée ɖɔ: ‘Un ko bló huzuhuzu ɖaxó ɖaxó lɛ wá yì, bɔ etɛwu nǔ klewun klewun lɛ jijlaɖó ka nɔ vɛwǔ nú mì sɔmɔ̌? Nɛ̌ un ka sixu lɛ́ yì nukɔn d’eji bo yí gbè bɔ Biblu na huzu gbɛzán ce gbɔn?’

NƆ NƆ JLƐ̌ JÍ ÐÒ NǓ E A NƆ ÐÓ NUKÚN LƐ É MƐ

4. Etɛwu nǔ e mǐ nɔ wà lɛ é bǐ ma ka sixu nyɔ́ Jehovah nukúnmɛ ǎ?

4 Mǐ mɛ e wá tuùn Jehovah bo yí wǎn n’i lɛ é bǐ wɛ jló kpo ayi mǐtɔn bǐ sésé kpo bo na nɔ wà nǔ e nɔ nyɔ́ nukún tɔn mɛ lɛ é. É ɖò mɔ̌ có, enyi jlǒ mǐtɔn na bo tlɛ syɛn gbɔn ɖebǔ ɔ, ninɔmɛ hwɛhuhu tɔn e mǐ ɖó é zɔ́n bɔ mǐ nɔ wà nǔ e nɔ nyɔ́ nukún tɔn mɛ é hwebǐnu ǎ. Mǐ nɔ mɔ mǐɖée ɖò ninɔmɛ mɛsɛ́dó Pɔlu tɔn ɖɔhunkɔ mɛ, éyɛ wlan ɖɔ: “Un jló bo na wà nǔ ɖagbe; amɔ̌, un ɖó hlɔnhlɔn e na wà é ǎ.”Hlɔ. 7:18; Ja. 3:2.

5. Walɔ tɛ lɛ mǐ ka ɖó na jó dó cobo bló baptɛm? Gǎnmaɖó tɛ lɛ ka sixu kpó ɖò ya dó nú mǐ wɛ ɖò baptɛm gudo?

5 Mǐ ko jó walɔ hwɛhuhu tɔn ɖěɖee na zɔ́n bɔ mǐ ma sɔ́ na jɛxa bá nyí agun Klisanwun tɔn sín hagbɛ̌ lɛ ǎ é dó. (1 Kɔ. 6:9, 10) É ɖò mɔ̌ có, mǐ kpó ɖò hwɛhutɔ́ nyí wɛ. (Kolo. 3:9, 10) Enɛ wu ɔ, enyi mǐ ɖó nukún ɖɔ ɖò baptɛm gudo, alǒ mǐ bló xwè gègě ɖò nugbǒ ɔ mɛ gudo ɔ, mǐ kún sɔ́ na wà nǔ nyì dò ɖě ó, klɛ́n afɔ ó, alǒ ɖɔ jlǒ kpo linlin masɔgbe lɛ kpo kún na dó tagba nú mǐ ó ɔ, jlɛjimanɔ wɛ é na nyí. Jlǒ ɖé lɛ sixu doya nú mɛ nú xwè gègě.

6, 7. (a) Mǐ nyí hwɛhutɔ́ có, etɛ ka zɔ́n bɔ mǐ hɛn ɔ, mǐ na nyí xɔ́ntɔn Jehovah tɔn? (b) Etɛwu mǐ ma ka ɖó na gɔn hwɛsɔkɛ byɔ Jehovah ǎ?

6 Hwɛhuhu sín gǔ e mǐ ɖu é ɖó na gbò kpò nyì ali jí nú mǐ bonu mǐ na gɔn vivɛ̌ kpo Jehovah kpo alǒ gɔn sinsɛn ɛ ǎ. Lin tamɛ dó nǔ elɔ jí: Hwenu e Jehovah dɔn mǐ bɔ mǐ huzu xɔ́ntɔn tɔn é ɔ, é tuùn ɖɔ mǐ na ɖè afɔ nyì dò hweɖelɛnu. (Jaan 6:44) Ðó Jehovah tuùn jijɔ mǐtɔn lɛ kpo nǔ e ɖò ayi mǐtɔn mɛ é kpo wutu ɔ, é ɖò wɛn ɖɔ é tuùn gǎnmaɖó e na doya nú mǐ tawun lɛ é. Bɔ é lɛ́ tuùn ɖɔ mǐ na wá jɛ dò hweɖelɛnu. É ɖò mɔ̌ có, enɛ sú ali dó Jehovah bonu é gɔn biba ɖɔ mǐ ni nyí xɔ́ntɔn emitɔn ǎ.

7 Wanyiyi sísɛ́ Mawu bɔ é na nǔ xɔ akwɛ ɖé mǐ, é wɛ nyí vɔsisa gbɛxɔnumɛ tɔn Vǐ vívɛ́ná tɔn tɔn. (Jaan 3:16) Enyi mǐ ɖè afɔ nyì dò bɔ é vɛ́ nú mǐ bonu mǐ lɛkɔ bo byɔ hwɛsɔkɛ Jehovah sɔgbe kpo nùnina xɔ akwɛ enɛ kpo ɔ, mǐ sixu ɖeji ɖɔ xɔ́ntɔn e mǐ kpo é kpo nyí é kpó ɖò te. (Hlɔ. 7:24, 25; 1 Jaan 2:1, 2) Mǐ ka ɖó na xò nǔ kpɔ́n dó lè e ɖò gbɛxixɔ ɔ mɛ é ɖuɖu wu, ɖó mǐ mɔ ɖɔ mǐ nyí mɛ blíblí alǒ hwɛhutɔ́ wutu wɛ à? Gbeɖé kpɔ́n! Mɔ̌ biblo na cí ɖɔ mǐ gbɛ́ ɖɔ mǐ kún na sɔ́ sìn dó klɔ́ alɔ mǐtɔn lɛ na hwenu e ye kwiji é ó ɖɔhun. È na ɖɔ lɔ ɔ, hwɛhutɔ́ e lɛkɔ lɛ é wɛ è sɔnǔ nú gbɛxixɔ ɔ na. Enɛ wu ɔ, ɖó gbɛxixɔ ɔ wutu ɔ, mǐ ɖó hwɛhuhu sín ninɔmɛ có, mǐ hɛn ɔ mǐ na nyí xɔ́ntɔn Jehovah tɔn.1 Timɔtée 1:15.

8. Etɛwu mǐ ma ka ɖó na myɔ nukún dó gǎnmaɖó mǐtɔn lɛ ǎ?

8 Mǐ nɔ myɔ nukún dó gǎnmaɖó mǐtɔn lɛ kpowun ǎ. Tintɛnkpɔn bo na nyí xɔ́ntɔn Jehovah tɔn nɔ byɔ ɖɔ mǐ ni dó gǎn bo wà nǔ Mawu kpo Klisu kpo ɖɔhun télélé, bo nyí mɛ  alɔkpa e ye jló ɖɔ mǐ ni nyí é. (Ðɛh. 15:1-5) É nɔ lɛ́vɔ byɔ ɖɔ mǐ ni tɛnkpɔn bo ɖu ɖò jlǒ hwɛhuhu tɔn mǐtɔn lɛ jí, bo tlɛ sú kún dó nú ɖěɖee mǐ sixu sú kún dó na lɛ é. Enyi ɖɔ mǐ bló baptɛm é ɔ, é ko lín ǎ alǒ mǐ ko ɖò nugbǒ ɔ mɛ sín xwè mɔkpan ɖíe wɛ ɔ, mǐ ɖó na ‘kpó ɖò mǐɖée jla ɖó wɛ.’2 Kɔ. 13:11, NW.

9. Nɛ̌ mǐ ka wà gbɔn bo tuùn ɖɔ mǐ hɛn ɔ mǐ na ɖò mɛ yɔyɔ̌ ɔ sɔ́ dó wɛ zɔn mǐ yì?

9 É byɔ ɖɔ mǐ ni ɖò gǎn dó wɛ zɔn mǐ yì bo na dó sixu ‘jla mǐɖée ɖó’ lobo na sɔ́ “mɛ yɔyɔ̌” ɔ dó. Pɔlu flín nùɖitɔ́ hàtɔ́ tɔn lɛ ɖɔ: “Mi ma nɔ ɖó nùvú nú miɖée ó, ɖó mi ko ɖè gbɛtɔ́ xóxó e mi nyí ɖ’ayǐ ɔ kpodo walɔ tɔn lɛ bǐ kpan nyì ayǐ; bɔ mi sɔ́ ninɔmɛ yɔyɔ̌ ɔ dó; ninɔmɛ gbɛtɔ́ yɔyɔ̌ tɔn; gbɛtɔ́ yɔyɔ̌ enɛ nɔ ɖò huzuhuzu wɛ ayihɔngbe ayihɔngbe, bo na cí Mawu e ɖó é ɔ ɖɔhun, bo na tuùn i céɖécéɖé.” (Kolo. 3:9, 10) Xógbe “ɖò huzuhuzu wɛ ayihɔngbe ayihɔngbe” ɔ xlɛ́ ɖɔ mɛ yɔyɔ̌ ɔ sísɔ́ dó kún nyí gbè ɖokpo sín nǔ ó. Nǔ enɛ dó wusyɛn lanmɛ nú mɛ tawun, ɖó é na mǐ ganjɛwu ɖɔ enyi mi ko ɖò Jehovah sɛ̀n wɛ b’ɛ lín kpo é gbɔ kpo ɔ, mǐ hɛn ɔ mǐ na kpó ɖò nukɔn yì wɛ bo na kpó ɖò tintɛnkpɔn wɛ bá ɖó jujɔ Klisanwun tɔn e nɔ ɖè mɛ yɔyɔ̌ ɔ xlɛ́ lɛ é, lobo na lɛ́ ɖò te kpɔ́n d’eji wɛ. Nugbǒ ɔ, Biblu sixu kpó ɖò gbɛzán mǐtɔn huzu wɛ zɔn mǐ yì.

ANIWU É KA NƆ VƐWǓ SƆMƆ̌?

10. Etɛ mǐ ka ɖó na wà bo na kpó ɖò huzuhuzu lɛ bló wɛ kpo alɔdo Biblu tɔn kpo? Nǔ tɛ lɛ mǐ ka sixu kanbyɔ?

10 Enyi mǐ jló ɖɔ Xó Mawu Tɔn ni ɖò mǐ huzu wɛ zɔn mǐ yì ɔ, mǐ ɖó na dó gǎn. Aniwu é ka byɔ ɖɔ mǐ ni dó gǎn tawun lo? Enyi Jehovah nɔ kɔn nyɔna dó gǎn e dó wɛ mǐ ɖè lɛ é jí ɔ, nukɔnyiyi ɖò gbigbɔ lixo ɖó na bɔwǔ à cé? Jehovah hɛn ɔ é na nɔ sú kún dó nú jlǒ masɔgbe mǐtɔn lɛ kpowun, bɔ jujɔ éyɛtɔn lɛ ɖiɖexlɛ́ na nɔ bɔwǔ nú mǐ à é?

11-13. Etɛwu Jehovah ka nɔ ɖó nukún ɖɔ mǐ ni dó gǎn bo ɖu ɖò gǎnmaɖó mǐtɔn lɛ jí?

11 Enyi mǐ dó nukún nùɖíɖó wɛkɛ ɔ tɔn lɛ mɛ kpɔ́n ɔ, mǐ nɔ mɔ ɖɔ Jehovah ɖó hlɔnhlɔn tawun. Ði kpɔ́ndéwú ɔ, ɖò segɔndu ɖokpo ɖokpo mɛ ɔ, hwesivɔ nɔ sɔ́ nǔ e è dó bló è na é tɔ́nu livi atɔ́ɔ́n dó huzu yǒzo na. Yǒzo enɛ ɔ kpɛɖé jɛn nɔ gbɔn jɔhɔn mǐtɔn mɛ có, é ko kpé xóxó bonu mǐ na mɔ yǒzo kpo weziza kpo e sín hudo mǐ ɖó bo na dó nɔ gbɛ̀ ɖò ayikúngban jí é. (Ðɛh. 74:16; Eza. 40:26) Kpodo xomɛhunhun kpo wɛ Jehovah nɔ na hlɔnhlɔn e jɛxa é mɛsɛntɔ́ tɔn lɛ hwenu e ye ɖó hudo tɔn é. (Eza. 40:29) Mawu tlɛ hɛn ɔ é na na hlɔnhlɔn mǐ bɔ mǐ na nɔ jɛ tagba alǒ sún sìn gǎnmaɖó mǐtɔn lɛ tɔn cobo na nɔ ɖu ɖò ye jí ǎ. Bɔ etɛwu é ma ka nɔ wà mɔ̌ ǎ lo?

12 Jehovah ko na mǐ nùnina e è ma sixu jlɛ́ dó nùɖé wu ǎ é, é wɛ nyí mɛɖesúsínínɔ. Enyi mǐ ɖɔ mǐɖesunɔ ɖɔ mǐ na wà jlǒ Mawu tɔn lobo nɔ dó gǎn tawun bo nɔ wà ɔ, mǐ nɔ ɖexlɛ́ Jehovah ɖɔ mǐ yí wǎn n’i tawun bo lɛ́ jló bo na nyɔ́ nukún tɔn mɛ. Mǐ nɔ lɛ́vɔ xlɛ́ ɖɔ mǐ nɔ jɛhun dó Nǔbǐwukpétɔ́ e é nyí é jí. Satáan ko fɔ́n gǔ dó Nǔbǐwukpétɔ́ e Jehovah nyí é jí, enɛ wu ɔ, gǎn e mǐ nɔ dó kpo jlǒ kpo bo nɔ jɛhun d’eji é nɔ xɔ akwɛ tawun ɖò Tɔ́ mǐtɔn jixwé tɔn, ee nyí xomɛnyɔtɔ́ kpo ɖagbetuùnnúmɛtɔ́ kpo é nukúnmɛ. (Jɔb. 2:3-5; Nùx. 27:11) É ɖò mɔ có, enyi Jehovah ɖè gǎn ɖebǔ e mǐ na dó bo li za xá jlǒ masɔgbe mǐtɔn lɛ bá dó nyɔ́ nukún tɔn mɛ é síìn bǐ mlɛ́mlɛ́ ɔ, gǒ e mǐ na gó ɖɔ mǐ ɖò gbeji nú Nǔbǐwukpétɔ́ e é nyí é lobo nɔ lɛ́ jɛhun d’eji é sɔ́ na nyí nǔtí ǎ.

13 Enɛ wu wɛ Jehovah ɖɔ nú mǐ ɖɔ mǐ ni zán “hlɔnhlɔn e ɖò [mǐ] wu ɔ bǐ” bo na dó ɖó jujɔ tɔn lɛ. (Xà 2 Piyɛ́ɛ 1:5-7; Kolo. 3:12) É nɔ ɖó nukún ɖɔ mǐ ni dó gǎn syɛnsyɛn bo ɖó acɛ dó linlin mǐtɔn lɛ kpo lee nǔ nɔ ci nú mǐ lɛ é kpo jí. (Hlɔ. 8:5; 12:9) Enyi mǐ dó  gǎn ɖò ali enɛ nu nugbǒ nugbǒ ɔ, mɔ e mǐ nɔ mɔ ɖɔ Biblu ɖò gbɛzán mǐtɔn huzu wɛ é nɔ jɛmɛ nú mǐ tawun.

NǓ XÓ MAWU TƆN NI KPÓ ÐÒ HUZUHUZU WE WƐ

14, 15. Etɛ lɛ mǐ ka sixu wà bo na ɖó jujɔ e Jehovah yí wǎn na lɛ é? (Kpɔ́n gbàví “ Biblu kpo Ðɛxixo kpo Huzu Gbɛzán Yetɔn.”)

14 Etɛ mǐ ka sixu wà bá ɖó jujɔ Jehovah tɔn lɛ bo nyɔ́ nukún tɔn mɛ? Mǐ ɖó na wà nǔ hú tuto mɛɖée jijlaɖó tɔn ɖé xwixwedó. Mǐ ɖó na kpó ɖò gǎn dó wɛ bo na xwedó alixlɛ́mɛ Mawu tɔn lɛ, ɖó Hlɔmanu lɛ 12:2 ɖɔ jí: “Mi ma nɔ wà nǔ lee gbɛ̀ ɔ nɔ wà gbɔn é ó; loɔ, mi jó Mawu dó, nú é huzu mi gbɔn ayi mitɔn sín huzuhuzu gblamɛ. Enɛ ɔ, mi na sixu tuùn jlǒ Mawu tɔn: é wɛ nyí nǔ ɖagbe; nǔ e nɔ nyɔ́ nukún tɔn mɛ é; nǔ e sɔgbe bɔ nǔ bǐ vɔ ɖ’ewu é.” Jehovah nɔ gbɔn Xó tɔn kpo gbigbɔ mímɛ́ tɔn kpo gblamɛ, bo nɔ d’alɔ mǐ bɔ mǐ nɔ mɔ nukúnnú jɛ jlǒ tɔn wu, bo nɔ wà, lobo nɔ huzu gbɛzán mǐtɔn kaka ɖó bǎ e mɛ é na jɛ bo sɔgbe xá nǔ e é byɔ ɖò mǐ sí lɛ é. Biblu xixa ayihɔngbe ayihɔngbe, tamɛ linlin dó wemafɔ Biblu tɔn lɛ jí, kpo ɖɛxixo bo byɔ gbigbɔ mímɛ́ kpo ɖó na ɖò gǎn ɖěɖee dó wɛ mǐ ɖè lɛ é mɛ. (Luk. 11:13; Ga. 5:22, 23) Ee mǐ na ɖò alixlɛ́mɛ gbigbɔ mímɛ́ Mawu tɔn tɔn xwedó wɛ, lobo na ɖò linlin mǐtɔn lɛ jla ɖó wɛ sɔgbe kpo jlǒ Jehovah tɔn e é ɖexlɛ́ ɖò Xó tɔn mɛ é kpo é ɔ, linlin mǐtɔn lɛ, xógbe mǐtɔn lɛ, kpo walɔ mǐtɔn lɛ kpo na wá cí Mawu tɔn ɖɔhun. Hwenu e nǔ na tlɛ nyí mɔ̌ é ɔ, mǐ ɖó na ɖò acéjí bonu gǎnmaɖó mǐtɔn lɛ ni ma lɛ́vɔ zin mǐ dɛ ó.Nùx. 4:23.

Wemafɔ kpo xota ɖěɖee ɖɔ xó dó gǎnmaɖó towe lɛ jí é kpo cyancyan kplé lobo nɔ vɔ́ ye jí gbɔn sixu d’alɔ we (Kpɔ́n akpáxwé 15gɔ́ ɔ)

15 Gɔ́ nú Biblu xixa ayihɔngbe ayihɔngbe ɔ, mǐ ɖó na nɔ zán wema Klisanwun tɔn mǐtɔn lɛ dó kplɔ́n Xó Mawu Tɔn na, kpodo linlin ɔ kpo ɖɔ mǐ na xwedó jujɔ jiwǔ Jehovah tɔn lɛ. Mɛɖé lɛ mɔ ɖɔ enyi è cyan wemafɔ Biblu tɔn kpo Atɔxwɛ alǒ Réveillez-vous! sín xota kpo ɖěɖee nɔ d’alɔ mɛ bɔ è nɔ ɖó jujɔ Klisanwun tɔn lɛ alǒ ɖu ɖò gǎnmaɖó ɖé lɛ jí é kplé, lobo nɔ vɔ́ ye jí gbɔn ɔ, é nɔ nyɔ́ tawun.

16. Enyi huzuhuzu lɛ biblo ma nɔ yá nú mǐ ǎ ɔ, etɛwu awakanmɛ ma ka ɖó na kú mǐ ǎ?

16 Enyi é cí nú we ɖɔ nukɔnyiyi towe ɖò gbigbɔ lixo kún ɖò yiyǎ wɛ ó ɔ, flín ɖɔ nukɔnyiyi mɔhun nɔ byɔ hwenu gègě. Jujɔ Mawu tɔn lɛ ɖiɖó nyí gbè ɖokpo sín nǔ ǎ. Mǐ ɖó na ɖó suúlu, hwenu e mǐ ɖò tintɛnkpɔn wɛ bonu Biblu na kpó ɖò huzuhuzu ɖagbeɖagbe lɛ bló wɛ ɖò gbɛzán mǐtɔn mɛ é. Ðò bǐbɛ̌mɛ ɔ, é sixu byɔ ɖɔ mǐ ni nɔ zín mǐɖée jí bo na dó sixu wà nǔ e sɔgbe xá Mawuxówema ɔ é. Hwenu ka wá ɖò yiyi wɛ ɔ, é na bɔwǔ nú mǐ bo na lɛ́ má mǐ ɖɔ mǐ ni lin nǔ bo wà nǔ Mawu ɖɔhun, ɖó linlin mǐtɔn lɛ kpo walɔ mǐtɔn lɛ kpo na sɔgbe xá Jehovah  Mawu tɔn lɛ kpɛɖé kpɛɖé.Ðɛh. 37:31; Nùx. 23:12; Ga. 5:16, 17.

HƐN NUKÚNÐIÐO DAXÓ E MǏ ÐÓ É D’AYI MƐ

17. Enyi mǐ nɔ gbeji nú Jehovah ɔ, sɔgudo ɖagbeɖagbe tɛ mǐ ka sixu ɖó nukún?

17 È na wá jɔwu mɛsɛntɔ́ gbejinɔtɔ́ Jehovah tɔn lɛ bɔ ye na nyí mɛ maɖóblɔ̌ bo sɛ̀n ɛ kaka sɔyi. Hwenɛnu ɔ, è sɔ́ na nɔ jɛ tagba cobo ɖè jujɔ Mawu tɔn lɛ xlɛ́ ǎ, é nyɔ́ wà ɔ, vivǐ wɛ è na nɔ mɔ ɖò mɔ̌ biblo mɛ. Amɔ̌ dìn hwɛ̌ ɔ, gbɛxixɔ ɔ zɔ́n bɔ mǐ hɛn ɔ mǐ na sɛ̀n Mawu mǐtɔn wanyiyinɔ ɔ. Enyi mǐ hwíhwɛ́ mǐɖee dó Xó tɔn sín hlɔnhlɔn e nɔ huzu mɛ é glɔ ɔ, mǐ sixu wà mɔ̌ dìn e mǐ tlɛ kpò ɖò ninɔmɛ hwɛhuhu tɔn mǐtɔn mɛ é.

18, 19. Etɛwu mǐ ka sixu kanɖeji ɖɔ Biblu ɖó hlɔnhlɔn bo na kpó ɖò gbɛzán mǐtɔn huzu wɛ?

18 Kevin e xó mǐ ɖɔ ɖò bǐbɛ̌mɛ é ɖókan dó nǔ wǔ kaka bo ɖu ɖò xomɛsin tɔn jí. É lin tamɛ dó nugbodòdó Biblu tɔn lɛ jí lobo zán ye, é lɛ́vɔ yí gbè nú alɔdo Klisanwun hàtɔ́ lɛ tɔn kpo wěɖexámɛ yetɔn kpo. Ðò xwè yɔywɛ ɖé vlamɛ ɔ, Kevin yì nukɔn tawun. Gudo mɛ ɔ, é jɛxa bɔ è ɖè é b’ɛ nyí devizɔwatɔ́ sinsɛnzɔ́wiwa tɔn, bɔ sín xwè 20 ɖíe ɔ, é nyí mɛxo agun tɔn ɖé. É ɖò mɔ̌ có, é mɔ ɖɔ emi ɖó na ɖò acéjí bo ma wá jɛ ayǐ ɖò gbigbɔ lixo ó.

19 Kpɔ́ndéwú Kevin tɔn xlɛ́ ɖɔ Biblu nɔ d’alɔ togun Mawu tɔn bonu ye na kpó ɖò huzuhuzu ɖagbeɖagbe lɛ bló wɛ ɖò gbɛzán yetɔn mɛ. Enɛ wu ɔ, mi nú mǐ ni ɖò Xó Mawu Tɔn ɔ jó dó wɛ zɔn mǐ yì, nú é ni kpó ɖò mǐ huzu wɛ bonu mǐ na vɛ́ kpo Jehovah kpo. (Ðɛh. 25:14) Hwenu e mi na mɔ ɖɔ Jehovah kɔn nyɔna dó gǎn e dó wɛ mǐ ɖè lɛ é jí é ɔ, é na ɖò wɛn nú mǐ ɖɔ Biblu sixu huzu gbɛzán mǐtɔn nugbǒ.Ðɛh. 34:9.

^ [1] (akpáxwé 1) È ɖyɔ nyikɔ ɔ.